โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น
54 ถนน ศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลขอนแก่น

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

บริการผู้ป่วย

ศูนย์ความเชี่ยวชาญ

รับบริจาค

 ประวัติโรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 54, 56 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ 56 ไร่ 3 งาน 23.2 ตารางวา ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2490 ขุนบำรุงรัตนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการจังหวัดร่วมกับพ่อค้าประชาชน ได้จัดงานประจำปีหาเงินสบทบกองทุนสร้างโรงพยาบาล และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2494 เริ่มจากเรือนไม้ชั้นเดียว     3 หลัง ซึ่งเป็นเรือนคนไข้ โรงครัว และโรงเก็บศพ มีแพทย์เพียง 2 คนเท่านั้น ต้องอยู่เวรวันเว้นวัน ดูแลผู้ป่วยทุกประเภทไม่มีการแยกแผนก มีการทำผ่าตัดง่าย ๆ มีเตียงผ่าตัด 2 เตียง แม้จะเป็นโรงพยาบาลที่เริ่มต้นให้บริการ แต่ได้รับความนิยมจากประชาชน ทำให้จำนวนผู้ป่วยมากกว่าจำนวนเตียงที่มี ต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมเป็นอาคารชั้นเดียว และสองชั้น จำนวน 4 หลัง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มากขึ้น
 
ในช่วงปี พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2510 ได้มีการขยายโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น จึงได้แยกแผนกเป็น สูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม และกุมารเวชกรรม แพทย์ด้านคลินิกทุกคนทำหน้าที่เป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป ช่วยกันตรวจผู้ป่วยนอก หมุนเวียนอยู่เวร        ห้องฉุกเฉินวันละ 1 คน วันหยุดราชการอยู่เวรตลอด 24 ชั่วโมง พัฒนาระบบการดมยาจากการใช้อีเทอร์     มาเป็นระบบที่ทันสมัยขึ้น สามารถทำการผ่าตัดใหญ่ปลอดภัยมากขึ้น เริ่มมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการง่ายๆ เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัย ต่อมามีการตรวจเพาะเชื้อ และตรวจทาง immunologyและ เริ่มมี blood bank   มีการพัฒนาขีดความสามารถด้านพยาธิวิทยาทำหน้าที่ชันสูตรศพ ได้ส่งทีมแพทย์ พยาบาลเข้าร่วมปฏิบัติการทางจิตวิทยาในพื้นที่เสี่ยงภัยในช่วงที่มีการก่อการร้ายจากพรรคคอมมิวนิสต์ และเริ่มเข้าร่วมเป็นสมาชิก  หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) ให้บริการผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร
 
ช่วงปี พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ.2530 เริ่มพบผู้ป่วยโรคทางสมองมากขึ้นแต่ยังไม่มีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ต้องทำการตรวจด้วยการฉีดสีเข้าเส้นเลือดแดงคาร์โรติด ได้รับเครื่องอัลตราซาวด์มาใช้เป็น  เครื่องแรก เปิดให้บริการสลายนิ่ว ทำให้การตรวจวินิจฉัยโรคได้ดียิ่งขึ้น เริ่มให้การดูแลรักษาผู้ป่วยศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA) ให้การสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และสนับสนุนการจัดทำระบบฐานข้อมูล trauma registry เป็นแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข
 
ปัจจุบันได้ยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,000 เตียง ดูแลรักษาผู้ป่วยทุกสาขามีศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง 5 สาขา ได้แก่ สาขาอุบัติเหตุ สาขาทารกแรกเกิด สาขาโรคมะเร็ง สาขาโรคหัวใจ และ สาขารับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะ
 
จากวันนั้น วันเริ่มก่อตั้งโรงพยาบาล จนถึงปัจจุบันนี้ บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นยังคงยึดมั่นว่า “โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นโรงพยาบาลที่ไม่มีคำว่าเตียงเต็ม เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นที่พึ่งของประชาชน” และเรามีความเชื่อว่า
 
"คนดี สร้างสิ่งดีดี... สิ่งดีดี สร้างคนดี...
จากรุ่นสู่รุ่น... สู่ความยั่งยืน..."
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com