โรงพยาบาลคามิลเลียน ENG

423 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ประเทศไทย 10110

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลคามิลเลียน

ข้อมูลบริการ

ห้องเดี่ยวธรรมดา ชั้น 4 (ห้องใหญ่) ราคารวม 3,900 บาท
ห้องผู้ป่วยหนัก ราคารวม 5,580 บาท
ห้องคู่ธรรมดา ราคารวม 2,600 บาท
ห้องเดี่ยวเด็ก ราคารวม 3,900 บาท
ห้องธรรมดา 3 เตียง ราคารวม 2,200 บาท
ห้องเดี่ยวธรรมดา ชั้น 2 ราคารวม 3,900 บาท
ห้องแยกพิเศษ ราคารวม 3,600 บาท
ห้องเดี่ยวธรรมดา ชั้น 4 ราคารวม 3,600 บาท
ห้องเดี่ยว ราคา 4,200 บาท
ห้องเดี่ยวพิเศษ ราคารวม 4,700 บาท
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัย , รักษาผู้ป่วยทางด้านโรคอายุรกรรม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคและการป้องกัน โดยทีมแพทย์อายุรศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยและการรักษา ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ด้วยเครื่องมือพิเศษที่ทันสมัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาท ที่มีประสบการณ์สูงและสามารถให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สมองและระบบประสาท เป็นอวัยวะสำคัญที่สลับซับซ้อน รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของระบบประสาท ที่ควบคุมกลไกและระบบต่างๆของร่างกาย ให้ทำงานสอดคล้องกัน หากมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่สมองหรือระบบประสาท ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วและให้การรักษาอย่างทันท่วงที หากล่าช้าอาจทำให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัย , ค้นหาความเสี่ยงและให้การรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหัวใจ โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ตรวจสมรรถภาพหัวใจ ขณะออกกำลังกาย ( EST : Exercise Stress Test ) , ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ( Echocardiogram ) ฯลฯ เป็นต้น สามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ( Acute Myocardial Infarction ) โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการรักษา
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจ , ให้การรักษา และให้คำปรึกษากับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติโรคปอดละทางเดินหายใจอื่นๆ โดยอายุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคปอดและโรคทางเดินหายใจ
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อทุกชนิด รวมทั้งให้คำปรึกษาในการรักษาโรคติดเชื้อที่ซ้ำซ้อน ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง , การเฝ้าระว้งและการป้องกันโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์รักษาโรคติดเชื้อโดยตรง
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคข้อและรักษาโรคข้อและรูมาตอยด์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแพทย์อายุรกรรมผู้เชี่ยวชาญ โรคข้อและรูมาตอยด์ เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะเด่นคือ มีการเจริญงอกงามของเยื่อบุข้อมากกว่าปกติ เยื่อบุข้อนี้จะลุกลามและทำลายกระดูกและข้อ โรคข้อและรูมาตอยด์ นี้มิได้เป็นแต่เฉพาะข้อเท่านั้น ยังอาจมีอาการทางระบบอื่น ๆ อีก เช่น ตา ประสาท กล้ามเนื้อ เป็นต้น หากมีอาการผิดปกติของข้อ ควรรีบปรึกษาแพทย์
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัย , รักษาและให้คำปรึกษาด้านโรคมะเร็งทุกชนิด โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์รักษาโรคมะเร็ง ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งการป้องกันไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ้ำ ตลอดจนให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ( Palliative Care ) โดยทีมแพทย์และสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ สามารถดูแลรักษาแบบบูรณาการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตระหนักและให้ความสำคัญทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและญาติ ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
More info view site
ให้บริการปรึกษาและรักษาผู้ที่มีความผิดปกติทางเลือด ซึ่งมีผลต่อระบบการไหลเวียนเลือดและระบบภูมคุ้มกัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านโลหิตวิทยา
ความผิดปกติทางเลือด ประกอบด้วย
1. โรคโลหิตจาง ได้แก่ โรคโลหิตจางจากพันธุกรรม ธาลัสซีเมีย , โรคโลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก ,โรคโลหิตจางจากขาดเอนไซม์ G6PD , โรคโลหิตจางจากการแตกและทำลายเม็ดเลือดแดง , โรคโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง และ อื่นๆ เป็นต้น
2. โรคที่เกิดจากการขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด เช่น Hemophilia A , Hemophilia B , Acquired Hemophilia เป็นต้น
3. โรคที่เกิดจากความผิดปกติของไขกระดูก เช่น โรคไขกระดูกเสื่อม , โรคไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดสูงกว่าปกติ ,โรคไขกระดูกฝ่อ เป็นต้น
4. โรคมะเร็งเม็ดเลือด เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น
5. โรคที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดและโรคเลือดอื่นๆ เช่น โรคเม็ดเลือดแดงสูงผิดปกติ , โรคเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ ,โรคเกล็ดเลือดสูงกว่าปกติ เป็นต้น
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัย , ให้การรักษา และปรึกษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวข้องทางด้านศัลยกรรมทุกประเภท โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง สามารถให้การดูแลรักษาแบบครบวงจร เพื่อให้กระบวนการรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพสูงสุด
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูก ข้อ เส้นเอ็น กล้ามเนื้อและเส้นประสาท โดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ รวมทั้งทีมสหวิชาชีพที่พร้อมให้การดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนการรักษาพยาบาล
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาโรคทางด้านศัลยกรรมระบบประสาท ประกอบด้วยโรคของสมอง , ไขสันหลัง และ เส้นประสาท เช่น อุบัติเหตุที่ศีรษะหรือกระดูกสันหลัง , เลือดออกในสมอง , เนื้องอกในสมอง, เนื้องอกที่ไขสันหลัง , หมอนรองกระดูกเคลื่อน ฯลฯ เป็นต้น โดยมีทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ตลอดจนเครื่องมือตรวจวินิจฉัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันท่วงที
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของระบบทางเดินปัสสาวะ รักษาได้ทั้งเพศชาย เพศหญิงและเด็ก มีความเชี่ยวชาญตรวจพิเศษทางด้านมะเร็งต่อมลูกหมาก , มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ , การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ , นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ รวมทั้งระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะเพศ โดยมีศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและทีมสหวิชาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการตรวจรักษา
More info view site
ให้บริการตรวจรักษาและปรึกษาตกแต่งความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งและทีมงานที่มีประสบการณ์ เช่น เสริมจมูก , ทำตา 2 ชั้น , เสริมคาง , เสริมหน้าอก ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด
More info view site
ให้บริการปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพและตรวจโรคเฉพาะทางของสตรี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านสูติ-นรีเวชกรรม สามารถให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน , ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม , ตรวจสุขภาพผู้ที่มีอาการหรือผิดปกติ เช่น ตกขาว ปวดท้องน้อย ประจำเดือนผิดปกติ หรือ เนื้องอก รวมทั้งโรคทางระบบอวัยวะสีบพันธ์สตรี ที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กอย่างครบวงจร ทั้งการรักษา , การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ดูแลเอาใจใส่อย่างทันท่วงที ตอบสนองความต้องการของบิดา , มารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก ให้ได้รับความมั่นใจในการตรวจวินิจฉัยและกระบวนการรักษาที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน ทั้งเด็กที่มีอาการป่วยเฉียบพลันหรือมีอาการป่วยเรื้อรัง
More info view site
ให้บริการตรวจรักษาโรคตาและโรคที่มีความผิดปกติทางตาทุกชนิด ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำและตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาทางสายตา เช่น การตรวจวัดสายตา , การมองเห็นที่ผิดปกติ , การรักษาต้อกระจก , ต้อหิน , ต้อลม , ผ่าตัดจอประสาทตา , ภาวะเบาหวานและตามองไม่ชัด , การติดเชื้อในตา , สิ่งแปลกปลอมหรือสารเคมีเข้าตา , สายตาสั้น ,สายตายาว , สายตาเอียง เป็นต้น
More info view site
ให้บริการตรวจรักษาโรคหู คอ จมูก โดยการส่องกล้องผ่านจอมอนิเตอร์ เพื่อวินิจฉัยการอักเสบ เนื้องอก มะเร็งทางหู คอ จมูก และสามารถตัดชิ้นเนื้อ เพื่อทำการส่งตรวจพิเศษได้ รวมทั้งการตรวจรักษาภูมิแพ้ โดยวิธี Skin prick test ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัย รวดเร็ว และฉีดยาภูมิแพ้ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก ที่มีประสบการณ์สูง
More info view site
ให้บริการตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินและสมดุลของการทรงตัว โดยเน้นกระบวนการรักษาที่รวดเร็วและการฟื้นฟูความผิดปกติ สามารถให้การตรวจวินิจฉัย , รักษาอาการผิดปกติและโรคที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินและการทรงตัว ตั้งแต่วัยเด็ก ไปจนถึงผู้ใหญ่ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์
More info view site
เปิดให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพื่อค้นหาความผิดปกติของร่ายกายหรืออาการผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรค
การตรวจสุขภาพเป็นประจำ ช่วยให้ทราบความผิดปกติของร่างกาย เพื่อหาแนวทางรักษาหรือป้องกัน ทั้งความรุนแรงของโรค อัตราการนอนโรงพยาบาล และลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
แผนกตรวจสุขภาพ สามารถให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท มีทั้งให้บริการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาล และ ตรวจสุขภาพนอกโรงพยาบาล ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญ
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางด้านผิวหนังทุกชนิด รวมทั้งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตจวิทยา เช่น ผื่นแพ้ต่างๆ , สิว , ฝ้า ,กระ , หูด , สะเก็ดเงิน , ด่างขาว , งูสวัด , เริม , โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , มะเร็งผิวหนัง , โรคเรื้อน ฯลฯ เป็นต้น
More info view site
รับปรึกษา ด้านการฝึกพูด สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ที่มีปัญหาด้านการพูด เฉพาะทาง : Speech Trainingวัน เวลา สถานที่พฤหัสบด
More info view site
ขอบเขตบริการ
1. ดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
2. ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายยาง, เจาะคอ, ดูดเสมหะ, แผลกดทับ
3. ดูแลผู้สูงอายุป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองตีบ หรือ
หลอดเลือดสมองแตก เป็นต้น
4. ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องทำกายภาพบำบัด
More info view site
โรงพยาบาลคามิลเลียน ได้จัดเตรียมความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผู้มารับบริการ เพื่อให้ได้รับความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุด สิ่งอำนวยความสะดวก มีดังนี้
• บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
• บริการเคลื่อนย้ายและรับ – ส่งผู้ป่วย
• บริการรถรับ – ส่งสนามบิน
• บริการประสานงานโรงแรมหรือที่พัก สำหรับญาติ
• บริการประสานงานบริษัทประกัน
• บริการประสานงานสถานฑูต
• บริการอาหาร พร้อมจัดส่งถึงห้องพัก
• บริการอินเตอร์เน็ต ห้องพักผู้ป่วย ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
• บริการที่จอดรถและดูแลความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
More info view site
 
โรงพยาบาลคามิลเลียน ก่อตั้งโดยคณะนักบวชคามิลเลียน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 ( ค.ศ.1959 ) และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2503 ( ค.ศ. 1960 ) โดยเริ่มจากอาคาร 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ปัจจุบันได้ปรับปรุงและขยายอาคารเพิ่มเป็น 3 อาคาร สามารถเชื่อมต่อกันได้ ประกอบด้วย
      • อาคารอันตน
      • อาคารผู้ป่วย
      • อาคารมูลนิธิ
 
โรงพยาบาลคามิลเลียน เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงกำไร ( Non Profit Private Hospital ) ประเภท โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ( ทุติยภูมิ ระดับ 2 ) มีขนาดจำนวนเตียง 120 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 423 ถนนสุขุมวิท 55 ( ซอยทองหล่อ ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ผู้ดำเนินกิจการของโรงพยาบาล คือ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการรักษา พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง
คลินิกบริการ โรงพยาบาลคามิลเลียน
สร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบการดูแลรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ พยาบาล และ สหวิชาชีพ ด้วยเทคโนโลยี่ทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหาร
 • คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
 • คลินิกอายุรกรรมหัวใจ
 • คลินิกอายุรกรรมโรคปอด
 • คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ
 • คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
 • คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง
 • คลินิกโลหิตวิทยา
 • คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
 • คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด
 • คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • คลินิกศัลยกรรมประสาทวิทยา
 • คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
 • คลินิกศัลยกรรมทรวงอก
 • คลินิกสูติ – นรีเวชกรรม
 • คลินิกกุมารเวช
 • คลินิกจักษุ
 • คลินิกหู-คอ-จมูก
 • คลินิกตรวจการได้ยินคลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
 • แพทย์เวชศาสตร์การบิน
 • แผนกตรวจสุขภาพ
 • ศูนย์ผิวพรรณ
 • การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายสำหรับเด็กและผู้ใหญ่


 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

รับสมัครงานโรงพยาบาลคามิลเลียน

บุคลากรทางการพยาบาล
• พยาบาลวิชาชีพ IPD 3 Full Time 1 อัตรา
• พยาบาลวิชาชีพ แผนก IPD4 Full Time 1 อัตรา
• พยาบาลวิชาชีพ แผนก ICU Full Time 1 อัตรา


สนใจสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่ : โรงพยาบาลคามิลเลียน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ตึกอันตน (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.)

ส่งเอกสารที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลคามิลเลียน
423 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : หมายเลขโทรศัพท์ 0-2185-1444 ต่อ 177, 565
E-mail : hrmcamillian2018@gmail.com

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

รับสมัครงานโรงพยาบาลคามิลเลียน

บุคลากรทางวิชาชีพ
• นักรังสีเทคนิค Full Time 1 อัตรา

บุคลากรทั่วไป
• โปรแกรมเมอร์ Full Time 1 อัตรา
• เจ้าหน้าที่บัญชี AR (ติดตามทวงหนี้) Full Time 1 อัตรา
• เจ้าหน้าที่ขาย Full Time 1 อัตรา
• เจ้าหน้าที่ค้นบัตร (เพศชาย) Full Time 1 อัตรา
• เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก Full Time 1 อัตรา
• เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ Full Time 1 อัตรา
• แม่ครัว Full Time 1 อัตรา
• แม่บ้าน (ด่วน) Full Time 3 อัตรา
• เจ้าหน้าที่ทั่วไป Full Time 1 อัตรา

สนใจสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่ : โรงพยาบาลคามิลเลียน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ตึกอันตน (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.)

ส่งเอกสารที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลคามิลเลียน
423 ถนนสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : หมายเลขโทรศัพท์ 0-2185-1444 ต่อ 177, 565
E-mail : hrmcamillian2018@gmail.com
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com