โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
102 หมู่ 8 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าเสา อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000
Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ


 

 ประวัติโรงพยาบาลโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เดิมใช้นามหน่วยว่ากองพยาบาลจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ต่อมาเปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ และได้พระราชทานนามชื่อเป็น “โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก” ตามแจ้งความกองทัพบก ลงวันที่ 11 ก.พ. 2525
 
 
การจัดตั้งหน่วย
จัดตั้งหน่วยขึ้นตามอัตราเฉพาะกิจหมายเลข  ๕๔๓๐  แก้ไขตามคำสั่งกองทัพบก  ลับ (เฉพาะ) ๒๔๕/๒๕  ลง ๒๑  กันยายน ๒๕๒๕  เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๐๐  เตียง  และเปลี่ยนเป็นขนาด  ๙๐ เตียง ตามอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์หมายเลข  ๘-๕๖๕ (๒๕  มกราคม  ๒๕๓๒) ตามคำสั่งกองทัพบกลับ(เฉพาะ) ที่ ๑๖๒/๓๓ ลง  ๑๒  กันยายน ๒๕๓๓   ปัจจุบันปฏิบัติเป็นโรงพยาบาลขนาด   ๖๐   เตียงในอัตราลด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๐๒  หมู่ ๘ ถนน สำราญรื่น ต. ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงกับมณฑลทหารบกที่ ๓๕ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก  มีกองบังคับการ  ๑๐  แผนก และ ๑ หมวดพลเสนารักษ์  ปัจจุบันมี อัตรากำลังพล  ทั้งสิ้นรวม   ๑๑๗   นาย
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com