โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
383 ถนนสถิตย์นิมานกาล หมู่ที่ 2 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตั้งอยู่ที่ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เดิมเป็นกองเสนารักษ์ มณฑลทหารบกที่ 3 ได้มีการเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตามความเหมาะสม ดังนี้
 
พ.ศ.2496 ตั้งเป็น กองเสนารักษ์ มณฑลทหารบกที่ 6 ในอัตรากองทัพบก
 
พ.ศ.2500 แปรสภาพเป็น กองพยาบาล มณฑลทหารบก ที่ 6 ตาม คำสั่ง ทบ. ด่วนมาก ที่ 358/2500 ลง 19 ก.พ. 2500
 
พ.ศ.2505 แปรสภาพเป็น โรงพยาบาล มณฑลทหารบกที่ 6 ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 34 / 2505 ลง 1 มิ.ย. 2505
 
พ.ศ.2509 ได้รับพระราชทานชื่อเป็น โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตามแจ้งความกองทัพบก เรื่อง พระราชทานชื่อโรงพยาบาล ลง 7 เม.ย . 2509
 
พ.ศ.2516 ได้รับพระราชทานชื่อเป็น โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ตาม แจ้งความกองทัพบก เรื่อง พระราชทานชื่อโรงพยาบาลค่ายทหาร ลง 14 ม.ค. 2517
 
        ปัจจุบัน โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นรพ.กองทัพบก1 ใน 37 รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม หน่วยในอัตราของมณฑลทหารบกที่ 22 กระทรวงกลาโหม ตั้งอยู่ที่ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ถ.สถิตย์นิมานกาล  ต.แสนสุข  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เดิมเป็นกองเสนารักษ์  มณฑลทหารบกที่ 3 ได้มีการเปลี่ยนแปลงและแปรสภาพตามความเหมาะสม ดังนี้ พ.ศ.2496 ตั้งเป็นกองเสนารักษ์   มณฑลทหารบกที่ 6  ในอัตรากองทัพบก พ.ศ.2500 แปรสภาพเป็น กองพยาบาล  มณฑลทหารบก ที่ 6 พ.ศ.2505 แปรสภาพเป็นโรงพยาบาลมณฑลทหารบกที่ 6  พ.ศ.2509 ได้รับพระราชทานชื่อเป็นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   พ.ศ.2516 ได้รับพระราชทานชื่อเป็น  โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  ปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาลทหารบก ขนาด  200 เตียง ปฏิบัติงานเป็นโรงพยาบาลขนาด 180 เตียงในอัตราลดระดับ 1  มีภารกิจในการให้บริการทางการแพทย์ในระดับโรงพยาบาลทั่วไประดับ S  ( Standard Level– Referral  Hospital) ให้แก่ กำลังพลทหาร  ครอบครัว  ตลอดจนประชาชนทั่วไป
 
 
 
       รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ดูแลรักษาและฟื้นฟู รวมถึง การสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก ผู้รับบริการที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 62,637 คน แบ่งเป็น กำลังพลและครอบครัว ที่อยู่ในเขตทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ รวม 24,936 คน (ข้าราชการทหาร และลูกจ้าง 10,913 คน ครอบครัว 14,023 คน พลเรือนจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 ,11,17 และ19 ต.แสนสุข จำนวน 27,000 คน ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ จำนวน 10,701
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com