โรงพยาบาลดารารัศมี

โรงพยาบาลดารารัศมี
101 หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทร: 053-297207, 053-299167
โทรสาร: 053-297385
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลดารารัศมี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ


 

ประวัติโรงพยาบาลดารารัศมี

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้แพทย์ตำรวจปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งรับสั่งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจในขณะนั้น คือ พ.ต.อ. อุทัย ศรีอรุณ (ยศเดิม) เข้าเฝ้าพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มกราคม  2512  แต่ขณะนั้นยังไม่สามารถสนองพระราชประสงค์ได้เต็มที่  เนื่องจากขาดแคลนแพทย์และงบประมาณการดำเนินการ ทำได้เพียงส่งแพทย์ไปช่วยราชการภูธรชายแดน และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นครั้งคราวเท่านั้น ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานพยาบาลของกรมตำรวจประจำภาคต่าง ๆขึ้น โดยให้เริ่มดำเนินงานแห่งแรกในภาคเหนือ กรมตำรวจจึงได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคาร และ ประกาศกำหนดที่ตั้งโรงพยาบาลดารารัศมี ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2523 โรงพยาบาลดารารัศมี  เป็นหน่วยราชการสังกัดส่วนกลางแต่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523  เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง แต่มีพื้นที่สามารถขยายเป็น60 เตียงได้ โดยขึ้นตรงต่อสำนักงานแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจ  ซึ่งต่อมาได้มีพระราชทานกฤษฎีกาโอนไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2541  มีพื้นที่เฉพาะส่วนของโรงพยาบาล 1 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ห่างจากโรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจากโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ของทบวงมหาวิทยาลัยอันถือเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร  การดำเนินงานในช่วงแรก ใช้วิธีตัดโอนตำแหน่งว่างจากโรงพยาบาลตำรวจและตัวบุคคลรวมทั้งได้รับการสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์จากโรงพยาบาลตำรวจ  ต่อมาได้ตัดโอนตำแหน่งว่างจากโรงพยาบาลตำรวจเพิ่มเติมดำเนินการรับสมัครแพทย์ พยาบาล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากบุคคลในพื้นที่เอง และบริหารงบประมาณเองในที่สุด
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com