โรงพยาบาลดีบุก ENG

โรงพยาบาลดีบุก
เลขที่ 89/8-9 หมู่ 2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต
อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 83000
Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลดีบุก

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

เครือข่ายโรงพยาบาลดีบุก
โรงพยาบาลดีบุกอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นผู้ป่วยจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลตามมาตรฐานอย่างแน่นอน
 
นอกจากนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตยังเป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มภาคใต้ของโรงพยาบาลกรุงเทพที่มีศักยภาพและชื่อเสียงในการให้บริการด้านสุขภาพระดับโลก มีความพร้อมด้านบุคคลและอุปกรณ์การแพทย์ที่ล้ำสมัย ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 

“โรงพยาบาลดีบุก ถือเป็นโรงพยาบาลน้องใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การบริหารงานของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ด้วยลักษณะอาคารทรงกลมที่มีการจัดการพื้นที่ใช้สอยทั้งภายในและภายนอกจากแนวคิดประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นเหมืองเจ้าฟ้า เหมืองแร่ดีบุกในอดีต ซึ่งเป็นแร่ธรรมชาติสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตคนแถบนี้มานานนับร้อยปี จึงเป็นที่มาของชื่อโรงพยาบาล มีวัตถุประสงค์ในการสร้างบริการที่เป็นไปตามมาตรฐาน รวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม จึงเริ่มต้นด้วยแนวคิดที่จะจัดการด้านทรัพยากร การออกแบบโครงสร้าง รวมถึงกระบวนการบริการโดยระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา อาทิ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่ สถาปนิกและวิศวกร เป็นต้น ร่วมกับที่ปรึกษาเฉพาะด้าน เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้มีความแตกต่างจากสถานพยาบาลโดยทั่วไป และเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริงภายใต้วิสัยทัศน์ รพ.ดีบุกจะเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิที่เป็นผู้นำด้านการออกแบบโครงสร้างกระบวนการ การจัดการทรัพยากร เพื่อให้ผู้รับบริการ เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุ้มค่า และเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวภูเก็ต” 
 
--- นายแพทย์ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้และกรรมการผู้จัดการ
 

 ประวัติโรงพยาบาลดีบุก
‘ดีบุก’ กลับมาเป็นที่รู้จักในนามของ ‘โรงพยาบาลดีบุก’
‘ดีบุก’ เป็นแร่ธรรมชาติสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตคนแถบนี้มานานนับร้อยปี แม้เวลาจะทำให้ความสำคัญของดีบุกลดน้อยลงไป แต่วันนี้ ‘ดีบุก’ จะกลับมาเป็นที่รู้จักในนามของโรงพยาบาลแห่งใหม่ ‘โรงพยาบาลดีบุก’
 
 
‘โรงพยาบาลดีบุก’ เปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดยจัดเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิทาง และเป็นโรงพยาบาลทางเลือกใหม่อย่างแท้จริงของชาวไทยและชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงที่มีความแตกต่างจากสถานพยาบาลอื่นๆ ภายใต้การควบคุมดูแลคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต อีกทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล Hospital Accreditation (HA) ดังนั้นผู้รับบริการจึงสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล
 
ความโดดเด่นของโรงพยาบาลดีบุกที่ก่อเกิดจากวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรบริการที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของโรงพยาบาลดีบุก อาทิเช่น
 
 • อาคารปิ่นโต โครงสร้างรูปทรงอาคารโรงพยาบาลดีบุกเกิดจากแนวความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบ เพื่อสรรสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นอย่างเด่นชัดด้านสถาปัตยกรรมของสถานพยาบาล
 • บริการรวดเร็ว การจัดวางแผนผังของสถานที่หน่วยงานบริการให้มีความสอดคล้อง รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทในการบริการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่รวดเร็วและแม่นยำ
 • สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลดีบุกตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้าตะวันตก หนึ่งในเส้นทางการคมนาคมสายหลักของจังหวัดภูเก็ตที่มีธุรกิจร้านค้ามากมายตั้งอยู่เรียงรายสองข้างทาง
 • เครือข่ายโรงพยาบาล โรงพยาบาลดีบุกเป็นเครือข่ายและบริหารจัดการโดยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ดังนั้นผู้ป่วยจึงสามารถมั่นใจในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลดีบุกได้อย่างแน่นอน
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม ‘โรงพยาบาลดีบุก’ เราตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่และการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร่งยืนให้แก่องค์กร
เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ของเรา
 • แผนกผู้ป่วยนอก
  เราพร้อมให้บริการตรวจ วินิจฉัย ดูแล รักษาพยาบาลโรคทั่วไปในผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย
 • แผนกผู้ป่วยใน
  เรามุ่งเน้นการให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและเอาใจใส่ดุจญาติมิตร
 • แผนกฉุกเฉิน
  เราพร้อมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในและต่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • แผนกกายภาพ
  เราให้บริการปรึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ
  เราได้ออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐานที่มีความหลากหลายในราคาที่เหมาะสม

ใช้สิทธิ พ.ร.บ. รักษาได้ที่โรงพยาบาลดีบุก
 • พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (รถจักรยานยนต์ / รถยนต์)
  เกิดอุบัติเหตุจากรถ ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ สามารถใช้ พ.ร.บ. ในการเข้ารักษาที่ รพ.ดีบุก ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • รถล้ม! ใช้ พ.ร.บ. ได้
  เกิดอุบัติเหตุจากรถ ‘รถจักรยานยนต์ล้ม’ สามารถใช้ พ.ร.บ. ในการเข้ารักษาที่ รพ.ดีบุก ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • รถเฉี่ยว/ชน! ใช้ พ.ร.บ. ได้
  เกิดอุบัติเหตุรถ ‘รถจักรยานยนต์/รถยนต์เฉี่ยวหรือชน’ สามารถใช้ พ.ร.บ. ในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดีบุกได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • รถเฉี่ยว/ชนเสาไฟฟ้า! ใช้ พ.ร.บ. ได้
  เกิดอุบัติเหตุรถ ‘รถจักรยานยนต์/รถยนต์เฉี่ยวหรือชนเสาไฟฟ้า’ สามารถใช้ พ.ร.บ. ในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดีบุกได้ตลอด 24 ชั่วโมง
   

ห้องพักคนไข้และสถานที่
‘โรงพยาบาลดีบุก’ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างบริการที่เป็นไปตามมาตรฐาน และมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วฉับไวในราคาที่เหมาะสม โดยเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างอาคารที่เราได้ระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาจนสามารถได้รูปแบบของอาคารทรงกระบอก ‘อาคารปิ่นโต’ ที่ช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งจัดวางตำแหน่งหน่วยงานบริการต่างๆ ให้เชื่อมโยงกันในลักษณะมุมมองบริการแบบ 360 องศา เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างหน่วยงาน
 
นอกจากนี้ เราได้คำนึงถึงผู้ป่วยที่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เราจึงได้ออกแบบห้องพักผู้ป่วยที่ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและญาติให้ได้รับความสะดวก สบาย และปลอดภัยเสมือนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
 
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก: เครื่องติดต่อภายใน (อินเตอร์คอม), ทีวีจอแอลซีดี 32 นิ้ว, โทรศัพท์ (โทรออกเลขหมายภายนอกเสียค่าใช้จ่าย), ตู้เย็นพร้อมน้ำดื่มบริการฟรีทุกวัน, ระบบเครื่องปรับอากาศ, ห้องน้ำส่วนตัวพร้อมระบบน้ำอุ่น-น้ำเย็น
 
ราคาห้องพักผู้ป่วย: 1,800 ราคา บาท / คืน
ราคาห้องพักผู้ป่วยเตียง 5 ฟุต ราคา 2,000 บาท / คืน
สอบถามเพิ่มเติม: โทร 076 298 292 – 8 / info@dibukhospital.com

 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com