โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก
เลขที่ 585 ถ.สิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลตา หู คอ จมูก

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ระบบ ISO 9001 Version 2008
โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 คุณภาพมาตรฐานหนึ่งเดียวทั่วโลก โดยเริ่มโครงการคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 Version 2008 มาตั้งแต่เดือน มกราคม 2542 ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 Version 2008 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 จากบริษัท (URS) United Registrar of Systems
 
ก่อนได้มาซึ่ง ISO 9001 Version 2008
มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพคือ
จัดทำและทบทวน มาตรฐาน ระบบการทำงานและขั้นตอนปฏิบัติงานทั้งหมด
จัดทำเอกสารกำกับการทำงาน ของพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคงเส้นคงวาซึ่งจะช่วย ลดข้อผิดพลาด ตลอดจนการซ้ำซ้อนของขั้นตอน
ฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้เข้าใจงานทุกขั้นตอนอย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพจากทีมตรวจสอบภายในอย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง
กำหนดและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
กำหนดขั้นตอน การรับคำร้องของผู้ป่วย ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
พัฒนาขั้นตอน / กระบวนการรับคำร้อง ของผู้ป่วยและแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 Version 2008
โรงพยาบาลต้องคงไว้ซึ่งคุณภาพข้อกำหนด ISO 9001 Version 2008 ต้องพัฒนาระบบ การตรวจสอบคุณ- ภาพ ภายในอย่างมีคุณภาพ และบริษัท URS จะทำการตรวจสอบ คุณภาพ ทุก 6 เดือน ตามข้อตก กำหนด ISO 9001 Version 2008
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลได้รับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรคุณ- ภาพอย่างเป็นสากลด้วยความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการโดยทีมงานแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือที่ ทันสมัยและครบครัน
 
ISO URS Cetificate Eye Ear Nose Throat Hospital 
กล่าวโดยสรุป
สิ่งที่ผู้ป่วย จะได้รับ จากการที่โรงพยาบาลได้รับ ใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 Version 2008 ก็คือ ความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพของการให้บริการซึ่งเกิดจากการพัฒนาระบบการบริหารภายในองค์กร และการรับประกันคุณภาพ
 
โครงการ คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จะนำมาซึ่งคุณค่าของการให้บริการที่ผู้ใช้บริการที่โรงพยาบาล ทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 เราทุกคนรู้ซึ้งถึงคุณค่าตา
ตาเป็นอวัยวะสัมผัส ที่สำคัญที่สุดอวัยวะหนึ่ง มีความละเอียดอ่อนที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่ เพื่อความสดใส คมชัด และมีชีวิตชีวา นำมาซึ่งการเรียนรู้ พัฒนาการ และการตัดสินใจ ในชีวิตประจำวัน ถ้าขาดการปกป้องที่ดี อาจเกิดความผิดปกติ ลุกลามจนนำไปสู่การสูญเสียสายตาได้ โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก ยินดีให้คำแนะนำและดูแลดวงตาของท่านด้วยทีมจักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มากด้วยประสบการณ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัย ทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น. โดยแบ่งแผนกในการรักษาโรคดังนี้
 
บริการ
ตรวจรักษาผ่าตัดโรคตาทุกชนิด
ผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง ด้วย Lasik
ผ่าตัดต้อกระจกด้วยอัลตร้าซาวน์
รักษาและผ่าตัดโรคของจอประสาทตาและวุ้น
รักษาโรคตาที่จำเป็นต้องใช้แสงเลเซอร์
ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและคอนแทคเลนส์
ทำตาปลอม
แผนกตาแผนกตาแผนกตา


แผนก หู คอ จมูก
หู คอ จมูก เป็นอวัยวะ ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ความผิดปกติจะเกิด เมื่ออวัยวะเหล่านี้ทำงานผิดพลาด ไม่ว่าการได้ยินลดลง เสียการทรงตัว หายใจไม่คล่อง กลืนลำบาก นอนกรน หรือ บางทีก็มีก้อน หรือเลือดออกผิดปกติ โผล่ขึ้นมาทำให้รู้สึกหวาดกลัวว่าจะมีโรคร้ายต่างๆเกิดขึ้นหรือไม่ แผนกหูคอจมูกทำหน้าที่ให้บริการตรวจวินิจฉัย การรักษาปัญหาดังกล่าว รวมถึงปัญหาบริเวณศรีษะและลำคอ ด้วยเครื่องมือตรวจอันทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆ ซึ่งผ่านการอบรมทั้งในและต่างประเทศ
 
นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรด้าน ตรวจการได้ยิน การฝึกพูดเพื่อให้บริการสำหรับ เด็กที่มีปัญหาพูดช้า พูดไม่ชัด หรือในผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเสียงแหบ จากการใช้เสียงผิดปกติ
 
บริการ
ตรวจรักษาโรคหู คอ จมูก ทั่วไป
ตรวจวัดการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์
ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง
ตรวจและรักษาโรคนอนกรน
บริการใส่เครื่องช่วยฟัง
บริการให้คำปรึกษาและแนะนำการฝึกพูด

 
สุขภาพช่องปากที่ดีของท่าน คือบริการของเรา
ช่องปาก เป็นจุดเริ่มต้นของระบบทางเดินอาหาร เป็นทางผ่านของอาหารเข้าสู่ร่างกาย สุขภาพช่องปากที่ดีจึงเป็นจุดเริ่มต้น ของสุขภาพกายที่ดีการมีสุขภาพช่องปากที่ไม่สมบูรณ์ อาจนำไปสู่การบดเคี้ยวที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี้ฟันที่สะอาดสวยงาม ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้กับผู้พบเห็น
 
โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก มีการรักษาฟัน สาขาต่างๆ ด้วยระบบปลอดเชื้อที่ทันสมัย ผู้เข้ารับบริการทุกคน สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว ยังมีความสะอาดปลอดภัยอีกด้วย
 
บริการ
ทันตกรรมป้องกัน
ตรวจสุขภาพช่องปาก
ขูดหินปูน
Dental Sealants
Fluoride Treatment
บริการใส่เครื่องช่วยฟัง
ฟอกสีฟัน
บริการผ่าตัด-ถอนฟัน
ถอนฟัน
ผ่าฟันคุด
ผ่าตัดตกแต่งกระดูก
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก
ทันตกรรมซ่อมแซม
อุดฟัน
ครอบฟัน
ฝังรากเทียม
ทำสะพานฟัน
ทำฟันปลอม
รักษารากฟัน
ทันตกรรมเสริมความงาม
อุดฟัน
จัดฟัน
ฟอกสีฟัน
ตบแต่งรูปร่างฟัน
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก
ปิดช่องว่างระหว่างฟัน
บริการอื่นๆ
บริการซ่อมฟันปลอม
ถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
ถ่ายภาพรังสี Orthopantomogram, Lateral Cephalogram


 

 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com