โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
Facebook | Website |

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

การบริการ
• ศูนย์กายภาพบำบัด
• ออร์โธปิดิคส์

ศูนย์กายภาพบำบัด
Physical Rehabilitation Center
 
     ศูนย์กายภาพบำบัดโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้บริการโดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, ระบบประสารทและระบบทางเดินหายใจ เพื่อลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและข้อ ลดภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในระบบประสาทเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
 
การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคข้อ
ARTHRITIC REHABILITATION
 
 • ประเมินตรวจร่างกาน วางแผนการฟื้นฟูนิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อ ลดความปวด
 • การออกกำลังเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว (Range of motion exercise)
 • การให้การรักษาด้วยไฟฟ้าลดปวด (Interferential, tens)
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปวดหลัง ปวดคอ
 • เพื่อลดอาการเจ็บปวดและส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อให้มีประสิทธิภาพสามารถกลับไปใช้งานได้อย่างปกติ
 • รักษาโดยคลื่นไฟฟ้าความร้อนลึก (Short wave diathermy)
 • รักษาโดยคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound)
 • การดึงหลัง (Pelvic traction)การดึงคอ (Cervical traction)

การฟื้นฟูโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
Stroke rehabilitation
 • การออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรง (Strengthening Exercise)
 • การออกกำลังกายแบบทำให้ (Passive Exercises)
 • การฝึกเดิน (Gait Training)
 • การฝึกกิจวัตรประจำวัตร (ADL Training)
ศูนย์กายภาพบำบัด ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
คลินิกนอกเวลากายภาพบำบัด
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 – 12.00 น.
โทร. 02-245-0661 ต่อ 90416


กายอุปกรณ์
กองออร์โธปิดิคส์และกายอุปกรณ์
 
     งานกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก งานกายอุปกรณ์ ให้บริการกายอุปกรณ์เทียมและเสริมที่ใช้ภายนอกร่างกายสำหรับใช้มดแทนส่วนของร่างกายที่สูญหายหรือบกพร่องตามแพทย์วินิจฉัยสั่งการรักษา ในวันเวลาราชการ นอกเหนือจากการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกแล้ว ยังให้บริการแก่ทหารประจำการและประชาชนทั่วไป สิทธิจ่ายเงินสด, กรมบัญชีกลาง, ข้าราชการ, กทม., สปสช. ผู้พิการ, สปสช. โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเป็นต้น
 
     งานกายอุปกรณ์ มุ่งเน้นรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยสหสาขาวิชาชีพ (Patient team care) และให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัย ผลิตนวัตรกรรมใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อให้การฟื้นฟูผู้ป่วย ผู้พิการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
 
 กายอุปกรณ์เทียม (Prosthesis)
      งานกายอุปกรณ์มีความพร้อมทางบุคลากร เครื่องมือเครื่องจักรอาคารสถานที่ ด้วยประสบการณ์ของบุคลากรด้านการผลิตอุปกรณ์มีมากกว่า 15 ปี จึงสามารถผลิตอวัยวะเทียมที่มีประสิทธิภาพและสวยงามทุกประเภท (แกนนอก–แกนใน) ได้ภายในระยะเวลา 2–5 วัน งานกายอุปกรณ์ให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการผลิตอวัยวะเทียม จึงสามารถใช้งานได้นานผู้ป่วยผู้พิการทุกคน จะได้อวัยวะเทียมที่เหมาะสมกับสภาพความพิการอาชีพและลักษณะความเป็นอยู่ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
 กายอุปกรณ์เสริม (Orthosis)
      งานกายอุปกรณ์ มีความพร้อมให้บริการอุปกรณ์ที่ใช้ทดแทนส่วนร่างกายที่บกพร่อง โดยมีกายอุปกรณ์เสริมมากว่า 30 ชนิด ทั้งแบบสำเร็จรูปพร้อมใส่ทันทีหลังเข้ารับการผ่าตัด หรือแบบตัดเองใช้เวลา 3-7 วัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
 
 อุปกรณ์พยุง/ประคองข้อ (Supporter)
      งานอุปกรณ์ เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ๆ มากกว่า 10 ชนิด เพื่อการรักษาฟื้นฟูที่ครอบคลุมอาการปวดข้อทุกโรค
 
 เครื่องช่วยเดิน (Gait aids)
      เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้พิการงานกายอุปกรณ์ มีเครื่องช่วยเดินหลากหลายชนิดให้บริการ เช่น ไมเท้าอลูมิเนียม 1 ขา, ไม้เท้าอลูมิเนียม 3 ขา, ไม้ค้ำยันอลูมิเนียม, อุปกรณ์ฝึกเดิน 4 ขา (Walker), รถเข็นนั่งคนพิการ, รถ 3 ล้อโยก เป็นต้น โดยงานกายอุปกรณ์ทำการผลิตอุปกรณ์บางชนิดเองตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรักษาฟื้นฟูที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะผู้ป่วยแต่ละคน
 
 อุปกรณ์เสริมสำหรับเท้า (Foot Orthosis)
      ปัจจุบันผู้ป่วยที่มีปัญหาเท้ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดส้นเท้า ปวดอุ้งเท้า อุ้งเท้าแบน อุ้งเท้าสูง เท้าเบาหวานหรือเท้าผิดรูป งานกายอุปกรณ์ให้ความสำคัญกับการรักษาฟื้นฟูปัญกาเท้า โดยให้บริการตรวจเท้าตรวจการลงน้ำหนักบนฝ่าเท้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรอรับได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง
 
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
งานกายอุปกรณ์ กองออร์โธปิดิคส์และกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
อาคาร 2 ชั้น 1
โทร. 02-6449400, 02-6449416, 02-2450658 ต่อ 20100 หรือ 20115


 
ทีมแพทย์
 • ออร์โธปิดิกส์
 • อายุรศาสตร์
 • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • รังสีวิทยา
 • วิสัญญีวิทยา
 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชศาสตร์ฟืนฟู
 • จักษุวิทยา
 • โสต ศอ นาสิกวิทยา
 • กุมารเวชศาสตร์
 • ศัลยศาสตร์
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • จิตเวชศาสตร์
ห้องพักผู้ป่วย
• ห้อง V.I.P
• ห้องพิเศษ
• ห้องพัก 2 เตียง
 ประวัติโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 
       โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นโรงพยาบาลที่ก่อตั้งโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แรกเริ่มได้ถือกำเนิดจากการสถานปฐมพยาบาล มีฐานะเป็นเพียงแผนกหนึ่งในกองสวัสดิการ องศ์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตามมติสภาฯครั้งที่2/91 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2491 ให้ตั้งสถานพยาบาลขึ้น และในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 ได้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยปฏิบัติการด้านการรักษาพยาบาลแก่ทหารผ่านศึกนอก ประจำการ เพื่อให้การสงเคราะห์ ตามระเบียบ อผศ.ฉบับที่ 3 ข้อ 5 ตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2491 และ ให้บริการแก่ประชาชนในด้านการรักษาพยาบาลจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยคิดค่า รักษาตามสมควร โดยมีสถานที่ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
พ.ศ. 2491-2494 ห้องชั้นล่างที่ทำการ อผศ.เก่า ศาลหลักเมือง
พ.ศ. 2495-2497 ย้ายและขยายที่ทำการไปอยู่ที่ กองพยาบาลศาลเด็ก ชั้นบนจัดเป็น สถานที่พักผู้ป่วย และรับทำการคลอดบุตร
พ.ศ. 2497-2505 ย้ายกลับ ห้องชั้นล่าง อผศ.เก่า ศาลหลักเมือง
พ.ศ. 2505-2510 ย้ายมาที่อาคารทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ พญาไท ถนนราชวิถี เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น
พ.ศ. 2510-2513 ย้ายจากอาคารทหารผ่านศึก มาอยู่ ตึกเล็กสองชั้นข้างทางเข้า อผศ
พ.ศ. 2512 ได้ ยกฐานะ สถานพยาบาลขึ้นเป็น กองแพทย์ โดยรวมกิจการการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูบำบัด และ การฝึกอาชีพทหารผ่านศึกทุพพลภาพไว้ด้วยกัน จึงได้ทำการก่อสร้างอาคารกองแพทย์ขึ้นในที่ดินที่รับมอบจากกองทัพบก ที่ถนนวิภาวดี รังสิต
พ.ศ. 2513 ย้าย มาอยู่ที่ถนนวิภาวดี จนมาถึงปัจจุบัน กองแพทย์แห่งนี้ได้เกิดขึ้น โดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยทรงมีพระราชดำริให้มีการดูแลทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพในด้านการฟื้นฟู บำบัด และการฝึกหัดอาชีพ ทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารด้วยพระองค์เอง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2513 เวลา 16.00 น.
พ.ศ. 2517 ได้ยกฐานะกองแพทย์ขึ้นเป็นโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ตามมติสภาฯ ครั้งที่ 1/17 และได้ทำการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น เพื่อรับผู้ป่วยไว้รักษาพยาบาล 1 หลัง ซึ่งมีขีดความสามารถรับผู้ป่วยไว้รักษาพยาบาลได้ 100-120 เตียง และได้เริ่มให้บริการในรูปโรงพยาบาลได้ตั้งแต่ 2521 เป็นต้นมา
พ.ศ. 2528 ได้ ทำการก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและออร์โธปิดิคส์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ครม. อนุมัติให้ก่อสร้าง ตามแผนการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ระยะที่ 2 และย้ายผู้ป่วยทหารพิการอัมพาตมาไว้ที่อาคารนี้ เพราะสถานที่เดิมคับแคบไม่ค่อยถูกสุขลักษณะ
พ.ศ. 2530 ได้ทำการรื้อถอนอาคารอำนวยการเดิม ซึ่งได้ทำการก่อสร้าง เมื่อ พ.ศ. 2512 (เนื่องจากอาคารเดิมทรุดตัว) และได้ก่อสร้างอาคารอำนวยการใหม่ แนบกับอาคารโรงพยาบาลเดิมขนาด 6 ชั้น หากก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ รพ.ผศ. มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอแล้วจะสามารถเพิ่มเตียงรับผู้ป่วยไว้รักษาได้อีก รวมเป็น 300 เตียง
 ที่ตั้ง  โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗  รอบ  พระชนมพรรษา
 
     โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และประชาชนทั่วไป  มีขีดความสามารถเป็นโรงพยาบาลทั่วไป แต่ได้เน้นหนักทางด้านการฟื้นฟูบำบัด และการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ทหารผ่านศึกเป็นหลัก  เพราะโดยหลักการแล้ว โรงพยาบาลเพื่อรักษาด้านต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีหลายแห่ง แต่โรงพยาบาลที่จัดสร้างขึ้นเพื่อภารกิจหน้าที่นี้มีเพียงแห่งเดียว
 
     โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้ตระหนักถึงภารกิจด้านนี้จึงได้พยายามทุกวิถีทางที่จะผลักดันให้โรงพยาบาลมีขีดความสามารถสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการ เพราะโดยหลักการแล้ว การฟื้นฟูทางร่างกายจะต้องดำเนินควบคู่กับการฟื้นฟูทางจิตใจ ให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ท้อถอย และให้คิดอยู่เสมอว่าถึงจะพิการ ก็ยังมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคม
 
image
     เนื่องจากในปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะทหารผ่านศึกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกส่งตัวมารับการดูแลต่อที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยบางรายจะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์ไปจนตลอดชีวิต ดังนั้น เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของผู้ป่วย รวมทั้งมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ดังนั้นองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องจาก
 
      ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา  เพื่อถวายความจงรักภักดี และสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานแก่ทหารผ่านศึกผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บจนถึงพิการ หรือพิการทุพพลภาพ โรงพยาบาล ฯ จึงได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเฉลิม พระเกียรติซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์   สูง ๑๒ ชั้น และอาคารจอดรถยนต์สูง ๑๐  ชั้น และขยายจากโรงพยาบาลขนาด ๓๐๐ เตียง เป็นโรงพยาบาลขนาด ๕๐๐ เตียง ในวงเงิน ๕๐๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยเจ็ดล้านบาทถ้วน) แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ โดยได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗  รอบ  พระชนมพรรษา” พร้อมทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประดิษฐานบนอาคารดังกล่าว และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคาร ในวันอังคารที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น.
 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗  รอบ  พระชนมพรรษา  ประกอบด้วย
 
ชั้นที่ ๑ ห้องบัตร  ห้องยา  ห้องการเงิน  และห้องตรวจโรคทางอายุรกรรม
ชั้นที่ ๒ ห้องตรวจโรคศัลยกรรมทั่วไป  ศัลยกรรมกระดูก และศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ชั้นที่ ๓ การตรวจทางห้องทดลอง  คลังโลหิต  และห้องเอกซเรย์
ชั้นที่ ๔ กายภาพบำบัด
ชั้นที่ ๕ ห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม  ตรวจตา  หู คอ จมูก และสูติ-นรีเวชกรรม
ชั้นที่ ๖ ห้องประชุม และศูนย์สารสนเทศ
ชั้นที่ ๗ หอผู้ป่วยหนัก และห้องผ่าตัด
ชั้นที่ ๘ ห้องผ่าตัด
ชั้นที่ ๙ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ชั้นที่ ๑๐ ห้องพิเศษคู่
ชั้นที่ ๑๑ ห้องพิเศษเดี่ยว
ชั้นที่ ๑๒ ห้องพิเศษ VIP
อาคารจอดรถสูง ๑๐ ชั้น มีทางเชื่อมกับอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ สามารถให้บริการจอดรถได้ ๓๖๕ คัน
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com