โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)

โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
555 รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) พอ. ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 กองทัพอากาศให้บริการสุขภาพแก่ข้าราชการและประชาชน โดยจัดสร้างโรงพยาบาลทั่วไป (ทุติยภูมิขั้นสูง) ขนาด 150 เตียง บริเวณพื้นที่แขวงสีกัน เขตดอนเมือง มีจุดเด่นที่
  • การให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะทาง
  • การให้บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
  • การดูแลโรคเรื้อรังและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • การให้บริการเวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างครบวงจร
  • การผ่าตัดฟื้นฟูสุขภาพที่สามารถฟื้นตัวและหายเร็ว
 
ความพร้อมด้านเครือข่ายการให้บริการ
มีรพ.ภูมิพลอดุลยเดช เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ ของ ทอ.สำหรับส่งต่อผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน
 
บริการ (ในอาคารรักษาพยาบาล)
ชั้น 1 งานวิศวกรรม สำนักงาน
ชั้น 2 เวชระเบียน  ฉุกเฉิน แผนก X-ray การเงิน
ชั้น 3 ห้องตรวจโรค ห้องตรวจพิเศษ แผนกเภสัชกรรม
ชั้น 4 กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ไตเทียม แผนกทันตกรรม
ชั้น 5 ห้องผ่าตัด ห้อง ICU
ชั้น 6 หอผู้ป่วยสามัญ หญิง, หอผู้ป่วยสามัญ ชาย ผู้ป่วยพิเศษรวม
ชั้น 7-8 หอผู้ป่วยพิเศษ 
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]