โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
รับประกันสังคม รับบัตรทอง
6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

ข้อมูลบริการ

 

บริการสำหรับผู้ป่วย

ศูนย์ คลินิกและหน่วยงาน

 
 ประวัติโรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ในปี พ.ศ. 2537 คณะทันตแพทยศาสตร์ ในสมัยที่คณบดีศาสตราจารย์คลินิกทันตแพทย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์  ได้เริ่มโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางทันตกรรมทุกสาขา โดยอาจารย์ทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็นสถานฝึกปฏิบัติงานของทันตแพทย์  นักศึกษาทันตแพทย์  นักศึกษาช่างทันตกรรมและนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ทั้งระดับก่อนปริญญา ปริญญาตรีและระดับหลังปริญญา รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกอบรมบุคลากรทางทันตสาธารณสุข นอกจากนี้ยังเป็นฐานการวิจัยทางคลินิกและพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตกรรม และเป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยที่มีความผิดปกติซับซ้อนที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลอื่น ซึ่งที่ผ่านมาคณะได้แต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม ทำหน้าที่บริหารจัดการคลินิกและหน่วย
 
และในปี พ.ศ.2550 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานในคณะทันตแพทยศาสตร์และเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  ในโครงสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีสถานะเทียบเท่าภาควิชา คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับอนุมัติโครงสร้างจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ต่อมาในปี พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยและให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2554 เป็นต้นมา คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงใช้ชื่อโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี พ.ศ.2550 ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 17 ชั้น ซึ่งภายหลังอาคารดังกล่าวก่อสร้างเสร็จ ในเดือนพฤศจิกายน 2554 โรงพยาบาลทันตกรรมจึงได้ย้ายเข้าและเปิดให้บริการคลินิกและหน่วยภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com