โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
2000/22 ถนนมาลัยแมน หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2540 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2000/22 ถนนมาลัยแมน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี บนเนื้อที่ 2 ไร่เศษ
 
       เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทุกระบบ ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา ได้แก่ ผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ กายภาพบำบัด ศัลยกรรมประสาทและสมอง ศัลยกรรมยูโร ศัลยกรรมช่องอก ศัลยกรรมตกแต่ง บริการต่างๆ ที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการ ได้แก่ บริการตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Emergency Unit) บริการดูแลผู้ป่วยหนัก (ICU) บริการดูแลทารกแรกคลอด (Newborn Unit) บริการกายภาพบำบัด (Physical Therapy Unit) บริการตรวจอวัยวะภายในด้วยการส่องกล้อง (Endoscopy)
 
       บริการตรวจนอกสถานที่ (Mobile Clinic) บริการรถฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Ambulance Unit) บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Unit) บริการธนาคารเลือด (Blood Bank) บริการเอกซเรย์วินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เครื่องถ่ายภาพคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonography) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
 
       โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ได้มาตรฐาน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยทุกคน ด้วยความเอื้ออาทร เต็มใจ ของพนักงานทุกคน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกคน ร่วมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการและแบบบันทึกข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้านำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com