โรงพยาบาลธนบุรี 2 ENG

55/4 ถนน บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลธนบุรี 2

ข้อมูลบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท โทร.02 487 2100 ต่อ 1150,1151
More info view site
 
 
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

1. นักรังสีเทคนิค ( ด่วนมาก ) 3 ชาย/หญิง
ป.ตรี / รังสีเทคนิค มีใบประกอบวิชาชีพ


2. จ้าหน้าที่เวชระเบียน(ห้องบัตร) ( ด่วนมาก ) 2 ชาย
ม.6 ขึ้นไป
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ -ไม่สูบบุหรี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ


3. จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ( ด่วนมาก ) 1 ชาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ดูแลความปลอดภัย ทรัพย์สินโรงพยาบาล ผู้มาใช้บริการ ตรวจดูความเรียบร้อย น้ำ ไฟ อุปกรณ์ที่สำคัญให้ปลอดภัย ตรวจเช็ค ดูความเรียบร้อย ประตูอาคาร 1 และอาคาร 2 หลังปิดทำการตามเวลาที่กำหนดให้เรียบร้อย
- ประสานงานแผนกต่างๆ กรณีมีเหตุจำเป็นอันจะเกิดความเสียหายกับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ได้รู้และเข้าใจขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ

คุณสมบัติ :
1. จบวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
2. บุคลิกดี รูปร่างดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
3.ไม่สูบบุหรี่
4.สามารถทำงานเป็นกะได้
5.มีใจรักงานบริการ
6.ไม่มีเคยเป็นผู้ต้องคดีทางกฎหมาย


4. เจ้าหน้าที่พรบ.และเร่งรัดหนี้สิน (ด่วนมาก) 1 หญิง ปริญญาตรี
จัดเตรียมเอกสารระกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบริการที่เกี่ยวกับคดีและพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลติดตามพร้อมบันทึกรายการและออกรายงานหนี้ค้างชำระ วางแนวทางในการป้องกันการเกิดหนี้ค้างชำระ


5. เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ( ด่วนมาก ) 2 ชาย วุฒิ ม.6
ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตามมาตรฐานการเคลื่อนย้าย ให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย ติดต่อประสานงาน กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้บริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ให้ได้รับควาสมพึงพอใจ


สนใจสมัครงาน ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร.02-487-2100 ต่อ 1513-1515.
E-mail: hr@thonburi2hospital.com

เอกสารสมัครงาน
- รูปถ่าย 2 ใบ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล / ทะเบียนสมรส ถ้ามี
- เอกสารทางการทหาร (ผู้ชาย)
- หนังสือรับรองการผ่านงาน (เอกสารสำคัญสำหรับพิจารณาค่าตอบแทน) ถ้ามี
- ประวัติส่วนตัว Resume

สวัสดิการ
- บ้านพักตากอากาศ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนฌาปนกิจ
- งานเลี้ยงประจำปี
- อบรมเพื่อทักษะ ความรู้ ในอาชีพ
- เงินรางวัลตามอายุงาน
- หอพัก (ตำแหน่งวิชาชีพ)
- ค่าเล่าเรียนบุตร
- ประกันสังคม
- ค่ารักษาพยาบาล พนักงานฟรี และส่วนลดสำหรับครอบครัว
- ปรับเงินเดือน / โบนัส (ถ้ามี)
- เงินรางวัลตามอายุงาน
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com