โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รับประกันสังคม
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

คลิกที่ลิงค์ เพื่อลงทะเบียน https://tuh.hospital.tu.ac.th:8028/xmage/
More info view site
คลิกไปดูตามสิทธิการรักษาพยาบาล ที่ท่านต้องการทราบข้อมูล

• สิทธิการรักษาพยาบาลทั่วไป (9)
1. สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
2. สิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคม
3. แนวทางการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม/บัตรทองในสังกัด(โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ)
4. สิทธิกองทุนเงินทดแทน
5. แนวทางการให้บริการผู้ป่วยสิทธิกองทุนเงินทดแทน
6. บริษัทคู่สัญญา
7. ขั้นตอนการให้บริการบริษัทคู่สัญญาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
8. สิทธิกรณีผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ
9. ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

• สิทธิการรักษาพยาบาล (เฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (8)
1. การขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ขั้นตอนการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เฉพาะนักศึกษามหาวิทาลัยธรรมศาสตร์
4. แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (พร้อมตัวอย่าง)
5. แบบฟอร์ม เอกสารแนบคำร้องการขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพถ้วนหน้าฯ (สำหรับนักศึกษา ท่าพระจันทร์)
6. เอกสารตัวอย่างหนังสือรับรองจากคณะเพื่อรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา มธ.ปัจจุบัน (สำหรับนักศึกษาปริญญาโท)
7. ขั้นตอนการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล (สิทธิเจ็บป่วยทั่วไป) นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. สิทธิการรักษาพยาบาล นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
More info view site
Private ward Yoongthong 3
หอผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 3 อยู่ที่ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนาระยะที่ 3 เริ่มเปิดให้บริการรับผู้ป่วยใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และกุมารเวชกรรมที่มีอายุมากกว่า 5 ปี ในสาขาต่างๆ ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์ระยะก่อนคลอด มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด ผู้ป่วยนรีเวชกรรม ผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปศัลยกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมช่องปาก ตา หู คอ จมูก ศัลยกรรมเด็กที่มีอายุมากกว่า 5 ปี โทร 02-926-9941-2

More info view site
อัตราค่าห้องพัก
ห้องสามัญ 400
ห้องพิเศษรวม 1,200/1,500/1,800
ห้องพิเศษเดี่ยว (ดุลยโสภาคย์) 2,500
ห้อง Superior (VIP) 3}000
ห้องพิเศษยูงทอง 1 4,000/6,000
ห้องพิเศษยูงทอง 2 3,000/4,000
ห้องพิเศษยูงทอง 3 4,000/6,000/9,000
ห้องพิเศษยูงทอง 4 4,000/6,000/9,000
หอผู้ป่วยวิกฤต 1,500

ติดต่อศูนย์คัดกรองและรับผู้ป่วยใน
โทร 02926 9852-3
เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 8.00-20.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.00-16.00 น.
More info view site
ตารางออกตรวจแพทย์เป็นข้อมูลเบื้องต้น หากท่านต้องการพบแพทย์ ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก กรุณาสอบถามหรือทำนัดหมายล่วงหน้า ณ ศูนย์บริการข้อมูลก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

ศูนย์บริการข้อมูล : หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ) ) :
โทร. 02-926-9991 วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้บริการ เวลา 08.00 - 16.00 น.

ศูนย์บริการข้อมูล : คลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ) :
โทร. 02-926-9860 วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ให้บริการ เวลา 08.00 - 16.00 น.
More info view site
คลิกเพื่อระบุว่าเป็นผู้ป่วยแบบใด
1.ผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ) ผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า (ไม่มีนัด)
2.ผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ) ผู้ป่วยมีนัดและมาตรงวันนัด
3.ผู้ป่วยนอก (นอกเวลาราชการ)
4.คลินิกพิเศษเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ)
5.คลินิกพิเศษเฉพาะทาง แพทย์นัดตรวจ(นอกเวลาราชการ)
6.ผู้ป่วยนอก (แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน/ER)
More info view site
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายในโรงพยาบาล
CALL CENTER: 02-926-9999
More info view site
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายในโรงพยาบาล
CALL CENTER: 02-926-9999
More info view site
เลือกหน่วยงาน ที่ท่านต้องการทราบข้อมูลค่ะ
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ) และ คลินิกพิเศษเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ)
+งานการพยาบาลตรวจโรคเวชศาสตร์ทั่วไปและครอบครัว
+งานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรมกระดูกและข้อ
+งานการพยาบาลตรวจโรคอายุรกรรม
+งานการพยาบาลตรวจโรคจักษุ
+งานการพยาบาลตรวจโรคหู คอ จมูก
+งานการพยาบาลตรวจโรคกุมารเวชกรรม
+งานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรม
+งานการพยาบาลตรวจโรคสูติ-นรีเวชกรรม
+คลินิกสุขภาพจิต
+หน่วยตรวจโรคปลอดเชื้อ
More info view site
ติดต่อ เลื่อนนัด-นัดล่วงหน้า : คลินิกพิเศษเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ) VIP Clinic
นัดล่วงหน้า (เฉพาะผู้ป่วยที่มีบัตรรพ.ธรรมศาสตร์ฯ)
โทร. 0 2926 9860
วันราชการ (08.00 - 16.00 น.) ปิดพักเที่ยง
(ยกเว้น คลินิกพิเศษทันตกรรม นัดโดยตรงกับทางคลินิกเท่านั้น)

ติดต่อ เลื่อนนัด-นัดล่วงหน้า : หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก(ในเวลาราชการ)
นัดล่วงหน้า (เฉพาะผู้ป่วยที่มีบัตรรพ.ธรรมศาสตร์ฯ)
โทร. 0 2926 9991
วันราชการ (08.00 - 16.00 น.) ปิดพักเที่ยง
(ยกเว้น คลินิกพิเศษทันตกรรม นัดโดยตรงกับทางคลินิกเท่านั้น)
More info view site
เวลาเปิด-ปิด : ศูนย์ตรวจสุขภาพธรรมศาสตร์
โทร 0-2926-9898
วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะวันราชการ)
• เวลา 07.00 - 15.00 น. | ปิดรับคิว เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
วันเสาร์
• เวลา 08.00 - 12.00 น. | ปิดรับคิว เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ตรวจสุขภาพหมู่คณะ
โทร 06-3375-9025, 06-1727-8413
More info view site
ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)
• ศูนย์เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองธรรมศาสตร์
• ศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์
• ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะธรรมศาสตร์
• ศูนย์ภูมิแพ้และหอบหืด
• ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ (Specialized service center)
• ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากธรรมศาสตร์
• ศูนย์ไตเทียมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
• ศูนย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์
• ศูนย์ส่องกล้องและผ่าตัดผ่านกล้องบัวหลวง
• ศูนย์ผิวหนังธรรมศาสตร์
• ศูนย์ข้อเทียมธรรมศาสตร์
• ศูนย์รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษาธรรมศาสตร์
• ศูนย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
• ศูนย์ตรวจสุขภาพธรรมศาสตร์

คลิกเพื่อดูรายละเอียดแต่ละศูนย์
More info view site
คลินิกพิเศษบริการเฉพาะทาง (นอกเวลาราชการ) VIP Clinic
โทร 029269860
• สอบถามตารางออกตรวจ
• รับทำนัดหมาย (เฉพาะผู้ป่วยที่มีบัตรโรงพยาบาล)
• เลื่อนนัดหมาย (เฉพาะผู้ป่วยที่มีบัตรโรงพยาบาล)
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
More info view site
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ)
โทร 029269991
• สอบถามตารางออกตรวจ
• รับทำนัดหมาย (เฉพาะผู้ป่วยที่มีบัตรโรงพยาบาล)
• เลื่อนนัดหมาย (เฉพาะผู้ป่วยที่มีบัตรโรงพยาบาล)
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
More info view site
 

ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)

ศูนย์บริการทางการแพทย์ (Specialized service center)

 
การจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” เริ่มก่อสร้างในสมัย ศาสตราจารย์ คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากแรงศรัทธาของทายาท ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ ธนาคารทหารไทย จำกัด มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาคมธรรมศาสตร์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี วางศิลาฤกษม์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 และเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
 
จนกระทั่งในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2531 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติอย่างเป็นทางการโดยในระยะแรกมีเพียง 2 อาคารที่เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป คือ อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ เปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และสำนักงานต่างๆ และอาคารธนาคารทหารไทย เปิดให้บริการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยในทุกประเภท ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2533 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจึงถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสถาน(ภาควิชา)ของคณะแพทยศาสตร์เช่นเดียวกับสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิกและสถานวิทยาศาสตร์ คลินิกโดยมีภารกิจในการให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไปและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติภาคคลินิกของ คณะแพทยศาสตร์ด้วย
 
ที่ตั้ง พื้นที่ และอาคารต่างๆ
    โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 95 หมู่ 8 ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โดยมีพื้นที่รวมกลุ่ม ศูนย์สุขศาสตร์ ทั้งสิ้น 135 ไร่(ตั้งแต่ถนนด้านหน้าพหลโยธินจนถึงอาคารหอพักแพทย์และพยาบาล) เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในปัจจุบันมีอาคารต่างๆ เพื่อการดำเนินการและการบริการรักษาพยาบาล ดังนี้
     1. อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์
     2. อาคารดุลโสภาคย์
     3. อาคารกิตติวัฒนา
     4. อาคารธนาคารทหารไทย
     5. อาคารปัญจาสายาลักษณ์
     6. อาคารบริการ
     7. อาคารสมาคมธรรมศาสตร์ฯ 2554
 
ปัจจุบัน
    โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีศักยภาพในการให้บริการรักษาพยาบาลครบทุกสาขา บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละประมาณ 2,000-3,000 คน และรองรับผู้ป่วยในได้ 601 เตียง
     สำหรับในอนาคตวางแผนจะขยายบริการผู้ป่วยในเป็นขนาด 750 เตียง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังให้บริการรักษาพยาบาล แก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในแต่ละปีอีกเป็นจำนวนมาก
 
บริการหลักและขอบเขตบริการ
    บริการหลัก (Main service) ระดับและขอบเขตบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูงที่มีศักยภาพในการให้การรักษาได้ครบวงจรทุกสาขาวิชา รวมทั้ง เป็นที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นๆ ให้บริการทั้งประเภทผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน ในทุกสาขาโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล มีภูมิลำเนาในจังหวัดปทุมธานี อยุธยา กรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆ ในภาคกลางให้บริการผู้ป่วยของศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ เช่น ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์อุบัติเหตุระดับหนึ่ง ศูนย์โรคตา ศูนย์บำบัดทดแทนไตครบวงจร เป็นต้น การดูแลกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ เช่น ผู้ป่วยเด็กโรคหืด การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เป็นต้น เป็นสถาบันการเรียนการสอน การวิจัย และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รวมทั้งนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ อาทิเช่นคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนสาขาวิชาอื่น เช่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฯลฯ รวมถึงโรงเรียน และสถาบันต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน เป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิ สถานพยาบาลประจำ สถานพยาบาลรับส่งต่อภายใต้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสถานพยาบาลของผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคม
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ตรวจสอบประกาศสมัครงานได้ที่ระบบรับสมัครพนักงานของรพ. (e-recruitment)
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com