โรงพยาบาลนครธน ENG

1 ถนนพระรามที่ 2 แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลนครธน

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

ราคา 8,900
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 63
ศูนย์โสต นาสิก ชั้น 2 (Sleep Lab Center)
โทร 0-2450-9999
More info view site
 
 ประวัติความเป็นมา โรงพยาบาลนครธน
โรงพยาบาลนครธน เปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดโรงพยาบาล โรงพยาบาลนครธน มีจุดกําเนิดจากคณะกลุ่มบุคคลคณะหนึ่งที่มีเจตนารมณ์ตรงกันที่จะสร้างสถานพยาบาลชั้นดี มีมาตรฐานไว้รองรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพชั้นนอกด้านทิศใต้และปริมณฑล จึงได้ทำการศึกษาการขยายตัวของประชาชนในฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (ธนบุรีด้านทิศใต้) พบว่าจะต้องมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเด่นชัด จึงได้ดําเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลนครธนขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรดังกล่าว ปัจจุบันโรงพยาบาลนครธนได้ยืนหยัดรับใช้ประชาชนอย่างเข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้ก่อตั้ง ผู้ถือหุ้น แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกแผนก และทุกระดับในความสําเร็จที่เกิดขึ้น โรงพยาบาลนครธนเป็นสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน และได้พัฒนาศกัยภาพให้รุดหน้าทั้งในเชิงคณุภาพ และปริมาณควบคู่กันไป สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และสนองนโยบายของภาครัฐบาลได้อย่างลงตัว ที่สําคัญ คือ การธํารงรักษาเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้แต่เริ่มแรกได้อย่างมั่นคง สามารถสร้างความพอใจให้กับผู้มาใช้บริการได้ในระดับดี ได้รับการไว้วางใจจากประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาครัฐบาลอย่างสมบูรณ์ สมกับวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ว่า มุ่งมั่นให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานสากลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Healthcare)
 
ปัจจุบันตัวอาคารของโรงพยาบาลมี 12 ชั้น เปิดดำเนินการที่ 150 เตียง ในด้านการออกแบบเน้นการให้ความสําคัญกับผู้มาใช้บริการเป็นอันดับแรก โดยมีหน่วยพิเศษต่างๆ ได้แก่ ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้อง ICU ห้องไตเทียม ได้จัดพื้นที่ไว้ในชั้นเดียวกันเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉินต่างๆ การจัดระบบระบายอากาศ และทางหนีไฟที่ได้มาตรฐาน การเชื่อมต่อระหว่างอาคารโรงพยาบาลและอาคารจอดรถ อีกทั้งมีสถานที่สําหรับจอดเฮลิคอปเตอร์ สําหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
 
 
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลนครธนมุ่งมั่นให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานสากลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
 
 
พันธกิจ
  พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาแบบองค์รวมตามมาตรฐานสากล
 
  พัฒนาการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
 
  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
 
  พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 
ระบบคุณภาพโรงพยาบาลนครธน
ระบบ คุณภาพ
ปี พ.ศ. 2552
 
  รับการรับรอง จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 
  รับการรับรอง จากสมาคมไตเทียมแห่งประเทศไทย
 
  รับการรับรอง จากสภาเทคนิคการแพทย์
 
  รับการรับรอง จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 
  รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 
 
ปี พ.ศ. 2553
 
  รับการรับรองประกันสังคม จากกองประสานการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 
  รับการรับรอง จากกองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข
 
  รับการรับรองมาตรฐาน HA&HPH จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบา
 ศูนย์บริการทางการแพทย์
ศูนย์กระดูกและข้อ
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ศูนย์สุขภาพเด็ก
ศูนย์อายุรกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร
ศูนย์หัวใจ
ศูนย์สุขภาพนครธน
ศูนย์ผิวหนังและความงาม
ศูนย์ศัลยกรรม
ศูนย์เวชศาตร์ฟื้นฟู
ศูนย์จักษุ
ศูนย์สุขภาพสตรี
ศูนย์โสต ศอ นาสิก
ศูนย์รักษ์เต้านม
ศูนย์ทันตกรรม
ศูนย์ภูมิแพ้
คลินิกนมแม่
แผนกไตเทียม
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ศูนย์รังสีวินิจฉัย
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ตำแหน่งงานว่าง

1. พยาบาลประกันสัมพันธ์ (UR Nurse)
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติ
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
- เพศหญิงอายุไม่เกิน 22-45 ปี
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ มีใจรักในงานบริการ
- มีประสบการณ์ทางด้านประกัน และติดต่อประสานงาน งานประกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
- ติดต่อประสานหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
- ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันต่างๆ ภายนอกโรงพยาบาล


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โทร. 0-2450-9925 (เบอร์ตรง), 0-2450-9999 และส่งใบสมัครพร้อมผลงานแนบได้ที่ kasamaporn_p@nakornthon.com
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com