โรงพยาบาลนนทเวช ENG

โรงพยาบาลนนทเวช
432 ถ. งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Facebook | Twitter | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลนนทเวช

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 วิสัยทัศน์( Vision )
เป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ที่ให้บริการรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นที่พึงพอใจ และไว้วางใจของผู้รับบริการ
 
พันธกิจ (Mission)
ให้การรักษาพยาบาลแบบองค์รวมทั้งส่งเสริม ดูแลรักษา ป้องกัน และฟื้นฟู ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพ 
 
ค่านิยมหลัก (Core value) : CARES
Customer Centric : มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
Accountability & Integrity : มุ่งเน้นรับผิดชอบในหน้าที่ และปฏิบัติตามจริยธรรม
Result - Oriented : มุ่งเน้นบรรลุเป้าหมายในการทำงาน
Excellent Teamwork : มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและเคารพให้เกียรติผู้อื่น
Safety : มุ่งเน้นการยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com