โรงพยาบาลพีเอ็มจีบางขุนเทียน

124/74 ถนนจอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพีเอ็มจีบางขุนเทียน

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลพีเอ็มจีบางขุนเทียน
  โรงพยาบาลบางขุนเทียนได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2535 ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนจำนวน 26 เตียง เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยก่อนที่จะขออนุญาตเป็นโรงพยาบาลบางขุนเทียนนั้น  เดิมเป็นคลินิกชื่อประสพสุขโพลีคลินิกโรงพยาบาลบางขุนเทียนเปิดดำเนินการจน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 ก็เปลี่ยนจากโรงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมทั่วไป  ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนจำนวน 15 เตียง วันที่ 25  พฤษภาคม 2547 ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดชื่อบริษัทบางขุนเทียนการแพทย์  จำกัด  จนมาถึงปัจจุบัน
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]