โรงพยาบาลบางมด ENG

โรงพยาบาลบางมด
747 ถ.พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
0-2867-0606

Line @bangmodhospital | Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลบางมด

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลบางมด ถือกำเนิดขึ้นเป็นโรงพยาบาลภาคเอกชนแห่งแรกในย่านถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ เลขที่ 747 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ โรงพยาบาลบางมดได้ปรับปรุงระบบงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบัน

โรงพยาบาลบางมดเริ่มต้นจากคลินิก และขยายเป็นโพลิคลินิกด้วยประสบการณ์ และชื่อเสียงที่สั่งสมมา ซึ่งคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึง ได้ก่อตั้งโรงพยาบาลบางมด ขนาด 100 เตียงขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2531 โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท โรงพยาบาลบางมด จำกัด ต่อมาได้ขยายเพิ่มขึ้นเป็นโรงพยาบาล ขนาด 400 เตียง ภายในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งโรงพยาบาลบางมด คือเพื่อให้บริการ ประชาชนทั่วไปในย่าน ถนนพระราม 2 และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งผู้ที่อาศัย และผู้ประกอบอาชีพ ผู้สัญจรไปมาเป็นประจำ ในปี พ.ศ.2552 ได้ปรับเปลี่ยน โรงพยาบาลเป็นขนาด 203 เตียงตามสำนักสถานพยาบาลและกองประกอบโรคศิลปะ
 
ประชากรในเขตพื้นที่ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนส้มเขียวหวานเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเกษตรกรแขวงบางมดมานานแล้วในเรื่องของ รสชาด ต่อมาเกษตรกรรมหลายรายเลิกทำสวนส้มบางมด เนื่องจากปัญหาน้ำเน่าเสียทำให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ในปัจจุบันประชากรได้ไปทำอาชีพ อุตสาหกรรม การคมนาคมที่สะดวกและ เจริญขึ้นมาก มีชุมชนหนาแน่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาล บางมด แขวงบางมด เขตจอมทอง จำนวน 10 หมู่บ้าน 6 ชุมชน โรงเรียนรัฐบาล 4 แห่ง โรงเรียนเอกชน 2 แห่ง วัด 3 แห่ง และสถานบริการ สาธารณสุข 1 แห่ง มีประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 41,263 คน
 
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
โรงพยาบาลบางมด ได้ให้ความสำคัญด้านสุขภาพ ของผู้ประกอบอาชีพในโรงงาน สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไปจึงได้ เข้าร่วมโครงการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน และโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลบางมดเปิดให้บริการทั่วไปทุกสาขาโดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
โรงพยาบาลบางมด ได้จัดตั้ง PCU ขึ้นภายในโรงพยาบาลด้วยความเอาใจใส่ ในผู้รับบริการ โรงพยาบาลบางมดได้รับโล่รางวัลที่ 3 ของประเทศในด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในโครงการพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างรัฐ-เอกชนในปี 2549 นอกจากนี้โรงพยาบาล ยังมี ความภาคภูมิใจ ดังนี้
 
1. ได้รับรางวัล Green belt Certificate เมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2560
 
2. ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในบันไดขั้นที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
 
3. โรงพยาบาลได้รับการรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ผ่าน Re-Accreditation HPH NQC ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559
 
4. ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 (LA) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559
 
5. ได้โล่ห์โครงการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครประจำปี 2557 , 2558
 
6. ได้รับโล่ประกวดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ตามโครงการพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์เพื่อครรภ์คุณภาพ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2558 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพฯและ
สำนักบริการเทคโนโลยีสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558
 
7. ได้รับรางวัลที่ 1 หน่วยบริการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลยอดเยี่ยม ปี 2556 ประเภทโรงพยาบาลเอกชน จาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร
 
8. ได้รับโล่สนับสนุนโครงการ To Be Number one “ กศน.จอมทองเกมส์”ครั้งที่ 10,11,14 ปี 2556,2557,2559 จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต จอมทอง
 
9. ได้รับโล่รางวัลที่ 1 หน่วยบริการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกรายบุคคลยอดเยี่ยม ปี 2556 ประเภทโรงพยาบาลเอกชน จาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร
 
10. รับประกาศนียบัตรผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานสากลการดูแลรักษาวัณโรคในโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนโลก ด้านวัณโรครอบที่ 6 ปี 2555 จากสำนัก วัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com