โรงพยาบาลบางสะพาน

โรงพยาบาลบางสะพาน
เลขที่ 94 หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ 032-691133, 032-691357
โทรสาร 032-691756
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลบางสะพาน

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 

ประวัติโรงพยาบาลบางสะพาน

ความเป็นมาของโรงพยาบาลบางสะพาน
โรงพยาบาลบางสะพานเดิมตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอบางสะพานในปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิมเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง
 
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้ปรับปรุงเป็นศูนย์การแพทย์ และอนามัยอำเภอบางสะพาน โดยมีนายแพทย์ละคิด จีรรัตนสถิต เป็นผู้อำนวยการ มีตัวอาคารของสถานีอนามัยเดิมเป็นที่ทำการ และอาคารชั่วคราวไม้เนื้ออ่อนหลังคามุงจาก เป็นที่พักผู้ป่วยใน โดยมีผู้ป่วยมารับบริการจำนวนมากเกินกว่าจำนวนเตียงที่มีอยู่ บางครั้งมีผู้ป่วยพักแออัดอยู่ถึง 50 เตียง ตามริมเฉลียง jห้องตรวจโรค ห้องรับแขกห้องพักแพทย์ ต่อมาทางราชการได้ยกระดับ เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง พร้อมจัดส่งเครื่องเอ็กซเรย์มา ให้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย ถึงกระนั้นก็ตาม สถานที่ก็ยังไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นได้
 
ปี พ.ศ. 2520 ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำริให้จัดหาที่ดิน สร้างโรงพยาบาลบางสะพานแห่งใหม่ เพื่อขยายการบริการ แก่ผู้ป่วยให้เหมาะสมโดยมี คุณแม่ดัด ประจวบเหมาะ คหบดีชาวบางสะพาน เป็นผู้ให้ความกรุณาบริจาคที่ดิน หมู่ที่ 11 ตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน 25 ไร่ ซึ่งเป็นสวนมะพร้าว มอบให้กับทางราชการเพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลใหม่ โดยทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ5,000,000.-บาท สร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
 
มีตึกผู้ป่วยนอก 1 หลัง ตึกผู้ป่วยใน 1 หลัง
 
บ้านพักแพทย์ 3 หลัง เรือนพักพยาบาล 10 หลัง
 
โรงอาหาร และโรงซักฟอก 1 หลัง
 
โดยก่อสร้างเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2521 และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2521 ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้ให้เกียรติเดินทางมาทำพิธีเปิด โรงพยาบาลบางสะพาน ทางโรงพยาบาลจึงถือเอาวันที่ 16 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันครบ รอบปีของโรงพยาบาล
 
หลังจากนั้น โรงพยาบาลบางสะพานก็ได้ให้การ บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในเขตอำเภอบางสะพานเองและยังรวม ไปถึงอำเภอบางสะพานน้อย และอำเภอ ทับสะแก เนื่องจากขณะนั้นอำเภอดังกล่าว ยังไม่ได้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้น จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการของโรงพยาบาล ก็มากขึ้นตามลำดับ
 
จนในปี พ.ศ. 2526 ทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 4,100,000.-บาท เพื่อขยายเป็นโรงพยาบาล 60 เตียง โดยสร้างเรือนคนไข้ในเพิ่มอีก 1 หลัง พร้อมกันนั้นก็ขยาย กรอบอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถรองรับ กับบริการที่เพิ่มขึ้นด้วย แม้เมื่อโรงพยาบาลในเขตอำเภอใกล้เคียงจะสร้างขึ้นแล้วก็ตามแต่ จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการก็มิได้ลดลง
 
ปัจจุบัน โรงพยาบาลบางสะพานได้เจริญรุดหน้า หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อยมา มีอาคารที่เกี่ยวกับการบริการผู้ป่วย 15 หลัง และขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียงเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2541 โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 184 คน แพทย์ 6 คน ทันตแพทย์ 2 คน เภสัชกร 3 คน พยาบาล 70 คน ข้าราชการอื่น ๆ 20 คน ลูกจ้างประจำ 34 คน ลูกจ้างชั่วคราว 30 คน ลูกจ้างเงินประกันสังคม 19 คน มีผู้ป่วยมารับ บริการที่ตึกผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 250 - 300 คน อัตราการครองเตียงประมาณ 95 - 105 % นอกจากให้การตรวจรักษาให้ภูมิคุ้มกันโรค และส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนซึ่งเป็นงานประจำแล้วยังได้รับการยอมรับ ให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมของนักศึกษาแพทย์และพยาบาล จากหลายสถาบัน ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย
 
โรงพยาบาลบางสะพานได้ก้าวมาถึงขณะนี้ ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ของ-โรงพยาบาลและชาวอำเภอ บางสะพานร่วมกันก่อตั้ง และสนับสนุนจนปัจจุบันสามารถให้การบริการ ได้อย่างทั่วถึง เชื่อได้ว่าตราบใดที่ยังได้รับศรัทธา และความช่วยเหลือ สนับสนุนเช่นนี้ต่อไปแล้ว โรงพยาบาลบางสะพานก็จะเจริญก้าวหน้าคู่กับ ชาวอำเภอบางสะพานตลอดไป
 
สถานที่ตั้ง
 
เลขที่ 94 หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ 032 -691133, 032-691357
โทรสาร 032-691756
 
 
ข้อมูลจำนวนเตียง
โรงพยาบาลบางสะพาน เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง
จำนวนเตียงที่มีอยู่จริง
เตียงสามัญ 92 เตียง
เตียงพิเศษ 28 เตียง

 
รายนามผู้อำนวยการ
1.นพ.ละคิด จิระรัตนสถิตย์ 2525-2522 รักษาการผู้อำนวยการ
2.พน.ธวัชชัย จำเริญการารัศมี 2522-2523 รักษาการผู้อำนวยการ
3.นพ.สิทธิชัย พัฒนสุวรรณ 2523-2524 รักษาการผู้อำนวยการ
4.นพ. สุธี สังข์ขรัตน์ 2524-2525 รักษาการผู้อำนวยการ
5.นพ. ทวิป กิตยาภรณ์ 2525-2528 รักษาการผู้อำนวยการ
6.นพ.ประสงค์ ปานไพศาล 2528-2529 รักษาการผู้อำนวยการ
7.นพ. สุรพล อริยปิติพันธ์ 2529-2531 รักษาการผู้อำนวยการ
8.นพ. อานนท์ เรืองอุตมานนท์ 2531-2531 รักษาการผู้อำนวยการ
9.นพ. มาโนช อิ่มสมบัติ 2532-2533 รักษาการผู้อำนวยการ
10.นพ. พงศธร สิริภานุพงษ์ 2533-2534 รักษาการผู้อำนวยการ
11.นพ. สุรพล อริยปิติพันธ์ 2534-2545 ผู้อำนวยการ
12.นพ. อนุเทพ มาโลตรา 2545-2558 ผู้อำนวยการ
13.นพ. เชิดชาย ชยวัฑโฒ 2559-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com