โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน ENG

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน
198 หมู่ 1 ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน
 ทีมแพทย์ของเรา
 • แผนกอายุรกรรม
 • แผนกศัลยกรรมทั่วไป
 • แผนกกุมารเวชกรรม
 • แผนกสูตินรีเวชกรรม
 • แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • แผนกจักษุ
 • แผนกหู คอ จมูก
 • แผนกรังสีวิทยา
 • แผนกวิสัญญี
 • แผนกทันตกรรม
 • แผนกสุขภาพใจ

     โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรกที่เป็นองค์การมหาชน ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการตามมาตรา 6 คือ
          1) ให้บริการด้านการรักษาพยายบาลทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพามมาตรฐานทางการแพทย์
          2) ดำเนินการด้านเวชศาสตร์การป้องกัน ส่งเสริม และสนับสนุนการสาธารณสุข โดยคำนึงถึงนโยาบายของรัฐในเรื่องดังกล่าวด้วย
          3) ดำเนินกิจการอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของชุมชน โดยการดำเนินการต้องไม่เป็นการดำเนินการที่มุ่งแสวงหากำไรเป็นหลัก
 
          ปัจจุบัน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 198 หมู่ 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ภายใต้การบริการที่รวดเร็ว อบอุ่น และมั่นใจได้ในประสิทธิภาพของบุคลากรที่พร้อมให้บริการด้วยไมตรีจิต ทั้งยังมีการพัฒนาสถานที่ อาทิ สร้าง "ตึกเฉลิมพระเกียรติ" สูง 4 ชั้น "ตึกสมเด็จย่า 90 พรรษา" และ "ตึกสมเด็จย่า 2 (ตึกใหม่)" ซึ่งทั้งสองเป็นตึกสูง 5 ชั้น เป็นต้น ภายในอาคารได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ครบครันด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สะอาด และสะดวกสบาย เป็นการให้บริการลักษณะใกล้บ้านใกล้ใจแก่ชุมชน โดยจัดตั้งสาขาการให้บริการ และศูนย์สุขภาพชุมชนในชุมชนต่าง ๆ (Primary Care Unit) อีก 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 2 ศูนย์แพทย์ชุมชนราษฎร์บำรุง และศูนย์สุขภาพชุมชนหลักสาม ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-419555

       โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เริ่มก่อตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2508 ซึ่งในสมัยนั้นชาวบ้านมีการรวมตัวกันทั้งบริจาคที่ดินสนับสนุนด้านกำลังทรัพย์ กำลังกายและกำลังใจในการก่อสร้างโรงพยาบาล บนพื้นที่ 9 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวาผู้อำนวยการคนแรก คือ นายแพทย์สุมน แก้วปิ่นทอง ได้พัฒนาจนเป็น โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลอำเภอ จากขนาด 10 เตียง เป็นขนาด 30 เตียงตามลำดับผู้อำนวยการคนต่อมา คือ นายแพทย์พงศธร สิริภานุพงษ์
 
     พ.ศ.2530 นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ได้ย้ายมาจาก จังหวัดอุตรดิตถ์มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จากนั้นใน พ.ศ. 2550 นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และในปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 
 
     โรงพยาบาลบ้านแพ้วมีความเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัย ทุกผู้อำนวยการ เนื่องจากชุมชนชาวบ้านแพ้วมีทุนทางสังคมที่ดี ในด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนา
     ในยุคที่มีการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2540-2543 และมีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้น รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้โรงพยาบาลบางแห่งเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการ 22 มิ.ย. 2543 ได้แก้ไขชื่อโรงพยาบาลเป็น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และวันที่ 1 ต.ค. 2543 พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ในการออกนอกระบบของโรงพยาบาล
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com