ศูนย์จักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลประสานมิตร

ศูนย์จักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลประสานมิตร
1281 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Website | Google map

*ข้อมูลจากศูนย์จักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลประสานมิตร

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ศูนย์จักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลประสานมิตร
ศูนย์จักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลประสานมิตร
 ศูนย์จักษุบ้านแพ้ว โรงพยาบาลประสานมิตร เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และโรงพยาบาลประสานมิตร สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

บริการตรวจรักษาโรคตาด้านต่างๆ เช่น โรคต้อกระจก ด้านกระจกตา ด้านจอประสาทตาด้านต้อหิน ด้านจักษุศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ด้านโรคตาเด็ก ด้านม่านตาอกัเสบและภูมิคุม้กนัวทิยา ผ่าตัดต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อหิน เลเซอร์เจาะรูม่านตา เลเซอร์พังพืดหลังเลนส์ แก้วตาเทียม เลเซอร์จอประสาทตา เป็นต้น
  • ข้าราชการ และครอบครัวเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
  • เข้าโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการได้
 
 
 
 ที่มาของโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
     เมื่อ พ.ศ. 2508 ชาวบ้าน จังหวัดสมุทรสาคร มีการรวมตัวกันบริจาคที่ดิน 9 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา พร้อมทั้งสนับสนุนด้านกำลังทรัพย์ กำลังกายและกำลังใจก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จากโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง ขยายเป็นโรงพยาบาลอำเภอ ขนาด 30 เตียง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของชุมชนชาวบ้านแพ้ว      ในปี 2543 เมื่อรัฐบาลมีนโยบายให้โรงพยาบาลบางแห่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการ โดยให้ออกนอกระบบของโรงพยาบาลรัฐบาล ไปเป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน และเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
 
     การออกนอกระบบ เป็นองค์การมหาชน ทำให้การบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีสายการบังคับบัญชาที่สั้นลง ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีตัวแทนทั้งจากกระทรวงและภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ เกิดความเชื่อมโยงระหว่างบริการภาครัฐกับความต้องการและผลประโยชน์ของภาคประชาชนอย่างชัดเจน สามารถจัดหาเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยและแพทย์เฉพาะทางสะดวกขึ้น ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้ง่ายขึ้น
 
     หลังจากออกนอกระบบ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ดำเนินการโดยไม่พึ่งพาเงินงบประมาณจากภาครัฐ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานมาจากโครงการที่ทำร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) การเข้าไปดูแลผู้ป่วยของกรมบัญชีกลาง คือ กลุ่มราชการ และการรับบริจาคจากภาคประชาชน
 
     ปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง เปิดให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน มีแพทย์เฉพาะทางที่ครอบคลุมเกือบทุกสาขา ได้แก่ สูตินรีเวช, ศัลยกรรม, อายุรกรรม, กุมาร, โสต-สอ-นาสิก, ทันตกรรม, กระดูกและข้อ, จักษุ, จิตเวช, แผนจีน ,รังสีวิทยา, เวชศาสตร์และวิสัญญี จำนวน 130 คน และมีเจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีพต่างๆ จำนวน 1,500 คน มีผู้ป่วยนอกเข้ามารับบริการวันละ 3,000 คน มีชื่อเสียงในการให้บริการ และคุณภาพในการรักษา โดยเฉพาะทางจักษุได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการทางจักษุอย่างครบวงจร
 
     ปัจจุบันศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยโรคทางจักษุในเขตบริการสาธารณสุขที่ 5 ของกระทรวงสาธารณสุข
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com