โรงพยาบาลปัตตานี

โรงพยาบาลปัตตานี
2 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร 073-711010-5
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลปัตตานี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลปัตตานี เป็นโรงพยาบาลทั่วไป แห่งเดียวในจังหวัด
ระดับ S : Standard ขนาด 504 เตียง เปิดบริการเมื่อ 31 มี.ค. 24

การจัดเครือข่ายบริการจังหวัดปัตตานี
3.เครือข่ายบริการตติยภูมิ 
รพ.ปัตตานี 504 เตียง
 
2.เครือข่ายบริการทุติยภูมิ
M2 รพร.ยุพราชสายบุรี 60 เตียง (91 เตียง)
F1 รพ.โคกโพธิ์ 60 เตียง (110 เตียง)
F2 รพช. 9 แห่ง 30 เตียง
 
 
1.เครือข่ายบริการปฐมภูมิ
P1 ศสม (3) ,รพสต.ขนาดใหญ่ (9) 
P2 รพ.สต.ทั่วไป (119) , PCU (11)
 
สถานบริการสาธารณสุขในความรับผิดชอบ รพ.ปัตตานี
โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 1 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 10 แห่ง
(ขนาดใหญ่ 2 แห่ง : บานา,รูสะมิแล)
ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลกะลาพอ (PCU) 1 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (CMU) 2 แห่ง
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com