โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2

27 ซอย สุขุมวิท 68 แขวง บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

ให้การรักษาผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเจ็บป่วยโดยโรคต่างๆ ทั้งโรคทั่วไป ได้แก่ ไข้หวัด ท้องเสีย ได้รับบาดเจ็บ และโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง หรือภาวะที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาล เช่น ภาวะซีดที่ต้องให้เลือด ภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิตที่ต้องตรวจวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการ และให้ยาปฏิชีวะนะ หรืออื่นๆ

โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 ประกอบไปด้วยทีมแพทย์และพยาบาลประจำอยู่ที่โรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง โดยทุกวิชาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพ และผ่านการตรวจสอบคุณวุฒิคุณลักษณะ ตามมาตรฐานระดับโลก JCI แพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆที่ ตรวจ consult ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 ได้แก่

แพทย์อายุรกรรมสมอง
แพทย์อายุรกรรมทั่วไป
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์นิติเวช
More info view site
มีศักยภาพและความพร้อมในการบริการแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน ใส่สายให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ ใส่เครื่องช่วยหายใจขนาดเล็ก มะเร็งระยะสุดท้าย กลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ หัวใจ ฯลฯ

บริการตรวจรักษาพยาบาล ดูแล ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขี้นในผู้ป่วยผู้สูงอายุ เช่น แผลกดทับ การติดเชื้อในกระแสโลหิต ทางเดินหายใจ การสำลักอาหาร ซึมไม่รู้สึกตัว สารน้ำและเกลือแร่ไม่สมดุล ซึ่งเป็นการพยาบาลที่ต้องใช้ความรู้และ ทักษะการดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะผู้ป่วยผู้สูงอายุอาจมีอาการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหากให้การดูแลไม่ทันท่วงทีและมีคุณภาพ จะทำให้เกิด ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวได้ ทางโรงพยาบาลจะมีแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง และทีมสหวิชาชีพ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมสำหรับการบริการ ด้วยมาตรฐานระดับโลก JCI Long term care
More info view site
รับดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น(Short term care)และระยะยาว(Long term care) สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการมาพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูร่างกาย รักษาโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง สมองเสื่อม อัลไซด์เมอร์ รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มาพักอาศัยในวัยหลังเกษียณ โดยโรงพยาบาลมีการบริการดูแลสุขภาพสุขภาพและและการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิต มีความสุข และช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องทำงานได้
More info view site
มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อน ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพ ที่ต้องดูแลใกล้ชิดเป็นพิเศษกับผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นก่อนและหลังผ่าตัดผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องออกจากโรงพยาบาลแต่ยังมีปัญหาสุขภาพที่ทางญาติยังไม่พร้อมให้การดูแล ซึ่งผู้ป่วยจะสามารถฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยได้ดี และรวดเร็ว ถ้าได้รับการดูแลที่ถูกต้องจากผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ
More info view site
บริการดูแลผู้สูงอายุแบบไป-กลับ บริการดูแลเฉพาะรายในกรณีที่ผู้สูงอายุมีปัญหาพิเศษ จุดประสงค์ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุและพัฒนาสุขภาพทางกายและใจให้กับผู้สูงอายุโดยมีการจัดกิจกรรมตามความต้องการและปัญหาของผู้สูงอายุเป็นเฉพาะรายบุคคล เน้นให้ผู้สูงอายุได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและทำกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวัน โดยคำนึงถึงการให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงสมบูรณ์ และเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจ
More info view site
ศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น ด้วยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และผู้ดูแลที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ มีห้องพักให้เลือกหลากหลายรูปแบบทั้งห้องพักเดี่ยว และรวม เน้นการดูแลเอาใจใส่ให้ผู้สูงอายุมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อัตราค่าบริการสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ
รายเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 บาท
รายวันเริ่มต้นที่ 1,000 บาท
More info view site
ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เช่น ภาวะหลงลืม สับสน อัลไซด์เมอร์ ควรมีการกรระตุ้น ฝึกการทำงานของสมอง การรับรู้ เช่น วัน เวลา สถานที่ บุคคล หรือการใช้กล้ามเนื้ออวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น แขนและมือ การปฏิบัติกิจวัตรประวันให้สามารถทำได้ดังเดิมโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการบำบัด โดยทีมแพทย์ พยาบาลและ นักกิจกรรมบำบัดจะออกแบบกิจกรรมทั้งในรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม และกิจกรรมรายบุคคลโดยยึดหลักการพัฒนาร่างกาย สมองในทุกๆด้าน และเน้นที่ความชอบและไลฟสไตล์ของแต่ละบุคคลเพื่อเป็นแรงจูงใจและสนุกสนานมีความสุข ในการทำกิจกรรมในแต่ละวัน ผู้สูงอายุ สามารถเลือกและมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้โดยอิสระ
More info view site
เปิดบริการงานด้านการฟื้นฟูทางด้านกิจกรรมบำบัดแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ที่ช่วยบำบัดให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว การใช้อวัยวะต่างๆเช่น มือ แขน ให้ฟื้นกลับมาทำงานได้มากที่สุด รวมทั้งการฝึกการใช้สมองในกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านความทรงจำในโรคอัลไซด์เมอร์ สมองเสื่อม หรือโรคหลอดเลือดสมองต่างๆ งานที่สำคัญอีกงานหนึ่งคือ งานด้านสันทนาการบำบัด (Recreation therapy)
More info view site
ศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 เพื่อผู้ป่วย ผู้สูงอายุ การให้บริการฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ของทีมสหวิชาชีพ ด้วยการเให้ความสำคัญของการฟื้นฟูทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจและการเรียนรู้ให้กลับมามีความสามารถในการทำงาน การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขของผู้ป่วยและผู้สูงอายุุ
More info view site
เมื่อออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วย ผู้สูงอายุบางรายอาจยังคงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแล รักษาพยาบาล ต่อเนื่อง หรืออาจมีอุปกรณ์ ท่อต่างๆเช่น สายสวนปัสสาวะ สายให้อาหารทางสายยางติดตัวกลับมาด้วย ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการดูแลและการเปลี่ยนสาย ทำหัตถการต่างๆต่อเนื่อง รวมไปถึงการตรวจรักษาพยาบาลโดยแพทย์เมื่อจำเป็น

ทางกล้วยน้ำไทโฮมแคร์ จัดบริการที่บ้านขึ้นเพื่อความสะดวก โดยจะมีแพทย์ พยาบาลไปให้บริการแก่ผู้ป่วยที่บ้าน ทำให้ผู้ป่วยและญาติไม่ดต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาล ไม่ต้องรอคิว โคยทางโรงพยาบาลให้บริการด้วยมาตรฐานระดับโลก JCI Home care เพราะแม้แต่บริการที่บ้าน เราถือว่าผู้ป่วยต้องได้รับความปลอดภัยและคุณภาพอย่างดีที่สุด
More info view site
โปรแกรมการให้บริการ
- โปรแกรมเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อโดยการออกกำลังกาย
- โปรแกรมลดปวด
- โปรแกรมบำบัดข้อยึดติด
- โปรแกรมฝึกยืน ฝึกเดิน
- โปรแกรมเคาะปอดเพื่อลดเสมหะในปอด
- โปรแกรมฝึกการทรงตัวทั้งท่านั่งและยืน
และอื่นๆ ตามการตรวจประเมินร่างกายของแพทย์และนักกายภาพบำบัด โดยในการรักษาบางรายการที่อาจจะไม่สามารถ บริการได้ที่บ้าน ทางโรงพยาบาลจะมีบริการรถรับ -ส่งเพื่อทำการฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูก่อนจึงปรับโปรแกรมการรักษาต่อที่บ้านให้อย่างต่อเนื่อง
More info view site
 
 เราเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุที่เชี่ยวชาญด้านการดูแล รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับโลก (JCI) แห่งแรกของประเทศไทยและ Asean พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมให้บริการ ดูแลคนที่คุณรักด้วยความอบอุ่นเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com