โรงพยาบาลพระปกเกล้า

โรงพยาบาลพระปกเกล้า
38 ถนน เลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพระปกเกล้า

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

ห้องตรวจ
 • จักษุ
 • หู คอ จมูก
 • ทันตกรรม
 • กุมารเวชกรรม
 • สูติ-นารีเวชกรรม
 • จิตเวช
 • อายุรกรรม
 • ศัลยกรรม
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • เวชกรรมฟื้นฟู
 • ศัลยกรรมกระดูก
 • คลินิกนอกเวลาราชการ
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง
 
 สถาบันฝึกอบรม กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ประวัติ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 755 เตียง ของจังหวัดจันทบุรี และของเขตสุขภาพที่ 6 มี
ศักยภาพเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รับผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดจันทบุรี และจาก
โรงพยาบาลในจังหวัดภาคตะวันออก มีพื้นที่ 275 ไร่ นอกจากนั้น ยังเป็นศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกร่วมกับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการผลิตแพทย์ในโครงการแพทย์ชนบทมายาวนาน
กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเช่นกัน ในอดีต
เคยได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านเมื่อปี พ.ศ. 2547 แต่เนื่องจากยังไม่เป็นที่รู้
กันโดยทั่วไป ทําให้ไม่มีแพทย์ประจําบ้านมาเข้ารับการอบรม จนกระทั่งปีพ.ศ. 2557 จึงมีการปรับปรุงหลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาขึ้นใหม่ จนได้รับการรับรองจากแพทยสภาให้สามารถ
ฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านได้ปีละ 5 คน ตามเกณฑศักยภาพของโรงพยาบาลที่กําหนดโดยแพทยสภา
นับจากนั้น กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม ก็มีการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้าน สูติ-นรีเวชวิทยา มาอย่างต่อเนื่องทุกปี และ
มีอัตราการสอบผ่านเพื่อวุฒิบัตรคิดเป็นร้อยละ 100
 
แต่อย่างไรก็ดีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา ก็คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับยุคสมัย
ขึ้น ครั้งนี้ ซึ่งเป็นวาระครบกําหนด 5 ปี ในการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมด้วย ทางคณะกรรมการการฝึกอบรม
แพทย์ประจําบ้านจึงถือโอกาสนี้revise หลักสูตรการฝึกอบรมใหม่ และเพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจประเมิน
สถาบันฯโดยใช้หลักเกณฑของ World Federation of Medication Education (WFME) โดยได้รับความร่วมมือ
 
จากคณะกรรมการหลักสูตร คณาจารย์ แพทย์ประจําบ้าน ผู้อํานวยการโรงพยาบาล ผู้อํานวยการศูนย์แพทย์
ศาสตร์ศึกษาฯ และเจ้าหน้าธุรการในส่วน back office
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com