โรงพยาบาลพะเยาราม

โรงพยาบาลพะเยาราม
660 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพะเยาราม

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลพะเยารามเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2539  อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกประมาณ  100  รายต่อวันและอัตราการเข้าพักของผู้ป่วยในประมาณ  35-40 รายต่อวันภายใต้การบริหารงานของ
 
1. นายแพทย์สุคนธ์          คำวิชัย   ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
2. นายแพทย์  ฐานิสร์     กาญจนรัตนากร   ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

โรงพยาบาลพะเยารามมีพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ 2 งาน 4,081 ตั้งอยู่เลขที่  660  หมู่  3  ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  56000  การคมนาคมสะดวกทั้งรถประจำทางและรถส่วนตัวทำเลที่ตั้งติดกับชุมชนเห็นได้ชัดเจน
 
โรงพยาบาลพะเยารามดำเนินการถึงวัตถุประสงค์คือการให้บริการรักษาที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อที่จะเป็นผู้นำทางด้านคุณภาพในการให้การรักษาพยาบาลและพัฒนาบุคลากรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบายขององค์การซึ่งการจะบรรลุนโยบายจะต้องอาศัยความมุ่งมั่นจากฝ่ายบริหารโดยมีตัวแทนฝ่ายบริการเป็นผู้ประสานและด้วยการผนึกกำลังสามัคคีจากพนักงานทุกคนซึ่งประกอบด้วย  2  ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการแพทย์และฝ่ายบริหารมีแผนกต่างๆ  42 แผนกซึ่งแต่ละแผนกแบ่งความรับผิดชอบเป็นงานในแต่ละงานแบ่งตามลักษณะงานของทางโรงพยาบาล
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com