โรงพยาบาลพิม ENG

โรงพยาบาลพิม
43 ถนน ท่าข้าม แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
Line @phimhospital | Facebook | Instagram | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพิม

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาล พิม เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการ สร้างเสริม-ป้องกัน-ฟื้นฟู-ดูแล สุขภาพอย่างครบวงจร ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด ที่พร้อมให้บริการท่านและบุคคลที่ท่านรัก อย่างเต็มใจ อบอุ่น ด้วยบริการที่มีมาตรฐานและประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพ
 
โดยเรามีบริการต่างๆดังนี้
 • บริการรับดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยพักฟื้นหลังการผ่าตัด
 • บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 • บริการรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ และรถเอกซเรย์ดิจิตอล
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค รายบุคคล และหมู่คณะ
  • กายภาพบำบัด
  • เพอร์เฟคแล็บ
  • เอกซเรย์เคลื่อนที่
  • สร้างเสริมสุขภาพ
  • ฝึกอบรมทางการแพทย์

โรงพยาบาล พิม (เพอร์เฟคเฮลธ) เป็นสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล) ผ่านมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินงานโดยแพทย์และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา รวมทั้งด้านอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งนอกจากแพทย์แล้ว ยังมีบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ พร้อมให้บริการท่านได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด ฯลฯ
 
 
โรงพยาบาล พิม (เพอร์เฟคเฮลธ) เป็นสถานพยาบาลที่เน้นให้บริการ "ก่อน" และ "หลัง" การเจ็บป่วย (Pre & Post illness) โดยเน้นการป้องกันและการฟื้นฟู ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการรับตรวจสุขภาพต่างๆ เช่น ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี รวมทั้งให้บริการฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
 
 
โรงพยาบาล พิม (เพอร์เฟคเฮลธ) มุ่งให้บริการเชิงเวชกรรมป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนการรักษาพยาบาลเชิงองค์กรอย่างครบวงจร บริหารงานในรูปของบริษัท คือ บริษัท เพอร์เฟคเฮลธแคร์แอนด์เช็คอัพ จำกัด ซึ่งมีการลงทุนเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีมาตรฐาน ยึดมั่นให้บริการอย่างมีมาตรฐานและจรรณยาบรรณแห่งวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพและงานบริการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001:2008

 
สำนักงานใหญ่
68/87 หมู่ 7 ถนน ท่าข้าม แขวง แสมดำ  เขตบางขุนเทียน กทม.
โทร 0-2895-7577 FAX 0-2895-7890
 
สาขาพระรามสอง
43 หมู่ 7 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
โทร 0-2895-7577 FAX 0-2895-7890
 
สาขาอาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ รัชดาภิเษก พลาซ่า
ชั้นสาม 252/228 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2693-2673 FAX 0-2693-2674
 
สาขาอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ สีลม พลาซ่า
ชั้นสอง 323 ถนน สีลม แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร 0-2631-1166 FAX 0-231-1167
 
สาขาศูนย์การค้าตะวันนา บางกะปิ
3500 ถนน ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร 0-2100-5193 FAX 0-2100-5194
 
สาขาอาคาร The Metropolis สำโรง
ชั้นสอง 954/1723 หมู่ 9 ถนน สขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทร 0-2111-2600 FAX 0-2111-2600

 ประวัติความเป็นมา
สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สุขภาพจึงมีความหมายใหญ่กว่าเรื่องโรคเท่านั้น การสร้างเสริมสุขภาพให้มนุษย์ทุกคนมีสุขภาพดีที่สุด อายุยืน มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงควรเป็นอุดมการณ์สูงสุด
 
 
การมีสุขภาพดีหรือความไม่มีโรค อันเป็นสิ่งที่ปรารถนายิ่งของคนทั้งหลายดังกล่าว คือ การไม่ปรารถนาให้มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น; หรือรองลงมาก็คือ ถ้าต้องมีโรคเกิดขึ้น ก็ขอให้เป็นแต่เพียงเล็กน้อยและหายโดยไว; หรือน้อยที่สุด ถ้าต้องเป็นโรคหนัก ก็ขออย่าให้ถึงกับพิการ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตเลย ทั้งนี้การป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพจะเป็นเครื่องยังความปรารถนาดังกล่าวนี้ให้เป็นผลสำเร็จได้
 
 
ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันว่า ในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน คนหรือประชากรของประเทศเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา ถ้าสุขภาพของคนดี ไม่เจ็บป่วย การพัฒนาหรือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าสุขภาพของคนไม่ดี เกิดการเจ็บป่วย การพัฒนาหรือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะไม่มีประสิทธิภาพหรือล้มเหลว จะเห็นได้ว่าปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชน หรือปัญหาทางการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม ดังนั้น ระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชากรจะต้องอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
 
 
การตรวจสุขภาพ (Medical check-up) เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยในการสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องจากเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคได้ทั้ง 3 ระดับของการป้องกันทางเวชกรรม (Medical Prevention) กล่าวคือ
 
1) การป้องกันปฐมภูมิ (Primary Prevention) คือ การป้องกันก่อนการเกิดโรค ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยการปรับเปลี่ยนความเสี่ยง (Risk Modification) ได้แก่ การงดสูบบุหรี่, การงดแอลกอฮอล์และสารเสพย์ติด, การปรับเปลี่ยนอาหารที่รับประทาน, การสร้างเสริมการออกกำลังกาย, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศ, การปรับปรุงสภาพแวดล้อม รวมทั้งการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อต่าง ๆ และการให้ยาเพื่อป้องกันโรค การตรวจสุขภาพจะมีการสัมภาษณ์ประวัติและสอบถามความเสี่ยงทางสุขภาพของผู้รับตรวจ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปรับเปลี่ยนความเสี่ยงข้างต้นได้
 
2) การป้องกันทุติยภูมิ (Secondary Prevention) คือ การตรวจค้นหาโรคให้พบตั้งแต่ระยะต้น ๆ ก่อนมีลักษณะทางคลินิกปรากฏ เช่น การทดสอบทูเบอร์คุลิน, การตรวจเซลล์เยื่อบุปากมดลูก เป็นต้น; รวมทั้งหมายรวมถึง การดำเนินมาตรการเพื่อหยุดยั้งหรือชะลอให้โรคนั้นดำเนินไปช้าลง การตรวจสุขภาพก็เป็นการค้นหาโรคตั้งแต่ระยะไม่ปรากฏอาการ ทำให้เมื่อตรวจพบผลการรักษาดีและประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 
3) การป้องกันตติยภูมิ (Tertiary Prevention) คือ การหยุดยั้งภาวะแทรกซ้อนหลังจากที่โรคปรากฏ ลักษณะทางคลินิก ในกรณีที่ผู้รับตรวจได้เข้าสู่ระยะเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้ว การตรวจสุขภาพเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพ ป้องกันมิให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เป็นอยู่
 
แม้ว่าปัจจุบันรัฐบาลได้จัดให้มีการประกันสุขภาพถ้วนหน้า สร้างการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ และรัฐบาลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการสร้างเสริมและป้องกันสุขภาพ
 
โดยที่ปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันและพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการสูงมาก เพื่อยกระดับการบริการและการผลิตให้เข้าสู่ระดับสากล ซึ่งจะยังผลให้สามารถเข้าแข่งขันในตลาดโลกได้ ด้วยเหตุนี้การพัฒนาและดูแลบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงจำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานที่สามารถเป็นที่ปรึกษา ดูแล ฝึกอบรม และตรวจสุขภาพของบุคลากรเหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อให้ได้การผลิตและการบริการที่มีมาตรฐาน 
 
ด้วยแนวคิดดังกล่าวเป็นเหตุให้กลุ่มแพทย์ พยาบาล นักวิชาการหลายฝ่ายผู้มองเห็นการณ์ไกลในการที่จะสานประโยชน์ร่วมกัน จึงได้ตั้งสัตยาบันที่จะช่วยเหลือสังคมและพัฒนาธุรกิจของประเทศให้ก้าวไกล โดยอาศัยพื้นฐานของความถูกต้องตามหลักวิชา มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ บริษัทโกลบอลเมดิกส์ จำกัด จึงได้ก่อตั้งและเริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2544 และได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2544 โดยมีผู้ก่อตั้งคือ เรือเอกนายแพทย์ เอกลักษณ์ ธรรมสุนทร โดยได้มีการขยายกิจการและพัฒนาศักยภาพการบริการมาโดยลำดับดังนี้
 
 • ปี 2544 เริ่มตั้งสำนักงานครั้งแรกอยู่บนพื้นที่ประมาณ 10 ตารางเมตร ณ ชั้น 2 ของธรรมสุนทรโพลีคลินิก มีพนักงานเริ่มแรก 3 คน เริ่มจัดตั้งห้องปฏิบัติการ และมีรถเอกซเรย์ จำนวน 1 คันได้แก่ “ทองนพคุณ”
 • ปี 2545 ได้ย้ายสำนักงานไปที่ 308/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2615-2130-4 โทรสาร 0-2278-1328 ภายใต้การสนับสนุนของคุณเครือวัลย์ สมณะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ซึ่งที่สำนักงานแห่งนี้ได้มีการจัดตั้งสถานพยาบาลเพื่อรองรับการบริการแบบเชิงรับ มีการเริ่มให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน มีการออกรถเอกซเรย์รูปแบบใหม่ ซี่งต่อมาทั้งสองได้เป็นต้นแบบของสถานประกอบการอื่นๆ และเป็นที่ที่บริษัทฯ ได้ริเริ่มจัดทำระบบคุณภาพเป็นครั้งแรก และถือเป็นสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ขณะเดียวกันได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการตรวจสุขภาพ “SUPERMAN” สำเร็จ จำนวนพนักงานในขณะนั้นประมาณ 50 คน จำนวนรถเอกซเรย์ 2 คัน ได้แก่ “ทองนพคุณ” และ “ทองนพเก้า” ภายหลังต่อมาคุณเครือวัลย์ สมณะ ไม่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ดังเช่นเดิมจึงต้องย้ายที่ทำการไปที่ทำการใหม่
 • ปี 2549 ได้ย้ายสำนักงานไปที่ 622 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทรศัพท์ : 0-2886-1500 โทรสาร : 0-2886-1600 ได้มีการเปิดสาขาเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ สาขายูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลม ได้มีการปรับปรุงระบบตรวจสุขภาพสู่ “SPIDERMAN” และ “GLOBAL LAB” จำนวนพนักงานประมาณ 70 คน และมีรถเอกซเรย์จำนวน 4 คัน ได้แก่ “ทองนพคุณ” “ทองนพเก้า” “ทองพันชั่ง” และ “ทองนพดล”
 • ปี 2550 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ 68/87 หมู่ 7 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จัดตั้งคลินิกเทคนิคการแพทย์ เพอร์เฟคเเล็บ
 • ปี 2553 ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนของตราสินค้ามากยิ่งขึ้น บริษัท โกลบอลเมดิกส์ จำกัดได้ย้ายสถานที่ทำการไปอยู่ที่ 50/180 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 และได้จัดตั้ง บริษัท เพอร์เฟคเฮลธ แคร์แอนด์เช็คอัพ จำกัดขึ้น โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน
 • ปี 2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ได้เริ่มให้บริการ โรงพยาบาลพีเอชอินทิเกรทีฟเมดิคอลแคร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังขนาดเล็ก
 • ปี 2558 มีรถเอกซเรย์จำนวน 5 คัน และปรับเป็นระบบ Digital ทั้งหมด เปิดสาขาตะวันนา-บางกะปิ
บริษัทฯ ทั้งสองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตและการบริการทุกขั้นตอนของกระบวนการ รวมถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์ และการบริการหลังการขายตามความต้องการของผู้รับบริการ

คณะผู้บริหาร
 • นายปิยะพงษ์ วงศ์วานิช
 • นาวาเอกนายแพทย์ ปิยะวัฒน์ วงศ์วานิช
 • นาวาโทนายแพทย์ นพดล เหตระกูล
 • เรือเอกนายแพทย์เอกลัคณ์ ธรรมสุนทร
 
ติดต่อ
ตรวจสุขภาพประจำปี รายบุคคล หมู่คณะ ใน-นอกสถานที่
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
ฉีดวัคซีนป้องกันโรค (ไข้หวัดใหญ่, ไวรัสตับอักเสบเอ-บี ฯลฯ)
เอกซเรย์เคลื่อนที่ (เช่ารถเอกซเรย์)
ติดตาม-ประสานงานผลการตรวจสุขภาพ
กรุณาติดต่อ
แผนกการตลาด 0-2895-7577 ต่อ 200
 
รัศมี พิทักษ์สินธุ์ rassamee_p@perfecthealthcare.co.th
จารุวรรณ น้อยสงวน jaruwan_n@perfecthealthcare.co.th
ธวัชชัย อุทัยมา thawatchai_u@perfecthealthcare.co.th
ฟ้ารุ่ง โรจน์บุญถึง farung_r@perfecthealthcare.co.th
 
 
ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
กายภาพบำบัด
กรุณาติดต่อ
แผนกผู้สูงอายุ 0-2895-7577
สกุลรัตน์ หอมคง 086-340-5152 sakunrat_h@perfecthealthcare.co.th
ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (Hematology, Biochemistry, Immunology)
ตรวจเพาะเชื้อจากอุจจาระ
 
 
กรุณาติดต่อ
แผนกห้องปฏิบัติการ 0-2895-7577
 laboratory@perfecthealthcare.co.th
 
 
ร้องเรียนการบริการ
กรุณาติดต่อ
แผนกการตลาด 0-2895-7577
นพ.เอกลักษณ์ ธรรมสุนทร akaluck_t@perfecthealthcare.co.th
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com