โรงพยาบาลพิษณุเวช

211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพิษณุเวช

ข้อมูลบริการ

ราคา 6,500
โรงพยาบาลพิษณุเวช คลินิกกุมารเวช
Call Center : 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4148, 4149
More info view site
 
 โรงพยาบาลพิษณุเวช ในเครือของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ข้อมูลโรงพยาบาล
 
โรงพยาบาลพิษณุเวช ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2525 โดย นายแพทย์สุเทพ นิ่มพิทักษ์พงศ์ และ แพทย์หญิงนิภาพร นิ่มพิทักษ์พงศ์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในเขตภาคเหนือตอนล่าง เริ่มจากเตียงที่ให้บริการจำนวน 50 เตียง 
 
 
 
พ.ศ. 2538 : ศักยภาพของโรงพยาบาลมากขึ้น จึงเพิ่มจำนวนเตียงที่ให้บริการ จำนวน 150 เตียง
 
พ.ศ. 2555 : รับรองมาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International) 
 
พ.ศ. 2558 : ครบรอบ 33 ปี 
 
 
ปัจจุบันได้รับการรับรอง :
 
มาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International)
มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหาร GMP (Good Manufacturing Practice)
OHSAS 18001:2007
Laboratory Accreditation (LA)
ISO 15189
 
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่งงานว่าง


เอกสารประกอบการสมัครงาน
สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพิษณุเวช
คุณช่อกุลทิพย์ พุ่มทอง และ คุณภรผกา พรบุญเพชร โทร.055-90-9000 ต่อ 6118 มือถือ 081-707-9811

- บัตรประชาชนตัวจริง [สำหรับแลกบัตรบุคคลภายนอก (VISITOR)]
- ค่าชุดสมัครงาน 50 บาท + รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สำหรับวิชาชีพ จำนวน 4 รูป)
- สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- สำเนาใบปริญญาบัตร/สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา/-
สำเนาใบแสดงผลการเรียน
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (สำหรับกลุ่มวิชาชีพ)
- สำเนาใบรับรองการผ่านงาน/สำเนาใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)

หมายเหตุ : โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 4 ชุด (สำหรับผู้สมัครงานทั่วไป) และจำนวน 5 ชุด (สำหรับกลุ่มวิชาชีพ) เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International)

ติดต่อสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล
: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 10.00 น.
: กรอกข้อมูลสมัครงาน / ทำแบบทดสอบ / สัมภาษณ์งานเบื้องต้น
: ปิดรับสมัครงานวันเสาร์ – วันอาทิตย์ (ขออภัยในความไม่สะดวก)

หรือ : ส่งข้อมูลประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมแนบรูปถ่าย + หลักฐานเอกสารการสมัครงาน มาที่
: hrm@psv.co.th
: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055-90-9000 ต่อ 6118 มือถือ 081-707-9811
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com