โรงพยาบาลพีรเวช

55/5 หมู่ที่6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 13000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพีรเวช

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
 แนวคิดของผู้บริหาร
        ตลอดระยะเวลาการทำงานได้ดูแลผู้ป่วยด้านอายุรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ อายุเฉลี่ย  70-80 ปีได้รับประสบการณ์ รับรู้เกี่ยวกับการแก่,การเจ็บ,และการตายของผู้ป่วย จำนวนมาก รู้ถึงปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุตลอดจนจิตใจของผู้สูงอายุและลูกหลานที่เป็นผู้ให้การดูแล จึงมีความคิดที่จะสร้างโรงพยาบาล และศูนย์ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
 
        ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) ประมาณ 6ล้านคนอนาคตคาดว่าอีก15 ปีจะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากกว่า 12 ล้านคน ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ซึ่งเคยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ,ครอบครัวลูกหลานถึงวันหนึ่งควรจะได้รับการดูแล ทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ดี
 
        โครงการโรงพยาบาลพีรเวช และศูนย์สุขภาพศตวรรษ (มุ่งหวังให้คนมีอายุถึง100ปี) จึงได้เกิดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายองค์กรธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นตัวอย่างองค์กรด้านการดูแลสุขภาพที่ดีในอนาคตโดยมีจุดมุ่งหวังด้านธุรกิจเป็นอันดับรอง
 
        บุคคลจะมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุขควรจะประกอบด้วย
 
1.สุขภาพจิตที่ดี(คิดดี พูดดี ทำดี)
2.สุขภาพกายที่ดี  อาหารที่เหมาะสม,อากาศดี,การออกกำลังกายและการใช้ชีวิตที่เหมาะสม
3.ครอบครัว พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นคนดี ทำดี ลูกหลานต้องดีแน่ๆ
      พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย อยู่อย่างมีความสุข ลูกหลานมีความสุขแน่ๆ
      ถ้าอยากให้ลูกหลานเป็นคนดีจะต้องดูแลพ่อแม่ให้ดี
ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและความรู้จักพอ
 
วัตถุประสงค์โครงการโดยรวม
             เนื้อที่โครงการประมาณ 65 ไร่ ริมถนนสายเอเซียขาเข้ากรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองและ ศูนย์ราชการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 10 นาที เจ้าของโครงการ มีความต้องการที่จะทำการก่อสร้างสถานพยาบาลประมาณ 50 เตียง ในเนื้อที่ 12 ไร่ ด้านหน้าโครงการ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการรักษาคนไข้ระดับกลางและบุคคลทั่วไปโดยเน้นด้านอายุรกรรมและผู้สูงอายุ พื้นที่ใช้สอยอาคารโรงพยาบาลประมาณ 6,500 ตารางเมตร กำหนดผังอาคารไว้หน้าโครงการ ส่วนด้านหลังจะทำการขุดทะเลสาป ในพื้นที่ 12 ไร่ เพื่อสร้างบรรยากาศริมน้ำและปลูกต้นไม้ใหญ่ก่อให้เกิดความร่มรื่นแก่พื้นที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างบ้านพักผู้ป่วยเพื่อทำการรักษากึ่งพักฟื้นที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล หรือต้องอยู่บ้านให้ลูกหลานดูแล โดยจะทำบรรยากาศให้คล้ายคลึงบ้านในรีสอร์ท ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และสมบรูณ์ด้านสันทนาการ อีกทั้งมีแพทย์และพยาบาลไว้คอยเอาใจใส่ดูแลให้ความมั่นใจตลอดเวลาที่พักในโครงการ รวมทั้งมีกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น ออกกำลังกาย ฝึกสมาธิ / ฝึกโยคะ สันทนาการอื่นๆ อีกมากมายในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ และการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง
 
วันเปิดโรงพยาบาล ได้รับเกียรติจากพณฯท่านองคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อ
วันที่ 22 พ.ย. 2550
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ประกาศรับสมัครงาน

1 พยาบาลวิชาชีพ
ประจำ 2 อัตรา
*เพศหญิง
*แผนก ICU
*วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์

2 วิสัญญีพยาบาล
ประจำ 1 อัตรา
*เพศหญิง
*แผนก OR
*วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
*ผ่านการฝึกอบรมพยาบาลในวิชาวิสัญญีวิทยา หลักสูตร 1 ปี

3 เภสัชกร
ประจำ/นอกเวลา 1 อัตรา
*เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
*วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
*มีประสบการณ์ 1- 2 ปี ขึ้นไป

4 นักรังสีเทคนิค
ประจำ/นอกเวลา 1 อัตรา
*เพศหญิง/ชาย อายุ 23-30 ปี
*วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานักรังสีเทคนิค
*มีประสบการณ์ 1- 2 ปี ขึ้นไป


สนใจสมัครงานติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครงานได้ที่ แผนกบุคคล ชั้น 1

เบอร์โทรศัพท์ 035- 801-555 ต่อ 170 , 099-217-4777
หรือ E-mail: mahosot.vechakarn@hotmail.com

กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ (สำหรับวิชาชีพ) 1 ชุด
4. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (วุฒิการศึกษา) 1 ชุด
5. สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ชุด
6. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน/ฝึกงาน (ถ้ามี) 1 ชุด
7. สำเนาใบรับรองการเกณฑ์ทหาร 1 ชุด
8. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ประกาศรับสมัครงาน

1. พนักงานรักษาความปลอดภัย
ประจำ 1 อัตรา
*เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
*วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6
*สามารถขึ้นเวรกลางคืนได้

2. พนักงานทำความสะอาด
ประจำ 1 อัตรา
*เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
*วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6
*สามารถขึ้นเวรกลางคืนได้


สนใจสมัครงานติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครงานได้ที่ แผนกบุคคล ชั้น 1

เบอร์โทรศัพท์ 035- 801-555 ต่อ 170 , 099-217-4777
หรือ E-mail: mahosot.vechakarn@hotmail.com

กรุณาเตรียมเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาใบประกอบโรคศิลป์ (สำหรับวิชาชีพ) 1 ชุด
4. สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา (วุฒิการศึกษา) 1 ชุด
5. สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ชุด
6. สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน/ฝึกงาน (ถ้ามี) 1 ชุด
7. สำเนาใบรับรองการเกณฑ์ทหาร 1 ชุด
8. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2 รูป
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com