โรงพยาบาลพุทธโสธร

โรงพยาบาลพุทธโสธร
174 ถนน มรุพงษ์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลพุทธโสธร

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลพุทธโสธร
 วิสัยทัศน์โรงพยาบาล : เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำที่มีมาตรฐานและความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคภายในปี 2565

บริการ

ตารางแพทย์ออกตรวจ
ในเวลาราชการ

  แพทย์เฉพาะทาง
 

ประวัติโรงพยาบาลพุทธโสธร

ชื่อเดิมคือ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของเม่น้ำบางปะกง ติดกับถนนมรุพงษ์ ห่างจากศาลากลางปัจจุบัน ประมาณ 1 กิโลเมตร  เริ่มสร้างบนเนื้อที่ประมาณ 27 ไร่ แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขศาลาชั้นหนึ่ง สร้างเมื่อ พ.ศ.2478 ในสมัยที่พระยาพิพัทธ์ภูมิเศษเป็นนายกเทศมนตรี โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการจังหวัด และกรรมการอำเภอ พร้อมใจกันชักชวนคหบดี และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมใจกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้างขึ้นเป็นสุขศาลาชั้นหนึ่ง  สังกัดอยู่กับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พ.ศ.2482 เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  ต่อมาปี พ.ศ.2493 กรมการแพทย์ได้รับโอนกิจการของโรงพยาบาลแห่งนี้มาดำเนินการเอง และในปี พ.ศ. 2517 ก็ได้โอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
โดยแรกเริ่ม มีเรือนคนไข้ 2 หลัง เป็นเรือนไม้ คือ เรือนคนไข้ใน และเรือนคนไข้นอก ภายในมีห้องเอกซเรย์และห้องผ่าตัดใหญ่รวมอยู่ด้วยทั้งหมด รับผู้ป่วยได้ 25 เตียง  ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลพุทธโสธร” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 เพื่อเป็นการเชิดชูองค์หลวงพ่อพุทธโสธร ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา
 
มีเนื้อที่ปัจจุบันประมาณ 32 ไร่ ขนาดจำนวน 561 เตียง (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550) เป็นสถานบริการตติยภูมิ ระดับ 3.1 ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) : สรพ. [The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) : HAI]
 
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555  ถึงวันที่ 25 กันยายน 2557  และผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  RE-Accreditation ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558  ถึงวันที่ 9 มกราคม 2561
 
วิสัยทัศน์โรงพยาบาล : เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำที่มีมาตรฐานและความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคภายในปี 2565
 
พันธกิจ :
1.เป็นโรงพยาบาลที่บริการแบบองค์รวมที่ครอบคลุมด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ
2.จัดบริการทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพเชื่อโยงทั้งเครือข่าย
3.เป็นแหล่งผลิต ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com