โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี

โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
32/410 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี

แพคเกจ โปรแกรม โปรโมชั่น

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี มุ่งมั่นให้บริการอย่างปลอดภัย ได้มาตรฐาน จากสถานะการณ์ โรคระบาดไวรัส Covid-19 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงป้องกัน การแพร่กระจายของเชื้อโรค ทางโรงพยาบาลได้เปิดให้บริการ ARI Clinic บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลเป็นการชั่วคราว เพื่อรองรับการตรวจและ รักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยแยกออกจากบริเวณที่ใช้ตรวจรักษา โรคทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าโรงพยาบาลยังเป็นสถานที่ที่สะอาดและปลอดภัย

โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี เป็นโรงพยาบาลที่ได้คุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ ตามโครงการประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เปิดให้บริการปรึกษา และตรวจรักษาโรคทั่วไปทุกสาขา เปิดบริการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ตลอด 24 ช.ม. โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูง
 
ก้าวสู่โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน (HA : Hospital Accreditation) ทุกระบบทั้งองค์กร
โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี มีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมจะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อก้าวสู่ระบบบริการคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ให้การบริการโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อาทิ
 
ศูนย์หัวใจ
สาขาอายุรกรรม
สาขาอายุรกรรมโรคไต
สาขาอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร
สาขาโรคผิวหนัง
สาขากุมารเวช
สาขาสูตินรีเวช
สาขาศัลยกรรมทั่วไป
สาขาศัลยกรรมกระดูก / ข้อ
สาขาศัลยกรรมระบบประสาท
สาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
สาขาศัลยกรรมตกแต่ง, แก้ไขความพิการ
สาขาจักษุ
สาขาหู, คอ, จมูก
สาขาทันตกรรม
สาขาจิตเวช
ไตเทียม
รังสีวิทยา
กายภาพบำบัด
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบริษัทโรงพยาบาลภัทร จำกัด
เพื่อดำเนินกิจกรรมโรงพยาบาลเอกชนประเภททั่วไป ขนาด 112 เตียง
ให้บริการตรวจรักษาโรคตามหลักวิชาแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
ให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกระดับ โดยคิดค่าบริการตรวจรักษาอย่างเป็นธรรม
ประสานงานตรวจรักษา และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้บริการแก่ผู้ป่วยในโครงการคู่สัญญาหลัก
พันธกิจ :
- ส่งเสริมให้เกิดการบริการสุขภาพที่ปลอดภัย นอนโรงพยาบาลน้อย กลับบ้านเร็ว ได้รับการดูแลต่อเนื่อง และการบริการด้วยใจ
- พัฒนาส่งเสริมบุคลกรตามความเชี่ยวชาญขององค์กร สาขาเฉพาะทางที่กำหนดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของศูนย์หัวใจและการผ่าตัดแบบแผลเล็ก
- เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันภายในและต่างประเทศ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (HA, ISO, GMP, LA)
- นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลดกระบวนการทำงานและเพิ่มความถูกต้อง รวดเร็วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพนักงานมีความสุข
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com