โรงพยาบาลมนารมย์ ENG

9 ซอย สุขุมวิท 70/3 แขวง บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลมนารมย์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

การบริการ

กรอกเอกสารสำหรับผู้ป่วยใหม่
เพื่อความรวดเร็วสำหรับผู้ป่วยใหม่ กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 02 725 9595 หรือ 02 032 9595 ในการลงทะเบียนครั้งแรก ท่านสามารถกรอกเอกสารล่วงหน้าได้ และเพื่อความปลอดภัย โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่นำเอกสารระบุตัวตน มาในวันลงทะเบียนเท่านั้น
 
เอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ต้องนำมาด้วย
  • สำหรับผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต
  • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สูติบัตร หรือ บัตรประจำตัวประชาชนเด็ก พร้อมด้วยผู้รับรอง และเอกสารยืนยันตัวตน ของผู้รับรอง
ข้อมูลและเอกสาร คลิก

 
  แนะนำโรงพยาบาล
 
เนื่องด้วยปัจจุบันความต้องการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ความสามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวยังไม่เพียงพอ คณะจิตแพทย์หลายท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด PAC (Siam) Co., Ltd. (Psychiatric Associates Corporation, PAC) ขึ้น เมื่อ 15 ตุลาคม 2546 เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลมนารมย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช และแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 โรงพยาบาลมนารมย์ ตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 7 ไร่ บนถนนสุขุมวิท ซอย 70/3 (ซอยหมู่บ้าน นภาลัย) ใกล้สี่แยกบางนา เพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสุขภาพจิต ปัญหาจิตเวชและระบบประสาทให้แก่ผู้ป่วย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช ประสาทวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการแพทย์ในประเทศไทย โรงพยาบาลมนารมย์เปิดให้บริการดูแลรักษาเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม แบบโปรแกรมกลางวันและแบบพำนักในโรงพยาบาล ซึ่งมีทั้งห้องกลุ่มกิจกรรมบำบัด ห้องสันทนาการ ห้องกายภาพบำบัด ห้องสำหรับฝึกผ่อนคลายความเครียด สนาม กลางแจ้ง เป็นต้น
 
โรงพยาบาลมนารมย์เชื่อมั่นว่าจะเป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยให้สุขภาพจิตของประชาชนในสังคมไทยดีขึ้นและเป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น
 
โรงพยาบาลมนารมย์เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต ที่มอบทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาและพัฒนาศักยภาพในตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดูแลรักษาสุขภาพจิตให้แข็งแรงสมบูรณ์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และยั่งยืนสำหรับการใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
 
ปรัชญา
สุขภาพจิตที่ดี คือ รากฐานที่สำคัญของคุณภาพชีวิต ครอบครัว และสังคม
 
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ครบสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยจรรยาบรรณ
 
พันธกิจ
ให้บริการด้านสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพจิตและจิตเวช ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและหลักธรรมาภิบาลที่ดี ให้บริการด้วยบุคลากรสหวิชาชีพที่มีความชำนาญและเจตคติที่ดีให้การรักษาทั้งสุขภาพกายและจิตใจ มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมงานพัฒนาสุขภาพจิตแก่สังคมไทย
 
คณะที่ปรึกษา
 
 
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.จำลอง ดิษยวณิช
พล.ต. นพ.วีระ เขื่องศิริกุล
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ
รองศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์ สุภัทรพันธุ์
คุณปัญจะ เสนาดิสัย (ที่ปรึกษาด้านการเงิน)
นพ.เลอวุฒิ วงศ์สารพิกูล ( Asst. Professor, Chicago Medical School , Chicago , U.S.A. )
Distinguished Professor M.F. Gaviria, M.D. University of lllinois Hospital , Chicago, U.S.A
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]