โรงพยาบาลมหาชัย

โรงพยาบาลมหาชัย
927/43 ค ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Line https://line.me/R/ti/p/%40ygx0560h | Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาชัย

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ความเป็นมา
 
ต้นปี พ.ศ. 2532 โรงพยาบาลมหาชัยเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัด สมุทรสาคร ด้วยทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนการลงทุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป (General Hospital) ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน
 
ตัวอาคารโรงพยาบาลเป็นตึก 6 ชั้น แบบทันสมัย บนเนื้อที่ 2.5 ไร่ ริมถนนธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) บริเวณทางแยกเข้าเมืองมหาชัย สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ 97 เตียง ปี 2537 ได้ขยายการให้บริการด้วยการเปิดอาคารใหม่ 10 ชั้น ที่สามารถรองรับผู้ป่วยในได้เพิ่มขึ้นถึง 216 เตียง และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2538 จากนั้นจึงได้รับการอนุมัติ จากคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลของคณะแพทย์ผู้ริเริ่มและทีมงานก่อตั้งเมื่อกว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ประกอบกับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลมหาชัยจึงเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัย และมีความก้าวหน้าทางการแพทย์มากที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังได้ขยายเครือข่ายไปยังที่ต่างๆ  รพ.มหาชัยแม่กลอง (จังหวัดสมุทรสงคราม) รพ.มหาชัย 2 (อ้อมน้อย กระทุ่มแบน) รพ.มหาชัยเพชรัชต์ (จังหวัดเพชรบุรี) และ รพ.มหาชัย 3 (จังหวัดสมุทรสาคร) รวมถึงการสร้างเครือข่ายและระบบงานสนับสนุนอันได้แก่ บริษัทแพทย์ไทย88 จำกัด (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์กลาง) และโรงเรียนเลิศบริบาล (ฝึกอบรมผู้ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วย)
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com