โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
198 ถ. ราชดำเนิน ตำบล ในเมือง อำเภอเ มือง, นครศรีธรรมราช 80000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 

    โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 1,000 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ เลขที่ 198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 0250 5  โทรสาร 0 7534 3066
 
ประวัติ
ในปีพุทธศักราบ 2493 ได้เกิดมติมหาชนชาวนครศรีธรรมราชว่า "ในเมืองเรานี้ควรจะมีโรงพยาบาลหลวงขึ้นสักแห่งเพราะในจังหวัดใกล้เคียงอย่างสงขลาเขาก็มีโรงพยาบาลกัน จังหวัคนครศรีธรรมราชเป็นเมืองใหญ่ในปักษ์ใต้ น่าจะมีสถานที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล" ผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนั้น ขุนพิเศษนครกิจ(ซุบ พิเศษนครกิจ) ได้ติดต่อขอที่ดินซึ่งเป็นวังเก่า รกร้างมานาน คือวังโพธิยายรดของ สมเด็จเจ้าฟ้ายุคคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เมื่อครั้งสมัยทรงดำรงตำแหน่ง เป็นอุปราชของจังหวัดในภาคใต้
 
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2495 บนที่ดิน 37 ไร่ เริ่มให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2496 โดยมีขนาด 10 เตียง มีแพทย์ 2 คน คือ นายแพทย์จำลอง แจ่มไพบูลย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรกของโรงพยาบาลและแพทย์หญิงองุ่น แจ่มไพบูลย์ มีลูกจ้างประจำ 10 คน หลังการก่อสร้างศึกอำนวยการเสร็จ โรงพยาบาลจึงได้เปิดให้บริการ เป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2496 
 
โรงพยาบาลเคยเกิดโรคระบาดอย่างร้ายแรง คืออหิวาตกโรค ถึงกับต้องสร้างโรงเรือนให้คนไข้ โดยการไปยืมไม้จากข้างนอกมาทำการก่อสร้าง รับผู้ป่วยได้ประมาณ 20 คนต่อวัน และก็มาพักอยู่ในโรงพยาบาลนครศรีธรรมราช ประมาณ 1 อาทิตย์
 
ต่อมาโรงพยาบาลได้ขยายเป็น 25 เตียง และ ได้รับการพัฒนาขยายต่อมาเป็นโรงพยาบาลขนาค 400 เตียง เพื่อรองรับคนไข้ที่มารับบริการเพิ่มขึ้นทุกปี

 ในปีพ.ศ. 2517 นายแพทย์สุพาศน์ บุรพัฒน์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแทนนายจำลอง แจ่มไพบูลย์ซึ่งได้ย้ายไป ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากดำรงตำแหน่งได้ 4 ปีกว่า ในปี 2521 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ กระทรวงสาธารณสุข เร่งสร้างโรงพยาบาลศูนย์
ขนาด 1,000 เตียง ประจำภาคต่างๆ ของประเทศ และขอพระราชทานนามว่า โรงพยาบาลมหาราช"เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบ 200 ปี แห่งกรุงรัคนโกสินทร์ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากความเหมาะสมโรงพยาบาลนครศรีธรรมราช จึงได้รับการคัดเลือก ดังนั้นในปี พ.ศ.2522 จากความช่วยเหลือของ รัฐบาลญี่ปุ่น ด้านการก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ รวมเป็นจำนวนเงิน 360 ล้านบาท และวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2525 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
ได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิด "โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช"

หลังจากเปิดบริการแล้วก็มีปัญหาต่างๆ ตามมาโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพราะมีผู้มารับบริการมากขึ้น บุคลากรผู้ให้บริการก็มากขึ้น แค่งบประมาณที่ได้รับไม่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการขยายตัวของโรงพยาบาล ประกอบกับเป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ มีการลดค่าเงินบาหส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน โรงพยาบาลต้องแบกรับการะหนี้สินเพิ่มเติม นายแพหย์สุพวศน์ บุรพัฒน์ ผู้อำนวยจึงนำนโยบายการบริหาร "เศรษฐกิจแนวใหม่" มาใช้โดยให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนตั้งแต่ผู้อำนวยการ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ในแต่ละแผนกรับผิดชอบในการใช้งบประมาณของตนเอง ทุกแผนกเป็น HONOUR SYSTEM บริหารเงินให้เพียงพอ กับงบประมาณที่จัดสรร สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ รู้จักประหยัด พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพประเมินผลรายวับรายจ่ายตรงตามเป้าหมายหรือไม่ จากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้โรงพยาบาลประสบความสำเร็จ สามารถลดหนี้สินได้

ในปี 2531 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำได้ท่วมกายในโรงพยาบาลและตึกอุบัติเหตุห้องยว ทำให้การบริการผู้ป่วยประสบปัญหาเพราะเวยภัณฑ์และเครื่องอุปโภค บริโภค มีจำกัด โรงครัวต้องทำอาหารแจกทั้งผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และญาติ ขณะเดียวกันโรงพยาบาลต้องออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ผู้ป่วยทั้งทางเรือและเฮลิคอปเตอร์โดยไม่เหน็ดเหนื่อย

โรงพยาบาลได้ทำโครงการอาคารผ่าตัดเสนอต่อรัฐบาลญี่ปุ่นโดย ผ่านโครงการ JICA และได้รับการสนับสนุนก่อสร้างอาคารผ่าศัด อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในห้องผ่าตัครวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320 ล้านบาท เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และในวันที่ 31 ตุลาคม 2540 สมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิด
"อาคารผ่าตัดไทย-ญี่ปุ่นเฉลิมพระเกียรติ"

โรงพยาบาลดูแลสุขภาพประชาชนในจังหวัดนตรศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ยาวนานกว่าหกทศวรรษ ก้าวสู่โรงพยาบาลศูนย์ระดับตติยภูมิ อย่างภาคภูมิใจ มีการพัฒนาขีดความสามารถในทุกๆ ด้าน ได้แก่
 • ศูนย์อุบัติเหตุ( TRAUMA CENTER) ดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุครบวงจร
 • หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด มีโครงการทางด่วนพิเศษ FAST TRACK การให้ยาละลายลิ่มเลือดลดอัตราการตายในผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด
 • การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งโดยการให้ยาเคมีบำบัดและรักษาแบบ ประคับประคอง ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดให้การรักษาทารกคลอดก่อนกำหนด
 • ศูนย์สลายนิ่วโรคไดและระบบทางเดินปัสสาวะ
 • หน่วยไตเทียม ให้บริการผู้ป่วยโรคไดวายเรื้อวังเฉียบพลัน โดยฟอกเลือดด้วยไตเทียม และล้างไตทางช่องท้อง CAPD
 • คลินิกรักษาผู้มีบุตรยากและคลินิกเจาะน้ำคร่ำ ให้บริการคู่สมรสที่มีบุตรยากและเจาะน้ำคร่ำ
 • รพ.สายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง ให้บริการคุณภาพลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่
 • ด้านรังสีวินิจฉัย มีเครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ CT-SCAN 64 SLIDEการตรวจหลอดเลือดด้วยเครื่องความถี่สูง เครื่อง DROPPER ULTRASOUND เครื่องตรวจเต้านมด้วย ระบบดิจิตอลแมมโมแกรม
 • แพทย์ทางเลือก ให้บริการฝังเข็ม รักษาด้วยสมุนไพร นวดแผนไหย เป็นการรักษาแบบผสมผสานทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 • ภารกิจด้านการเรียนการสอน โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยมหิตลภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของ สถาบันพระบรมราชชนก รับนักศึกษาปีแรก 2542 ปัจจุบันผลิตแพทย์รับใช้ประชาชนมาทั้งหมด 9 รุ่นรวม 137 คน และนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช กายภาพบำบัด พยาบาลและบุคลากรสายการแพหย์อื่นๆ
การพัฒนาคุณภาพบริการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชได้นำ มาตรฐานต่างๆ มาใช้ในโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งนี้เกิดจากทีมนำที่มุ่งมั่น บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม มีค่านิยมและเป้าหมายร่วมกัน ทำให้เราก้าวผ่านการ REACCREDIT ตามมาตรฐาน HA ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชน จำกัด
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com