โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ท่าโพธิ์ ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 1. ตารางการออกตรวจผู้ป่วยนอก
 2. ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอกเวลาราชการ
 3. ศูนย์โรคเฉพาะทาง
  • ศูนย์โรคหัวใจ
  • ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา
  • ศูนย์มะเร็ง
  • ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา
  • ศูนย์โรคไต
  • ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
  • สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ
 4. บริการผู้ป่วยนอก
 5. บริการผู้ป่วยใน
 6. บริการผู้ป่วยนอกเวลา
 7. สิทธิการรักษาพยาบาล
 ประวัติความเป็นมา
 
“โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร” มีจุดเริ่มต้นจาก “ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ" เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งถือกำเนิดณวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๗ ต่อมา ศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ” และเริ่มให้บริการการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนใน พ.ศ. ๒๕๔๕
 
ด้วยเหตุที่เป็นสถาบันให้บริการและวิจัยด้านสุขภาพ สถาบันฯ จึงสร้างและประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงเป็น “บิดาแห่งการแพทย์ไทย” และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อการพยาบาลและสาธารณสุขของไทย ณ ด้านหน้าอาคารสถาบันฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๖ ทั้งนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่ชาวสถาบัน และมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับพระเมตตาคุณจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พระราชานุสาวรีย์
 
 
นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารฯ ว่า “อาคารสิริธร” พร้อมพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย “ส.ธ.” กำกับ ทั้งเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารและเปิดพระราชานุสาวรีย์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
 
ในพ.ศ. ๒๕๔๘ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร" เพื่อดำเนินพันธกิจอย่างสมบูรณ์ ในการให้บริการสุขภาพแก่นิสิต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
 
ก้าวที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งคือ การรวม "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร" ให้อยู่ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๔๘ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการเรียนการสอนนิสิตแพทย์และการให้บริการสุขภาพ สอดคล้องและสนับสนุนกัน ทั้งทำให้สามารถใช้โรงพยาบาลเป็นศูนย์แพทย์หลัก สำหรับการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ ระดับชั้นคลินิกได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ ดังได้ดำเนินการมาถึงปัจจุบัน
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com