โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 หมู่ 4 ถนน สถลมาร์ค ตำบล เมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

บริการของเรา
 • คลินิกตรวจรักษาโรค
 • คลินิกตรวจโรคทั่วไป
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกศัลยกรรม
 • คลินิกกุมารเวชกรรม
 • คลินิกจักษุกรรม
 • คลินิกโรคผิวหนัง
 • คลินิกสุขภาพจิต
 • แผนกฉุกเฉิน
 • ARI Clinic
บริการตรวจรักษาอื่น
 • คลินิกทันตกรรม
 • คลินิกกายภาพบำบัด
 • ศูนย์รังสีวิทยาห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพและวัคซีน
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
แผนกผู้ป่วยใน
Fitness center
บริจาคโลหิต 

 ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาล

 ในปี พ.ศ. 2534  ในช่วง 1 ปีภายหลังการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี  อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญว่านักศึกษานอกจากจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แล้วยังจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีด้วย และเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอวารินชำราบเป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร เมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น นักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ควรได้รับการปฐมพยาบาลดูแลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่นๆต่อไป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้มีการจัดตั้งสถานพยาบาลกลางขึ้น สังกัดหน่วยบริการสุขภาพ งานกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โดยแรกเริ่มสถานพยาบาลกลางจัดตั้งอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของตึกอเนกประสงค์ มีภาระงานหลักในขณะนั้นในการทำหน้าที่เป็นห้องปฐมพยาบาลที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพนักศึกษา บุคลากรและประชากรพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ต่อมาในปี พ.ศ.2537 เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากรที่พักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัย จึงได้มีการย้ายสถานพยาบาลกลางดังกล่าวมาอยู่ที่อาคารสถานพยาบาล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้กับหอพักนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 
 ในปี พ.ศ. 2547 สถานพยาบาลกลางได้มีการเปลี่ยนสังกัดและย้ายมาอยู่ภายใต้การบริหารงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่มี ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา เป็นคณบดีในขณะนั้น และเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" โดยมีหัวหน้าศูนย์ท่านแรกคือแพทย์หญิงสรญา แก้วพิทูลย์ ซึ่งต่อมาศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยบริการประจำระดับปฐมภูมิ (PCU) ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเบื้องต้น 
       
                  
 ในปี พ.ศ. 2554  รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นพ.ประวิทย์ วิริยะสิทธาวัฒน์ และ พญ.ชลลดา บุษยรัตน์ ผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฯในสมัยนั้น มีความตั้งใจที่จะพัฒนา "ศุนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข" ให้มีความก้าวหน้าและมีศักยภาพเทียบเท่าโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์ชั้นนำอื่นๆในประเทศ จึงได้มอบหมายให้ นพ.วัฒนา พรรณพานิช นพ.สุริยง แผลงงาม พญ.นวินดา เจียมบุญศรี ดร.สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ รวมทั้งคณาจารย์ท่านอื่นๆในวิทยาลัยแพทย์ฯที่มีพื้นฐานทางการแพทย์และบุคลากรระดับหัวหน้าส่วนงานด้านบริหารของวิทยาลัยฯ ร่วมกันจัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาโครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่และเพื่อวางรากฐานสำหรับการเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ชั้นนำในพื้นที่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่างต่อไป
 
ในปี พ.ศ. 2555  จากการดำเนินการของผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฯ  ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการพัฒนาและขยายงานในด้านการบริการทางการแพทย์ที่หลากหลายมากขึ้น และได้มีการย้ายสถานที่ในการให้บริการเดิมมาที่อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้กับอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยเปิดให้บริการทางด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไป อุบัติเหตุ–ฉุกเฉิน ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และทันตกรรม รวมทั้งการให้บริการรังสีภาพทางการแพทย์ที่ศูนย์รังสีวิทยา ในปีต่อมาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เพื่อเตรียมเปิดให้บริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพเทียบเท่าโรงพยาบาลทั่วไประดับสูงขนาดประมาณ 100 เตียง ซึ่งต่อมาได้ก่อสร้างสำเร็จในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 
 
 ในปี พ.ศ. 2561  ได้มีมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ให้เปลี่ยนชื่อ "ศูนย์สุขภาพวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" เป็น "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งได้มีการประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 
  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการย้ายแผนกตรวจรักษาโรคทั่วไป แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน คลินิกพิเศษต่าง ๆ งานเภสัชกรรมและห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ มาให้บริการที่อาคารผู้ป่วยใน โดยยังคงแผนกกายภาพบำบัด แผนกทันตกรรม และสำนักงานบริหารงานทั่วไป ให้บริการที่อาคารผู้ป่วยนอก จนถึงปัจจุบัน
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com