โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนน มหาวิทยาลัย อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000
Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลา โทร. 0 4437 6555

การบริการทางการแพทย์ คลินิกแพทย์เฉพาะทาง

คลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลา พร้อมเปิดบริการ 1 พ.ค. 2563 นี้
 
คลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลา
              ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ   เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจสูงสุดในการเข้ารับบริการ พร้อมเปิดบริการวันที่ 1 พ.ค 2563 เป็นต้นไป

วัน- เวลา ให้บริการ
 1. วันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา 16.00-20.00 น.
 2. วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เวลา 08.00-12.00 น.
 
สถานที่
      อาคารรัตนเวชพัฒน์
 
สาขาที่เปิดให้บริการตรวจรักษานอกเวลา
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
 • ศัลยกรรม
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • กุมารเวชกรรม
 • จักษุ
 • จิตเวช
 • เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
 • หูคอจมูก
      **เฉพาะคลินิกสูตินรีเวช นอกเวลาราชการ เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-12.00 น.**
 
หมายเหตุ
สาขาอายุรกรรม งดบริการคลินิกนอกเวลา
 
ขั้นตอนการรับบริการคลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลา
 • ยื่นบัตรที่แผนกเวชระเบียน
 • คัดกรอง ซักประวัติ วัดความดันโลหิต
 • พบแพทย์
 • ส่งตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจเลือดเอกซเรย์ ตรวจคลื่นหัวใจ ฉีดยา ทำแผล
 • ชำระค่าบริการที่แผนกการเงิน
 • รับยา ที่แผนกเภสัชกรรม
 • สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0 4437 6555
  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นอาคารเพื่อการเรียนการสอน และการบริการทางการแพทย์ในระดับทุติยภูมิ สูง 11 ชั้น ขนาด 120 เตียง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2553 ต่อมาทรงพระกรุณาพระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวว่า “อาคารรัตนเวชพัฒน์” พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่อาคาร
 
 
      โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใกล้กับประตูทางออกที่ 2 ของมหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดให้บริการในชื่อของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2553เป็นต้นมา โดยเปิดบริการแบบผู้ป่วยนอก สามารถให้ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป อุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง  พร้อมให้บริการผู้ป่วยสำหรับ “อาคารรัตนเวชพัฒน์” ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นี้เป็นต้นไป
 
     ซึ่งจะสามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤติแก่ประชาชนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ครอบคลุมถึงเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นอกเหนือจากการให้บริการทางสุขภาพแล้ว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังมีพันธกิจสำคัญในการร่วมผลิตบัณฑิตและเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ของบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ  และการเปิดให้บริการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯนี้ จะยังประโยชน์ในการจัดการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ทางคลินิกให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  อีกทั้งยังเป็นหน่วยรองรับและให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย   อันจะช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลรักษาผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย 


กองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com