โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100

Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรคและการรักษา
4 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
 1. การรักษาด้านแผนกอายุรกรรม
 2. การรักษาด้านแผนกออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์การกีฬา
 3. การรักษาด้านแผนกระบบประสาทและสมอง
 4. การรักษาด้านแผนกยาสมุนไพร

1. การรักษาด้านแผนกอายุรกรรม

ในแผนกอายุรกรรมของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การแพทย์บูรณาการ จะประกอบด้วยแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ แพทย์แผนจีน ซึ่งจะให้การรักษาแบบบูรณาการ ตามแต่สภาวะโรคของผู้ป่วยแต่ละราย
 
กลุ่มโรคที่ให้บริการทางสุขภาพ
 • โรคผิวหนัง เช่น สิว ฝ้า ผื่นแพ้ กลาก เกลื้อน งูสวัด สะเก็ดเงิน
 • โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไอ เจ็บคอ ภูมิแพ้ในทางเดินหายใจ
 • โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น แผลในกระเพาะ กรดไหลย้อน ภาวะอาหารไม่ย่อย
 • โรคทางสูตินารีเวช เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ ภาวะตกขาว ภาวะมีบุตรยาก
 • เสริมสร้างสุขภาพมารดาหลังคลอด และโรคอื่นๆ ที่อยู่ในขอบข่ายของอายุรกรรม
 • การเทียบเคียงกลุ่มอาการของโรคที่ให้บริการรักษา
การรักษาและหัตถการที่ให้บริการ
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  - การวินิจฉัยตามสมมุฏิฐานโรคตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนไทย
  - เภสัชกรรมแผนไทย
  - หัตถการ เช่น นวดแผนไทยราชสำนัก นวดประคบสมุนไพร สุมยา รมยา เผายา ทับหม้อเกลือ
 • การแพทย์แผนจีน
  - การวินิจฉัยตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนจีน
  - เภสัชกรรมแผนจีน
  - หัตถการ เช่น ฝังเข็ม ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า กัวซา ครอบแก้ว รมยา
2. การรักษาด้านแผนกออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์การกีฬา
กลุ่มโรคที่ให้บริการทางสุขภาพ
 • โรคระบบกล้ามเนื้อ เช่น ความปวดเมื่อยตามร่างกาย office syndrome คอแข็ง ไหล่ติด
 • โรคจากการบาดเจ็บทางการกีฬาทุกประเภท เช่น การวิ่ง เทนนิส แบดมินตัน
 • การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการจัดสรีระท่าทาง Movement analysis and Posture Correction
 • โรคข้อและกระดูก เช่น ปวดเข่า กระดูกทับเส้นประสาท กระดูกต้นคอเสื่อม
การรักษาและหัตถการที่ให้บริการ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • การวินิจฉัยตามสมมุฏิฐานโรคตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนไทย
 • เภสัชกรรมแผนไทย
 • หัตถการ เช่น นวดแผนไทยราชสำนัก นวดประคบสมุนไพร นวดน้ำมันร้อน นวดศรีษะอายุรเวท อบไอน้ำสมนไพร พอกยา แปะยา
การแพทย์แผนจีน
 • การวินิจฉัยตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนจีน
 • เภสัชกรรมแผนจีน
 • หัตถการ เช่น ฝังเข็ม ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้ว รมยา
กายภาพบำบัด
 • การประเมินวินิจฉัยตามหลักกายภาพบำบัด
 • หัตถการและอุปกรณ์การรักษา เช่น สระน้ำวารีบำบัด เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าควาแรงต่ำ Vacuum therapy, Laser therapy, Ultrasound therapy, Short-wave therapy3. การรักษาด้านแผนกระบบประสาทและสมอง
กลุ่มโรคที่ให้บริการทางสุขภาพ
 • ภาวะจากโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต เช่น มือเท้าชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • โรคในผู้สูงอายุ เช่น Cognitive training และ Fall prevention
 • ภาวะโรคพาร์กินสัน Parkinson’s disease
 • อาการโรคลมชักบางประเภท
 • ภาวะ Cerebral Palsy บางประเภท
 • โรคนอนหลับยาก
 • ปวดหัวไมเกรน
การรักษาและหัตถการที่ให้บริการ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • การวินิจฉัยตามสมมุฏิฐานโรคตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนไทย
 • เภสัชกรรมแผนไทย
 • หัตถการ เช่น นวดและประคบฟื้นฟู กดจุดสัญญาณ
การแพทย์แผนจีน
 • การวินิจฉัยตามหลักเวชกรรมแพทย์แผนจีน
 • เภสัชกรรมแผนจีน
 • หัตถการ เช่น นวดทุยหนา ฝังเข็ม ฝังเข็มกระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้ว รมยา
กายภาพบำบัด
 • การประเมินวินิจฉัยตามหลักกายภาพบำบัด
 • การตรวจประเมินและฝึกพัฒนาการในเด็ก
 • การออกกำลังกายเพื่อการรักษา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และฝึกกิจวัตรประจำวัน
 • หัตถการและอุปกรณ์การรักษา เช่น LiteGait trainer, Electrical stimulation, Balance training, Fine motor training (hand function)


4. การรักษาด้านแผนกยาสมุนไพร
ข้อมูลทั่วไป
 • แผนกยาสมุนไพร เป็นหน่วยงานที่จัดหาและเตรียมยาสมุนไพร ของฝ่ายการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ การแพทย์แผนจีน
 • ตัวยาสมุนไพรที่จัดหาเข้าคลังยาไว้ จะเป็นแบบสมุนไพรเดี่ยว และ ยาสมุนไพรสำเร็จรูป
 • นอกจากนี้ ยังเป็นหน่วยงานที่เตรียมยาต้มสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ตามสูตรตำรับที่แพทย์สั่งจ่าย
 ข้อมูลโรงพยาบาล
พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องบรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพเพื่อใช้เป็นโรงพยาบาล โดยได้รับงบประมาณแผ่นดินทั้งสิ้นประมาณ 204 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง คือ อาคารเรียนและปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ และอาคารปฏิบัติการด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งใช้เป็นอาคารหอผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยที่มารับการรักษาในระบบผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์ทางเลือก โดยมีจำนวนเตียงผู้ป่วย 107 เตียง
 
มหาวิทยาลัยมุ่งหวังอย่างยิ่งว่า อาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งนี้ จะเป็นโรงพยาบาลที่อำนวยประโยชน์ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติและประชาชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถอำนวยประโยชน์ด้านการรักษาแก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงราย จังหวัดใกล้เคียง และประชาชนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีมติจัดตั้ง สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการเป็นสำนักวิชาใหม่ ที่แยกตัวออกมาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นสำนักวิชาลำดับที่ 15 ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต, หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต และต่อมาได้ปรับปรุงรูปแบบเดิมของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยการที่พัฒนาขึ้นให้เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์แบบบูรณาการ) ของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จะเน้นการรักษาแพทย์แผนแบบดั้งเดิม มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์แบบผสมผสาน ให้บริการตรวจรักษาด้วยแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน กายภาพบำบัดแบบองค์รวม กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการแพทย์แบบบูรณาการ (Integrative Medicine) ของนักศึกษาสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
นอกจากภารกิจในการให้บริการผู้ป่วยแล้ว โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การแพทย์บูรณาการ) ยังมีส่วนสำคัญช่วยสนับสนุนสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในงานวิชาการด้านต่าง ๆ ทั้งการสอน การวิจัย และเป็นที่ศึกษาดูงานของบุคลากรทางการแพทย์ทางเลือกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 อัตราค่ารักษา
 
 1. ฝังเข็ม 150.00 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าเข็มและค่าบริการทางการแพทย์
 2. ฝังเข็มพร้อมการกระตุ้นจุด(ฝังเข็มด้วยเครื่องกระตุ้น) 200.00 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าเข็มและค่าบริการทางการแพทย์
 3. ครอบแก้วสูญญากาศ 100.00   * เบิกไม่ได้
 4. พอกหน้าด้วยสมุนไพรจีน 150.00   * เบิกไม่ได้
 5. ค่าบริการในการต้มยา 150.00   * เบิกไม่ได้
 6. ค่าบริการนวดทุยหนา 350.00   * เบิกไม่ได้
 7. นวด (เพื่อการบำบัดรักษาโรค) 200.00 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าบริการทางการแพทย์
 8. นวด(เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ) 200.00 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าบริการทางการแพทย์
 9. นวดและประคบสมุนไพร(เพื่อการบำบัดรักษาโรค 250.00 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าบริการทางการแพทย์
 10. นวดและประคบสมุนไพร(เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ) 250.00 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าลูกประคบและค่าบริการทางการแพทย์
 11. ทับหม้อเกลือ(เพื่อการฟื้นฟูมารดาหลังคลอด) 300.00 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าลูกประคบและค่าบริการทางการแพทย์
 12. อบไอน้ำสมุนไพร(สำหรับการบำบัดรักษาโรค) 120.00 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าสมุนไพรและค่าบริการทางการแพทย์
 13. พอกตา 100.00 * เบิกไม่ได้
 14. เผาท้อง 450.00 * เบิกไม่ได้
 15. กรักน้ำมัน 250.00 * เบิกไม่ได้
 16. นวดน้ำมันร้อน (30 นาที) 350.00 * เบิกไม่ได้
 17. นวดศีรษะอายุรเวท 550.00 * เบิกไม่ได้
 18. นวดท้องปรับสมดุล 500.00 * เบิกไม่ได้
 19. นวดผ่อนคลายเพื่อสุขภาพ 200.00 * เบิกไม่ได้
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com