โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ENG

โรงพยาบาลราชพฤกษ์
456 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
Line http://line.me/R/ti/p/%40rphline | Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลราชพฤกษ์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีประวัติอันผูกพันธ์กับชาวขอนแก่นมายาวนานกว่า 30 ปี ให้การรักษาพยาบาลโดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางกว่า 60 สาขา รายล้อมไปด้วยบรรยากาศการรักษาทั้งกายและใจตามแบบฉบับ Healing Environment ด้วยคุณภาพระดับสากล ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล JCI
 • JCI International มีผลตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2562
 • GHA for COVID-19 มีผลตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2563
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ให้บริการด้วยคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล JCI
 
สอบถามข้อมูลการบริการทางการแพทย์
0-4333-3555 หรือทาง LINE ID: @rphline


 • สำหรับผู้รับบริการที่ชำระค่ารักษาพยาบาลด้วยเงินสด / บัตรเครดิต และค่ารักษาพยาบาลที่เกินวงเงินกรมธรรม์ รับส่วนลดค่าห้องเพิ่มตามประเภทของห้องพัก
 • ผู้ป่วยเด็ก หมายถึงผู้ป่วยที่อายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป จนถึง 6 ขวบ
 • ข้อมูล ณ​ วันที่ 20 ตุลาคม 2563
 • แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 043-333-555 ต่อ 2073, 2075 หรือ 2076  admission@rph.co.th
 เกี่ยวกับเรา
“ถึงกายป่วย แต่ใจไม่ป่วย”
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
 
ในยามเจ็บป่วย ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทุกข์ที่กายเพียงเท่านั้นหากใจก็พลอยทุกข์ไปด้วย โรงพยาบาลราชพฤกษ์ถูกก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานที่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่รักษาความทุกข์ทางกายโดยไม่ให้คนไข้ต้องเกิดความทุกข์ทางใจไปด้วย โดยมองคนไข้เป็นคนไข้ ไม่ได้มองเป็นลูกค้า เช่นเดียวกับมองแพทย์เป็นแพทย์ ไม่ใช่สินค้าสำหรับขาย เราจึงมุ่งเน้นให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลาย พร้อมกับการให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
 
กว่า 27 ปี ของการก่อตั้งโรงพยาบาล เราจึงเป็นโรงพยาบาลเอกชนเต็มรูปแบบแห่งแรกของจังหวัดขอนแก่นที่มุ่งเน้นดูแลคนขอนแก่นและชาวอีสานให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง โดยดูแลคนไข้ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล พร้อม ๆ กับช่วยแบ่งเบาความแออัดของโรงพยาบาลของรัฐลงด้วย
 
เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานแก่คนทุกระดับ สร้างความสุขจากการให้ และดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลด้วยจิตวิญญาณของแพทย์พยาบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (vision)
เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณมาพมาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
 
พันธกิจ (mission)
เรามุ่งมั่นพัฒนาและให้บริการด้านสุขภาพที่มีความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ค่าบริการที่เป็นธรรม เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา มุ่งเน้นให้เกิดประสบการณ์ที่เป็นเลิศแก่ผู้รับบริการ
 
ประวัติโรงพยาบาลราชพฤกษ์
 • 2536 เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ในนาม บริษัท สีฐานการแพทย์ จำกัด 
 • 2537 เปิดดำเนินการโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2537 
 • 2549 ได้รับการรับรองคุณภาพ HA Accreditation จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 • 2553 วางแผนขยายโรงพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น โดยทำการซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลในปัจจุบัน
 • 2559 ดำเนินการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ ขนาด 202 เตียง มูลค่าโครงการกว่า 1,400 ล้านบาท
 • 2560 เริ่มทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
 • 2561 ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่แล้วเสร็จ และได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยมีห้องตรวจ 35 ห้อง และเตียงรับผู้ป่วยค้างคืน จำนวน 117 เตียง
 • 2562 เพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยค้างคืนเป็น 171 เตียง และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI (Joint Commission International) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
 • 2563 เพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยค้างคืนเป็น 198 เตียง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com