สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ENG

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
111 หมู่ 14 ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
111 หมู่ 14 ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 พิกัด : 13.5264499,100.7586543
โทรศัพท์ : 02-839-6000


กุมารเวชศาสตร์
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชศาสตร์
ชั้น 2 โซน E อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
โทร. 0 2839 6292
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง
ชั้น 3 โซน F อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
โทร. 0 2839 6420
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช
ชั้น 2 โซน C อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
โทร. 0 2839 6242 
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก
ชั้น 3 โซน B อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
โทร. 0 2839 6340 
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม
ชั้น 3 โซน B อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
โทร. 0 2839 6340
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว
ชั้น 3 โซน B อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
โทร. 0 2839 6330
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก
ชั้น 3 โซน E อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
โทร. 0 2839 6390
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ         
ชั้น 3 โซน F อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
โทร. 0 2839 6400
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกทันตกรรม
ชั้น 3 โซน F อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
โทร. 0 2839 6410
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกทันตกรรม
ชั้น 3 โซน F อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
โทร. 0 2839 6410
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
ชั้น 3 โซน C อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
โทร. 0 2839 6360
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ชั้น 2 โซน F อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
โทร. 0 2839 6310
 
 
หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช
ชั้น 3 โซน F อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
โทร. 0 2839 6340

  ประวัติความเป็นมาของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 

พ.ศ. 2551      
 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ถือกำเนิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาทบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชประสงค์ให้มีสถานพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ ระดับโรงเรียนแพทย์ จ.สมุทรปราการซึ่งเป็นจังหวัดที่มีภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก และเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนผู้ใช้แรงงาน ซึ่งมีรายได้น้อยเพื่อเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น ทางคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มีมติเห็นชอบในการสนองพระราชดำริดังกล่าว โดยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในนาม“โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย (Ramathibodi Toward Leading Medical School in Asia)
 
อีกปัจจัยหนึ่ง คือ เพื่อเป็นการขยาย Campus จากพญาไทมาที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ด้วยพื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีพื้นที่แค่ 40 ไร่ จึงไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการในแต่ละวันได้อย่างเพียงพอ
 
 
พ.ศ. 2552      
 
 ได้มีการเขียน “แผนผังความคิดอันเยี่ยมยอดของอาจารย์ยอดเยี่ยม” ซึ่งอาจารย์ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ สถาปนิกผู้ออกแบบการก่อสร้าง “โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย (Ramathibodi Toward Leading Medical School in Asia)”  ได้เขียนแผนผังความคิด (Mind Map) ซึ่งแสดงให้เห็นมโนภาพที่สัมพันธ์กันเพื่ออธิบายเรื่องราวและความต้องการของโครงการอย่างครอบคลุมในทุกด้าน
 
 
 
พ.ศ. 2553
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้แทนในการรับมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุ จำนวน 5 แปลง ณ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่รวม 291 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา จากนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดสมุทรปราการ
 
การออกแบบพื้นที่ “โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย แรกเริ่มนั้น มีแนวคิดหลักในการออกแบบ คือ Green Campus – Community Linkage (ใกล้ชิดธรรมชาติ ใกล้ชิดชุมชน) โดยแบ่งพื้นที่เป็น 5 ส่วน คือ
 
1. พื้นที่บริการทางการแพทย์
2. พื้นที่การศึกษา
3. พื้นที่ที่พักอาศัย
4. พื้นที่สาธารณูปโภค
5. พื้นที่รองรับการขยายตัวในอนาคต
 
 
ภายใต้กรอบแนวคิด 4E คือ
1) Education reform : การสร้างโอกาสในการปฏิรูประบบการศึกษาและหลักสูตรใหม่
2) Environmental friendly : คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากร นักศึกษา และผู้ป่วย
3) Energy saving : ภูมิสถาปัตยกรรมที่ “เน้นความเป็นมิตรและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม”
4) Excellent living and working condition : คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน โดย “มุ่งอาศัยการใช้พลังงานทางเลือกให้มากที่สุด"
 
 
พ.ศ. 2554 จนถึงปี พ.ศ. 2556
 
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกสลากการกุศลงวดพิเศษ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง “โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย (Ramathibodi Toward Leading Medical School in Asia)
รวมมูลค่า 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน) ซึ่งในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ได้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA – Environmental Impact Assessment report ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและใส่ใจพื้นที่โดยรอบโครงการอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 15.00 น.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี “วางศิลาฤกษ์” สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นขวัญกำลังใจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
พ.ศ. 2556
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ สถาบันการแพทย์แห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลว่า สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (Chakri Naruebodindra Medical Institute) นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ประดิษฐานที่อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ด้วย
 
 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์กับงานอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 
สมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและใหญ่มากกว่า 8,000 แห่ง จากที่ตั้งของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จึงถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงในการขับเคลื่อนงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ  ซึ่งการดูแลประชาชนในภาคอุตสาหกรรมมิใช่เฉพาะในจังหวัดสมุทรปราการ แต่จะขยายผลไปจังหวัดด้านอุตสาหกรรมใกล้เคียงแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก และจะขยายครอบคลุมไปทั่วประเทศ การพัฒนางานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภายใต้สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์และพิษวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนนั้น เป็นโครงการร่วมระหว่าง 3 ภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คือ อายุรศาสตร์ เวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ชุมชน โดยพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งด้านการศึกษา การบริการ การวิจัย และการสร้างเครือข่ายกับสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 
 
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ 2557
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโรงพยาบาลของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ว่า “โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “RAMADHIBODI CHAKRI NARUEBODINDRA HOSPITAL” และในปีเดียวกัน คุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์ และครอบครัว ทูลเกล้าฯ ถวายโฉนดที่ดินบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ทำให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์มีพื้นที่ก่อสร้างรวม 319 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา
 
 
พ.ศ. 2558
 ได้มีการจัดเตรียมความพร้อม เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำในเอเชียอย่างสมบูรณ์ที่สุด ในระยะแรกมีบุคลากรฝ่ายวิชาการ(อาจารย์) จำนวน 20 คน  ฝ่ายสนับสนุน จำนวน 12 คน และสายวิชาชีพ จำนวน 346 คน รวมทั้งหมด 378 คน รวมทั้งการเตรียมการในด้านต่าง ๆ เช่น อาคารสถานที่ โครงสร้างของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ การวางแผนอัตรากำลัง นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาแผนกลยุทธ์และนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
 
พ.ศ. 2559
คณะผู้บริหารเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าของโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
 
 
พ.ศ. 2560 
 
นับว่าเป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ หลายประการ คือ
 
1. สภามหาวิทยาลัยมหิดล
 ให้มีมติอนุมัติให้ประกาศใช้ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์” ภายใต้สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารสถาบันฯ และโรงพยาบาลฯ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
 
2. วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560
ได้เริ่มย้ายสำนักงาน อุปกรณ์โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ จากที่พญาไท มายังสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และในระหว่างนี้ได้มีการฝึกอบรมบุคลากรและติดตั้งเครื่องมือแพทย์  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการทางการแพทย์ที่สมบูรณ์ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
 
3. วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
จัดตั้งโครงสร้างองค์กรของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (เป็นการภายใน) เพื่อให้การบริหารงานภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นไปอย่างเหมาะสมและคล่องตัวยิ่งขึ้น
 
4. วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จัดงานเดิน – วิ่ง รามาธิบดี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เป็นการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รวมทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ประชาชนที่สนใจและรักในการดูแลสุขภาพตนเอง ได้มีเวทีในการออกกำลังกายผ่านรูปแบบการวิ่งและเดิน เพื่อสุขภาพ
 
5. วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ได้เปิดให้บริการประชาชนเป็นวันแรกและมีคนไข้เป็นรายแรกที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ด้วย
 
6. วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ผู้อำนวยการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เฝ้าฯ รับเสด็จทรงกดปุ่มเปิดป้ายชื่อ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” และป้ายชื่อ “โรงพยาบาลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์” 
 
ทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานของห้องรังสีวินิจฉัยและห้องตรวจเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging : MRI) ทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา และทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 1 ต้น
บริเวณด้านหน้าคลินิกพิเศษ (Premium Clinic) อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 
 ทั้งนี้ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จึงถือว่า วันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี
เป็นวันครบรอบของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ด้วย
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com