โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
รับประกันสังคม
377 ถนนราษฎร์พัฒนา (สุขสวัสดิ์ 27) แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

แพคเกจโปรแกรม

ข้อมูลบริการ

 

   บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ เป็นโรงพยาบาลขนาด 124 เตียง เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป
เริ่มดำเนินการจัดตั้งและก่อสร้างในปี 2526 ณ บ้านเลขที่ 377 ซอยสุขสวัสดิ์ 27 ถนนราษฎร์พัฒนา
แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 เปิดบริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527
   โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะมุ่งมั่นพัฒนาที่จะเป็นโรงพยาบาล ที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
ไว้วางใจของผู้รับบริการ จึงได้นำรูปแบบระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และมาตรฐานคุณภาพ HA มา
ใช้เป็นแนวทางและหลัการในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพงาน และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

  1. เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางหลายสาขาแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ประกันตน เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม
  2. จัดบริการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินโดยมีแผนกผู้ป่วยหนัก จำนวน 10 เตียง
  3. การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีแพทย์ประจำทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  4. มีแพทย์ประจำเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ได้แก่ อายุรกรรม, กุมารเวชกรรม, ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์, สูตินรีเวชกรรม, จักษุวิทยา, รังสีวิทยา, พร้อมระบบการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาและการส่งผู้ป่วยกรณีเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาล
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

รพ.รับสมัครบุคลากรจำนวนมาก ดังนี้

1. แพทย์อายุรกรรม
Full time 2 อัตรา

2. แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (เวร ER)
Full time 1 อัตรา

3. แพทย์ Resident สาขากุมารแพทย์
Part time 1 อัตรา
(เวรกลางคืน) เวลา 20.00 น. - 06.00 น. ทุกวัน
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนิตยา ปรีชายุทธ
ประธานกรรมการ ต่อ 1509

4. จิตแพทย์
part time 1 อัตรา
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นพ.บรรยง พสุคันธภัค (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) ต่อ 2145

5. พยาบาลวิชาชีพ
Full time/part time หลายอัตรา

6. พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA)
Full time หลายอัตรา
1. จบวุฒิการศึกษามัธยมปีที่ 6
2. จบหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

7. ผู้ช่วยพยาบาล (PN)
Full time หลายอัตรา
จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

8. นักรังสีเทคนิค (รับสมัครด่วน)
Full time 2 อัตรา

9. เภสัชกร
Full time 4 อัตรา
คุณสมบัติ/รายละเอียด
1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
2. ปริญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัช
4. ยินดีรับสมัครบัณฑิตจบใหม่จากทุกสถาบัน

10. เภสัชกร
part time 2 – 3 อัตรา
1. เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
2. ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม


หมายเหตุ :
สวัสดิการดี, มีชุดยูนิฟอร์ม, ประกันชีวิต, ค่ารักษาพยาบาลสำหรับ พนง.และครอบครัว
-----
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักผู้อำนวยการ
โทรศัพท์: 0-2427-0175-9, 0-2872-1001-5 ต่อ 2132
E-mail: hr_rajburana@hotmail.com

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

1. นักวิชาการสถิติ
1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรีคณะวิทยศาสตร์(สถิติ) หรือเทียบเท่า
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเป็นอย่างดี
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


2. พนักงานซักรีด
Full time 1 อัตรา
1. เพศชาย / หญิง
2. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3


3. พนักงานส่งอาหาร
Full time 1 อัตรา
1. เพศชาย / หญิง
2. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3


4. พนักงานส่งอาหาร
Full time 1 – 2 อัตรา
1. เพศชาย / หญิง
2. วุฒิ การศึกษา ไม่ต่ำกว่ำมัธยมศึกษาปีที่ 3


5. เจ้าหน้ำที่การเงิน
Full time 1-2 อัตรา
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษำ ไม่ต่ำกว่าระดับปวส.หมายเหตุ : สวัสดิการดี, มีชุดยูนิฟอร์ม, ประกันชีวิต, ค่ารักษาพยาบาลสำหรับ พนง.และครอบครัว
-----
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักผู้อำนวยการ
โทรศัพท์: 0-2427-0175-9, 0-2872-1001-5 ต่อ 2132
E-mail: hr_rajburana@hotmail.com
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com