โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี
166 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด, ร้อยเอ็ด 45000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ประวัติความเป็นมา
 
                   นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6(พ.ศ.2530-2534) ต่อเนื่องถึงฉบับทึ่ 7 (พ.ศ.2535-2539)จังหวัดร้อยเอ็ดได้ถูกจัดเป็นศูนย์กลางความเจริญของตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบกับเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางบก และโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีความโดดเด่นที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคนี้อย่างยิ่ง ส่งผลกระทบให้ความต้องการด้านสาธารณสุขของจังหวัดมีศักยภาพสูงขึ้นกว่าเดิม
 
                   โรงพยาบาลเอกชนที่ได้มาตรฐาน และทันสมัย จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือสังคม และแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการให้บริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
 
                   บริษัท โรงพยาบาลร้อยเอ็ด – ธนบุรี จำกัด  เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2540 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 125 ล้านบาท เป็นการร่วมทุนระหว่างโรงพยาบาลธนบุรีและคณะกลุ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง ในชื่อ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 166  ถนนปัทมานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ระดับมาตรฐาน 150เตียง และขยายได้ถึง 300 เตียง ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะเปิดให้การบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เลขที่ 1455/2538
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com