โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

2 ซอย ลาดกระบัง 15 แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

คลินิกหอบหืดผู้ใหญ่
พุธ 13.00-16.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกหอบหืดเด็ก
จันทร์ 13.00-16.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกกายภาพบำบัด
จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711(ผู้ป่วยนอก)
เวลา 13.00-16.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711(ผู้ป่วยใน)
เวลา 16.00-20.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711(ผู้ป่วยนอกนัด)
More info view site
คลินิกนอกเวลา (ตรวจโรคทั่วไป)
เสาร์-อาทิตย์ 08.00-12.00 น.
More info view site
คลินิกอายุรกรรมประสาท
พฤหัสบดี 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกแพทย์แผนจีน
พุธ 08.00-12.00 น.
More info view site
คลินิกแพทย์แผนไทย
พุธ, พฤหัสบดี 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกเบาหวาน
พุธ, ศุกร์ 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิก Capture the Fracture(อายุ60ปีขึ้นไป)
อังคาร 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
ตรวจโรคทั่วไป
จันทร์ - ศุกร์ 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกทันตกรรม
จันทร์ - ศุกร์ 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกอายุรกรรม
จันทร์ พุธ พฤหัส 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกสูติ-นรี
จันทร์ 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกนรีเวช
ศุกร์ 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกเด็ก
จันทร์ 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกเด็ก(เฉพาะนัด)
พฤหัสบดี 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกฝากครรภ์ (ใหม่/เก่า)
จันทร์ 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
จองคิวช่วงเช้า 06.00-12.00 น.(รับ10ราย/วัน)
นัดผ่าน BFC 02-3273049
More info view site
คลินิกผู้สูงอายุ
อังคาร, ศุกร์ 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกฟ้าใส (ผู้ใหญ่-เด็ก)
อังคาร 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกกระดูก (ตัดรับบัตร 11.00น.)
อังคาร-ศุกร์ 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกจักษุวิทยา (รับ35ราย/)
อังคาร-พุธ 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกจิตเวช
อังคาร 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกพัฒนาการเด็ก
อังคาร, พุธ, ศุกร์ 08.00-12.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกอัลตราซาวด์(เฉพาะนัด)
พุธ 13.00-16.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกโรคไต
อังคาร 16.00-20.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกอาชีวเวชกรรม
อังคาร 13.00-16.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกสุขภาพเด็กดี
อังคาร 13.00-16.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิก STI
จันทร์ 16.00-20.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
คลินิกรักษ์เพื่อน
จันทร์, พุธ 16.00-20.00 น. โทรมานัดล่วงหน้าที่ 02-326-9995 ,02-326-7711
More info view site
โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 
 เดิมอำเภอลาดกระบัง มีสถานีอนามัย ชั้น 2 สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ริมคลองประเวศบุรีรมย์ ตำบลลาดกระบัง อำกอลาดกระบัง จังหวัดพระนคร

ปี พ.ศ. 2502 นางทองคำ กิมสุนจันทร์ ได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างอำเภอลาดกระบัง สถานีตำรวจ และสถานีอนามัยชั้น 2 (ซึ่งเป็นที่ตั้ง โรงพยาบาลในปัจจุบัน) ตั้งอยู่ที่ 190 /15 หมู่ 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงทพมหานคร สถานีอนามัยชั้น 2 จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น สถานีอนามัยชั้น 1 ลาดกระบัง ซึ่งมีเตียงรับคนไข้ 10 เตียง โดยมีนายแพทย์ดุษฎี ไตรธรรม เป็นหัวหน้าสถานีอนามัย ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การแพทย์และสถานีอนามัยลาดกระบัง
 
ปี พ.ศ. 2521 โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335/2515 ให้ศูนย์การแพทย์และสถานีอนามัยลาดกระบัง ซึ่งสังกัดกระทรวงสรารณสุข ไปขึ้นกับสำนักอนามัยกรุงทพมหานคร และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์บริการสารารณสุข 45 ลาดกระบัง โดยมี นายแพทย์ประสงค์ เนียมประดิษฐ เป็นหัวหน้าศูนย์
 
ปี พ.ศ. 2529 กรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายที่จะขยายการให้บริการด้านการอนามัยและการรักษาพยาบาล แก่ประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง เนื่องจากเขตลาดกระบังมีประชากรหนาแน่นขึ้น การคมนาคมไม่สะดวก เพราะเป็นเขตชานเมืองห่างไกลจากโรงพยาบาลในเขตชั้นใน คณะผู้บริหารกรุงทพมหานครได้ลงมติเห็นชอบให้ปรับปรุงศูนย์บริการสรรณสุข 45 ลดกระบัง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียงโดยใช้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลชุมชนลาดกระบัง
 
ปี พ.ศ. 2530 การก่อสร้างปรับปรุงโรงพยาบาลชุมชนลาดกระบังแล้วเสร็จและดำเนินการรับผู้ป่วย ในวันที่ 1 มีนาคม 2531
 
ปี พ.ศ. 2532 คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีมติเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2532 เนื่องจาก โรงพยาบาลลาดกระบัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักอนามัย กรุงทพมหานคร มีชื่อซ้ำซ้อนกับโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ทั้งที่ตั้งของโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งอยู่ใกล้เคียงกัน อาจทำให้เกิดความสับสนความคลาดเคลื่อนในการติดต่อประสานงาน และอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร (โดยมีมติที่ประชุม ก.ก. ครั้งที่ / 2532) ให้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลลาดกระบัง เป็น โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2532
 
ปี พ.ศ. 2538 ผู้บริหารกรุงทพมหานคร มีความเห็นว่าโรงพยาบาลลาดกระบัง-กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งเดียวในเขตชานเมือง ที่มีไว้ให้บริการประชาชน ประกอบกับมีจำนวนผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลขนาด30 เตียง สมควรจะได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพและศักยภาพ จึงมีมติให้โอนย้ายโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงทพมหานคร มาสังกัดสำนักการแพทย์เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2538 ตามมติคณะกรรมการกรุงเทพมหานคร(ก.ค.)
 
ปี พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ได้ขยายขีดความสามารถเป็นโรงพยาบาลประเภททั่วไประดับทุติยภูมิ ขนาด 60 เตียง ประกอบด้วย หอผู้ป่วยหญิง 30 เตียง, หอผู้ป่วยชาย 20 เตียง, ห้องพิเศษ 6 ห้อง และหออภิบาลผู้ป่วยหนัก 4 เตียง โดยมีอาคารให้บริการตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน
ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้
  • อาคารพยาบาล (2 ชั้น) 1 หลัง
  • อาคารอำนวยการ (3 ชั้น) 1 หลัง
  • อาคารส่งเสริมสุขภาพ (2 ชั้น) 1 หลัง
  • อาคารอเนกประสงค์ (4 ชั้น) 1 หลัง
และอยู่ระหว่างขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียงในอนาคต
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]