โรงพยาบาลลานนา ENG

โรงพยาบาลลานนา
1 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
Line https://line.me/R/ti/p/@lannahospital | Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลลานนา

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

บริการของโรงพยาบาล
  • ศูนย์โรคปวดหลัง
  • ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
  • ศูนย์มะเร็งนรีเวช
  • ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
  • ศูนย์สูตินรีเวช - กุมารเวชกรรม
  • ศูนย์อายุรกรรม
  • ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน
  • ศูนย์ทันตกรรม
  • ศูนย์โรคปวดท้อง
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ

  เกี่ยวกับ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
    เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ
 
พันธกิจ (Mission)
 
    1. ให้บริการตรวจรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้ป่วยทั่วไป และผู้ประกันตนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงอย่างมีมาตรฐาน
    2. พัฒนาศูนย์รักษาโรคปวดหลังที่รักษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่
    3. พัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด และเป็นศูนย์รับส่งต่อจากโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม
    4. มุ่มมั่นพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อสร้างความประทับใจทุกจุดบริการ
    5. บุคลากรทำงานร่วมกันเป็นทีม อย่างมีความสุข
ค่านิยม (Core Value)
 
1. ทำงานเป็นทีม
2. เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
 
ประวัติ โรงพยาบาลลานนา
 
 
พ.ศ. 2519
 
เปิดดำเนินการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2519 เป็นโรงพยาบาลเขนาด 60 เตียง ขอบเขตการให้บริการ ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นโรคพยาบาลรักษาโรคทั่วไป
 
พ.ศ. 2524
 
ก่อสร้างอาคารห้องพักผู้ป่วยในเพิ่ม  เชื่อมต่ออาคารเดิม  รองรับผู้ป่วยในเป็น 125 เตียง
 
 
พ.ศ. 2526
 
ขยายอาคารผู้ป่วยนอก  เพิ่มห้องตรวจจาก 3 ห้อง เป็น 12 ห้อง  ห้องผ่าตัดจาก 2 ห้อง เป็น 4 ห้อง มีห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด  ขยายห้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการผ่าตัด
 
 
พ.ศ. 2535
 
ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย B  เป็นห้องพิเศษเดี่ยว และห้องเดอร์ลุกซ์  ทำให้มีเตียงเพิ่มขึ้นอีก 42 เตียง  เปิดดำเนินการในปี 2537  และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น  40 ล้านบาท
 
 
พ.ศ. 2536
 
จดทะเบียนเป็น  บริษัทมหาชนจำกัด  กับกระทรวงพาณิชย์  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2536 
โดยใช้ชื่อว่า"บริษัท เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)"  ใช้ชื่อย่อ  LNH 
และเพิ่มทุน    จดทะเบียนเป็น  120 ล้านบาท
 
 
พ.ศ. 2537
 
วันที่ 17 ตุลาคม บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็น บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
 
พ.ศ. 2538
 
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกร่วมเครือข่ายโรงพยาบาลธนบุรี
 
 
พ.ศ. 2540
 
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  เมื่อ  28 ตุลาคม  ก่อสร้างอาคารเคหะบริการ  ขนาด 3 ชั้น
 
 
พ.ศ. 2542
 
วันที่  17  พฤศจิกายน   ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน  ISO 9002 :1994  ทั้งระบบ
 
 
พ.ศ. 2543
 
ร่วมเป็นโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม   และเริ่มโครงการโรงพยาบาลคุณภาพ (HA)
 
 
พ.ศ. 2547
 
ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ทั้งระบบ 
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 
 
ขยายอาคารผู้ป่วยนอก  เปิด  “ศูนย์บริการตรวจสุขภาพ” แยกผู้รับบริการกลุ่มประกันสุขภาพ,  ตรวจเช็คสุขภาพ  ไม่ปนกับกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป  มีห้องตรวจเพิ่ม จำนวน 7 ห้อง 
เปิดดำเนินการวันที่ 1 มิถุนายน 2547
 
 
พ.ศ. 2548
 
วันที่  2 มีนาคม 2548  รับการตรวจประเมินมาตรฐาน HA บันไดขั้นที่ 1 จาก พรพ.
และได้รับกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่  1  สู่  HA   เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2548
 
เพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัย โรคมะเร็งเต้านม  ด้วยเครื่อง MAMMOGRAM  รุ่นใหม่
ใช้รังสีน้อยเห็นภาพชัดเจนมากขึ้น
 
ให้บริการตรวจ อัลตราซาวด์ 4 มิติ  ในหญิงมีครรภ์  เพื่อช่วยวินิจฉัยความสมบูรณ์ 
ของลูกในครรภ์
 
 
พ.ศ. 2549
 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2549  ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข 
ISO 15189 : 2003
 
ขยายส่วนบริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการศูนย์สูตินรีเวช-กุมารเวชกรรมดำเนินการตั้งแต่  วันที่  15  กรกฎาคม  2549
 
ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ประเภทงานบริการประจำปี 2549 (รับรอง มกราคม 2550 – ธันวาคม 2551)
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2549 
 
พ.ศ. 2550
 
ได้รับกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่   2  สู่  HA   เมื่อวันที่  23  มกราคม  2550 
 
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกร่วมเครือข่ายโรงพยาบาลรามคำแหง ในเดือน  เมษายน  2550
 
เพิ่มศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งสตรี เปิด   “ ศูนย์มะเร็งนรีเวช”
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับจังหวัด ประจำปี 2550 
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2550
 
 
พ.ศ. 2551
 
เปลี่ยนชื่อ ในตลาดหลักทรัพย์ เป็น  "บริษัท  เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์
จำกัด(มหาชน)"  ใช้ชื่อย่อ CMR   วันที่ 23  มิถุนายน  2551
 
เพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัยโรค  ทางรังสี ด้วยเครื่อง เอกซเรย์ความเร็วสูง
“CT Multislices ”
 
เพิ่มศักยภาพการรักษาโรคหัวใจ เปิด “ศูนย์บอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ”
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2551
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2551
 
พ.ศ. 2552
 
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2553 ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข  ISO 15189 : 2007
 
ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ทั้งระบบ 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 
 
ไดรับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับจังหวัด ประจำปี 2552
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2552
 
ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ประเภทงานบริการ ประจำปี 2551 (รับรอง มกราคม 2552 – ธันวาคม 2553)
 
 
พ.ศ. 2553
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2553
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น  ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2553
 
 
 
พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ  ประจำปี 2554  
 
พ.ศ. 2555
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ  ประจำปี 2555
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น  ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2555
 
 
 
พ.ศ. 2556
 
ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital Accreditation) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ  ประจำปี 2556
 
ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น  ด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2556
 
 
 
 
พ.ศ. 2557
 
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2557
 
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน
ระดับประเทศ ประจำปี 2557
 
 
 
 
พ.ศ. 2558
 
ได้รับรางวัลรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ( Hospital  Accreditation ) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558   
 
ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ)
ISO 15189 : 2012 เมื่อวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2558
 
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2558
 
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
ด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2558
 
 
พ.ศ. 2559
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับประเภทกิจการบริการและสำนักงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2559
 
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ
ด้านสวัสดิการแรงงานระดับประเทศ ประจำปี 2559
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com