โรงพยาบาลวารินชำราบ

โรงพยาบาลวารินชำราบ
เลขที่ 46 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190
โทร 045-424250 ต่อ 0 หรือ เบอร์โทรภายใน FAX 045-424250
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวารินชำราบ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 
 
พันธกิจ
 
1.ให้บริการด้านสุขภาพในระดับตติยภูมิ และรองรับผู้ป่วยส่งต่อจากเครือข่ายบริการทุติยภูมิในโซน
2.พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมที่เป็นเลิศเชื่อมโยงระดับตติยภูมิและปฐมภูมิ
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหาสุขภาพ
 
วิสัยทัศน์องค์กร
"เป็นโรงพยาบาลปลอดภัย ประทับใจ ใส่ใจคุณภาพ"
 

ประวัติโรงพยาบาลวารินชำราบ

โรงพยาบาลวารินชำราบ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 มีขนาด 10 เตียง ด้วยงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 33 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา จาก
 
" ร้อยโทปิ่น และนางวิเชียร สมิตมาน "
 
ปี 2535 ยกระดับเป็น รพช. ขนาด 30 เตียง และปี 2544 ยกระดับเป็นขนาด 60 เตียง ด้วยงบประมาณโรงพยาบาล ได้รับยกฐานะก้าวกระโดดเป็น รพท.M1 ขนาด 210 เตียงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลัก คือ อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ และสูติ-นรีแพทย์ ครบถ้วน พร้อมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 22 คน และดูแลเครือข่าย รพช.6 อำเภอ รพ.สต. 19 แห่ง

ทำเนียบผู้บริหาร
1 นายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม พ.ศ.2527 – พ.ศ.2530
2 นายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย พ.ศ.2530 – พ.ศ.2532
3 นายแพทย์ปิยะพัฒน์ หินแก้ว พ.ศ.2532 – พ.ศ.2532
4 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา พ.ศ.2533 – พ.ศ.2536
5 นายแพทย์สุธี สุดดี พ.ศ.2536 – พ.ศ.2537
6 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ พ.ศ.2537 – พ.ศ.2538
7 นายแพทย์สุธี สุดดี พ.ศ.2538 – พ.ศ.2540
8 นายแพทย์เจริญ เสรีรัตนาคร พ.ศ.2540 – พ.ศ.2562
9 นายแพทย์สมช้ย โชคพัฒนาพงศ์ พ.ศ.2562 – พ.ศ.2563
10 นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com