โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ENG

53 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ข้อมูลบริการ

บริษัทคู่สัญญา คือ บริษัทที่ได้มีการทำสัญญาร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ เพื่อรับบริการซึ่งมีสิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของแต่ละบริษัทนั้นๆ ทางโรงพยาบาลฯได้รับความไว้วางใจจากหลายๆบริษัทในประเทศไทยมาใช้บริการ

บริษัทตรวจสุขภาพ
สำหรับลูกค้าองค์กร ทางโรงพยาบาลวิชัยยุทธมีบริการตรวจสุขภาพให้กับแต่ละองค์กรหรือบริษัทโดยเฉพาะ เช่น ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มการทำงาน และ ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานในองค์กร ซึ่งทางเราได้รับความไว้วางใจจากหลายๆบริษัทในประเทศไทยมาใช้บริการ

ปรึกษาสิทธิประโยชน์หรือสนใจทำสัญญา
แผนกพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายการตลาด
วันและเวลาทำการ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
โทร. 0-2265-7777 ต่อ 31914-31916
Email: aj3@vichaiyut.com
More info view site
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ชั้น 18 อาคารศูนย์การแพทย์ บริการดูแลทารกแรกเกิด ที่มีภาวะปกติและภาวะแทรกซ้อน จำแนกการให้การรักษาพยาบาลตามระดับการเจ็บป่วยของทารก
สถานที่ตั้ง: ชั้น 18 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
หอผู้ป่วยกุมารเวชให้บริการผู้ป่วยเด็กที่จำเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลทุกโรค โดยผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทางกุมารเวชศาสตร์ รวมทั้งโรคที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์โดยเฉพาะ ประกอบไปด้วย ห้องใหญ่พิเศษ Type A 2 ห้อง Type B 1 ห้อง ห้องเดี่ยว 17 ห้อง ห้องเดี่ยวปลอดเชื้อ 1 ห้อง และ ห้องคู่ 4 ห้อง

เวลาทำการ: 24 ชั่วโมง
สถานที่ตั้ง: ชั้น 19 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ มีบริการห้องพักผู้ป่วยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก โดยเริ่มตั้งแต่ห้องพักมาตรฐานแบบรวมขนาด 2 เตียง จนถึงห้องพักแบบ Suite และห้อง ICU เพื่อสามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง
More info view site
บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักทุกโรค และผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะการหายใจล้มเหลว ผู้ป่วยโรคติดเชื้อในระบบต่างๆ ผู้ป่วยไตวาย ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารปลูกถ่ายตับ เป็นต้น

โดยมีแพทย์ชำนาญด้านผู้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุ โรคปอด ระบบทางเดินหายใจและด้านหัวใจเป็นหัวหน้าทีม มีระบบแพทย์เจ้าของไข้ร่วมกับแพทย์ที่ปรึกษาเฉพาะทาง และมีแพทย์ประจำไอซียู ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมกับทีมพยาบาลที่มีความชำนาญ เฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤตและผู้สูงอายุ โรคหัวใจและทรวงอก เคมีบำบัด โรคติดเชื้อ การฟื้นคืนชีพขั้นสูง โดยมีสหสาขาวิชีพ เช่น นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการร่วมดูแล

ลักษณะภายในห้องผู้ป่วยวิกฤตเป็นห้องเดี่ยว มีระบบการป้องกันการติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้รับการตรวจสอบให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง

เวลาเยี่ยม
ช่วงเช้า เวลา 09.00-16.00 น.
ช่วงเย็น เวลา 17.00-21.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 7 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 16 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
ห้องผ่าตัดจะเรียกสั้น ๆ ว่าห้อง “โออาร์” (OR) ซึ่งย่อมาจากคำว่า Operating Room ปัจจุบันนี้ OR ของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ มีอยู่ 2 แห่ง คือ

อาคารวิชัยยุทธเหนือ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2539 ตั้งอยู่บนชั้น 6 ปัจจุบันเปิดให้บริการผ่าตัด 6 ห้อง เปิดบริการผ่าตัดทุกระบบรวมทั้งผ่าตัดหัวใจและผ่าตัดปลูกถ่ายตับ ยกเว้นศัลยกรรมเด็กเล็ก และสูติกรรม และอาคารศูนย์การแพทย์ ซึ่งเปิดให้บริการ 5 ห้อง เปิดบริการผ่าตัดทุกระบบ

ห้องผ่าตัด เปิดบริการ 24 ชั่วโมง มีการทำงานเป็นทีม กำหนดขอบเขตหน้าที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานห้องผ่าตัด มีระเบียบปฎิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย เริ่มตั้งแต่รับใบนัดผ่าตัด พยาบาลจะตรวจสอบเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดจะทำความสะอาดภายในและภายนอกห้องด้วยน้ำยาที่มีคุณสมบัติของการฆ่าเชื้อ
More info view site
กรุณาทำการนัดหมายก่อนล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดโปรแกรมก่อนเข้ารับบริการได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ โทร. 02-2657777
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-15.00 น.
More info view site
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือ ประสบอุบัติเหตุ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศัลยแพทย์ และทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมและสอบผ่านหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง ซึ่งรับรองโดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คลินิกฉุกเฉินเด็กและสตรี ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาผู้ป่วยหญิงด้านสูตินรีเวชและผู้ป่วยเด็ก อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 14 ปี ที่อยู่ในภาวะวิกฤติโดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางที่ได้รับฝึกอบรมและมีประสบการณ์ สถานที่ตั้ง ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
บริการการรักษา ประกอบด้วย
๐ โรคฉุกเฉินเด็ก ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
๐ พัฒนาการเด็ก ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่คลินิก
๐ ห้องตรวจเด็ก 11 ห้องตรวจ
๐ ห้องให้นมแม่ และเปลี่ยนผ้าอ้อม
๐ มุมเด็กเล่น

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.00 น. – 20.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 น. – 20.00 น.

สถานที่ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
ตรวจวินิจฉัยโรค ประเมิน และรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและสมอง อาการปวดต่างๆ อาการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ รวมถึงภาวะทุพพลภาพ โดยมุ่งเน้นจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้อวัยวะนั้นๆ ได้ปกติ และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วย โดยการใช้ยา การทำหัตถการต่างๆ การใช้เครื่องมือ การออกกำลังกาย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือทดแทน รวมถึงการให้คำแนะนำต่างๆ โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักพละศึกษา เพื่อสามารถวางแผนและทำการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

สถานที่ตั้งชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
ให้บริการ การฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย รวดเร็ว และถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ

วันและเวลาทำการ
ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ ในแต่ละวันมี 3 รอบคือ
รอบเช้า เวลา 06.30 – 11.00 น.
รอบบ่าย เวลา 10.30 – 15.00 น.
รอบเย็น เวลา 15.30 – 21.00 น.

การขอเลื่อนการรักษา
หากมีความจำเป็นต้องเลื่อนวันเวลาการรักษาแต่ละครั้ง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลในหน่วยก่อนทุกครั้ง โดยปฏิบัติดังนี้
รอบเช้า ต้องแจ้งก่อนเวลา 20.00 น. ก่อนถึงวันฟอกเลือด 1 วัน
รอบบ่าย ต้องแจ้งก่อนเวลา 08.00 น. ของวันฟอกเลือดปกติ
รอบเย็น ต้องแจ้งก่อนเวลา 13.00 น. ของวันฟอกเลือดปกติ

กรณีที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าปรับ 500 บาท/ครั้ง เพื่อชดเชยค่าอุปกรณ์ของใช้ที่ได้จัดเตรียมไว้
สถานที่ตั้ง
ชั้น 5 อาคารวิชัยยุทธเหนือ ด้านหลังลิฟต์ ฝั่งติดโรงจอดรถ Tel. 02-6186200 ต่อ 30520, 30521
ชั้น 16 อาคารศูนย์การแพทย์ Tel. 02-6186200 ต่อ 51620, 51621
More info view site
ให้บริการตรวจวิเคราะห์รักษาโรคที่ทันสมัยของโรคข้ออักเสบ โรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคเก๊าท์ โรคกล้ามเนื้ออักเสบ โรคเส้นอักเสบ โรคปวดหลัง โรคปวดคอ โรคข้อเสื่อม โรคปวดกระดูก โรคกระดูกพรุน โรคกระดูกหัก โรคบาดเจ็บจากกีฬา มีความสามารถในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อทุกชนิด มีความสามารถในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูกสันหลัง

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคกระดูกและข้ออย่างครบวงจร โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่มีประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
ให้บริการตรวจและรักษาด้วยการตรวจพิเศษทางระบบประสาท ได้แก่
๐ CT Scan Brain ตรวจสมองด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
๐ MRI Brain (ตรวจสมอง)
๐ MRI เอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้า
๐ MRA, MRV Brain ตรวจเส้นเลือดสมอง
๐ MRI Spine (ตรวจกระดูกสันหลัง)
๐ การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
๐ Nerve Conduction Study (ตรวจเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า)
๐ Electromyography (ตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า)
๐ Carotid Vertebral Doppler ultrasound (การตรวจหลอดเลือดแดงที่คอด้วยอัลตราซาวด์)
๐ Transcranial Doppler ultrasound (การตรวจหลอดเลือดในสมองด้วยอัลตราซาวด์)
๐ Electroencephalography (ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง)
๐ เป็นการตรวจหาความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าในสมองที่ส่งผ่านจากเซลล์สมองของผู้ป่วยโดยใช้ Electrode รับสัญญาณบริเวณหนังศีรษะและแสดงผลออกมาเป็นกราฟ โดยแพทย์ทางระบบประสาทเป็นผู้แปลผล แพทย์จะใช้ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองประกอบกับอาการผิดปกติของผู้ป่วยเพื่อแปลผลความผิดปกติทางสมอง ประเมินภาวะสมองตาย วินิจฉัยโรคลมชัก จำแนกชนิดของอาการชักและช่วยในการประเมินผลการรักษา รวมถึงเพื่อการพิจารณาการหยุดยากันชัก

เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น.
๐ Lumbar Puncture(ตรวจน้ำไขสันหลัง)
๐ Acupuncture (การฝังเข็ม)

สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เช่น โรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง โรคหอบหืด และโรคภูมิแพ้จากแมลงกัดต่อย เป็นต้น

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 16.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาปัญหาด้านสุขภาพผิวหนัง เส้นผม เล็บ เช่น โรคผิวหนังอักเสบ โรคสะเก็ดเงิน โรคผิวหนังจากการติดเชื้อ โรคเนื้องอกผิวหนัง โรคมะเร็งผิวหนัง รวมถึงศัลยกรรมผิวหนังและความงาม โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ อังคาร เวลา 08.00 – 18.00 น.
วันพุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
ให้บริการตรวจและรักษาโรคเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อและเบาหวาน เช่น โรคไทรอยด์เป็นพิษ โรคคอพอก และโรคเบาหวาน มีคลินิกสุขภาพเท้า ให้การดูแลรักษา ตัดเล็บ ขูดตาปลา และตรวจเท้าหาความเสี่ยงการเป็นแผลในผู้ป่วยเบาหวาน มีบริการดูแลและแนะนำการเลือกรองเท้าที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านการลดน้ำหนัก มีเครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (In Body)

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์และศุกร์ เวลา 07.00 – 18.00 น.
วันอังคาร – พฤหัสบดี เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.00 – 17.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 13.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
ให้บริการตรวจและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจและปอด เช่น การตรวจสมรรถภาพของปอด การส่องกล้องเพื่อดูพยาธิสภาพในทางเดินหายใจและปอด ภาวะนอนกรน และการหยุดหายใจขณะหลับ เป็นต้น

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-อังคาร เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันพุธ เวลา 07.00 – 18.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันศุกร์ เวลา 07.00 – 16.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.00 – 15.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 13.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
ให้บริการตรวจและรักษาโรคหัวใจครบวงจร เช่น การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เป็นต้น

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 – 19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00 – 15.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
ให้บริการตรวจและรักษาด้านโรคเลือดและโรคมะเร็งทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เช่น การตรวจไขกระดูก การตรวจน้ำในไขสันหลัง บริการผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด สารน้ำ เลือด และส่วนประกอบของเลือดภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง โดยคณะแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.00 – 15.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 13.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
คลินิคตาศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธจึงได้วางแนวทางดูแลสุขภาพตา ให้มีขีดความสามารถ ในการให้การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก หรือก่อนที่ผู้ป่วยจะแสดงอาการหรือรู้สึกถึงความผิดปกติ โดยยึดหลักว่า ยิ่งวินิจฉัยและรักษาโรคได้เร็วเท่าไหร่ ผลการรักษาก็ยิ่งดีเท่านั้น (Early detect, early treatment) โดยนอกจากจะมีทีมจักษุแพทย์ที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการดูแลรักษาโรคตา โดยเฉพาะแล้ว ยังร่วมมือประสานการทำงานกับอายุรแพทย์และแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ ในกรณีผู้ป่วยเป็นบุคคลที่ต้องได้รับ การดูแลเป็นพิเศษ เช่น ในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย ที่มีโรคทางกายอื่นๆ เพื่อให้ผลการรักษาไม่เฉพาะที่ตา แต่รวมทั้งร่างกายทั้งหมดออกมาดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย แต่ละรายด้วย

นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้คลินิคตาศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ มีขีดความสามารถในการให้บริการแบบครบวงจรในที่เดียว ทั้งด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษา รวมทั้งการผ่าตัดและการใช้แสงเลเซอร์รักษาโรคต่างๆ โดยมุ่งเน้นในโรคที่มีผลต่อการสูญเสียการมองเห็นเป็นหลัก

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 19.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
ให้บริการด้านทันตกรรม ทั้งการป้องกัน การบูรณะ และการรักษาช่องฟันและปาก โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การให้บริการ
* ทันตกรรมหัตถการ
* ทันตกรรมจัดฟัน
* ทันตกรรมบดเคี้ยว
* ทันตกรรมประดิษฐ์
* ทันตกรรมรักษารากฟัน
* ทันตกรรมสำหรับเด็ก
* ศัลยกรรมช่องปาก
* เวชศาสตร์ช่องปาก
* ปริทันตวิทยา
* ทันตกรรมรากฟันเทียม
* ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
* ทันตกรรมผู้สูงวัย

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
* การตรวจหลอดอาหารและกระเพาะอาหารรวมทั้งลำไส้เล็ก Esophagogastroduodenoscopy
* การตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy
* การตัดติ่งเนื้อกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค Polypectomy
* การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่สูง EUS Endoscopic Ultrasound Scope หรือ Endosonography
* การตัดชิ้นเนื้อตับอ่อนเพื่อการวินิจฉัย
* การส่องกล้องท่อน้ำดีและตับอ่อน ERCP
* การตัดหูรูดท่อน้ำดีและตับอ่อน และการดึงนิ่ว Sphincterotomy and stone extraction
* การใส่ท่อระบายท่อน้ำดีและท่อตับอ่อน Biliary and Pancreatic stent
* หัตถการการฉีดและรัดโรคหลอดเลือดดำขอดของหลอดอาหาร Esophageal Variceal Sclerotherapy and Ligation
* การขยายหลอดอาหารในภาวะหลอดอาหารตีบ Esophageal Dilatation
* การห้ามเลือดทางกล้องส่องทางเดินอาหาร Endoscopic Haemostasisfor non variceal haemorrhage
* การตรวจความผิดปกติของการทำงานเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทของระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal motility test
* การตรวจการเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร Esophageal manometry
* การตรวจวัดกรดในหลอดอาหาร 24 ชั่วโมง 24 Hr.Esophageal pH mornitoring
* การตรวจวัดกรดในหลอดอาหารชนิดไร้สาย Bravo capsule PM mornitoring
* การตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก Anorectal Manometry
* การใส่สายให้อาหารทางกระเพาะอาหารผ่านผิวหนังหน้าท้อง PEG
* การฝึกการขับถ่าย Bio Feed Back For Constipation
* กล้องแคปซูลขนาดจิ๋วใช้กลืนเพื่อตรวจพยาธิสภาพลำไส้เล็ก Capsule endoscopy
* การตัดชิ้นเนื้อที่ตับเพื่อการวินิจฉัย Liver biopsy
* การตรวจหาภาวะผังผืดในเนื้อตับและตรวจปริมาณไขมันสะสมในตับ Fibro Scan
* การตรวจหาแบคทีเรีย (H.Pylori) ในกระเพาะอาหารด้วยวิธีทดสอบลมหายใจ UBT (Urea Breath Test)

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.00 – 15.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 12.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางหู คอ จมูกทุกชนิด ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยินและอาการนอนกรน ครอบคลุมไปถึงการผ่าตัดในโรคที่ซับซ้อน โดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหู คอ จมูก และนักแก้ไขการได้ยิน ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านหู คอ จมูกโดยเฉพาะ

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 16.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลันโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมทุกสาขา ทั้งนี้กรณีที่ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเฉพาะทางของโรคเพิ่มเติมทางคลินิกได้จัดเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ เช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคติดเชื้อ โรคระบบต่อมไร้ท่อ และโรคเบาหวาน เป็นต้น

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 – 20.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
ให้บริการตรวจและรักษาด้านโรคทางเดินปัสสาวะ เช่น กระเพาะปัสสาวะ กรวยไตอักเสบ นิ่วทางเดินปัสสาวะ รวมทั้ง ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ การรักษาต่อมลูกหมากโต ผ่าตัดคว้านต่อมลูกหมาก ผ่าตัดทำหมัน ส่องกล้องดูกระเพาะปัสสาวะ ผ่าตัดแก้หมัน ผ่าตัดคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ถ่างขยายท่อปัสสาวะ การสลายนิ่ว ผ่าตัดทำกระเพาะปัสสาวะเทียม ผ่าตัดไต ผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด ผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก ผ่าตัดมะเร็งที่ไต ผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์และศุกร์ เวลา 07.00 – 18.00 น.
วันอังคาร – พฤหัสบดี เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.00 – 17.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 13.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
More info view site
การรักษาด้วยการฝังเข็มเพื่อพัฒนาต้นแบบของการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการฝังเข็มแนวใหม่ (Modern- Acupuncture) ซึ่งเป็นการผนวกภูมิปัญญาการฝังเข็มแบบดั้งเดิมกับความรู้ความเข้าใจในงานวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่เข้าด้วยกัน

การฝังเข็มทำอย่างไร
โดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ
1. การปักเข็มขนาดเล็กๆ บนจุดฝังเข็มที่มีผลต่อการรักษาโรค แล้วคาเข็มไว้ 20-30 นาที จากนั้นกระตุ้นเข็มด้วยวิธีต่างๆ หรือไม่กระตุ้นก็ได้ แล้วเอาเข็มออกวิธีนี้แท้จริงควรเรียกว่า “การปักเข็ม” เพราะไม่ได้ฝังลงไปจริงๆ และเป็นวิธีที่ปลอดภัยมีภาวะแทรกซ้อนน้อย
2. การฝังเข็มเล็กๆ ลงไป หรือปักคาเอาไว้เป็นเวลานานอาจเป็นหลายวัน สัปดาห์หรือเป็นเดือน วิธีนี้อันตรายเพราะมีรายงานว่าเข็มเคลื่อนไปทำอันตรายต่อก้านสมองหรือเข้าไปในข้อ
*เพื่อความปลอดภัยเรามักจะเลือกวิธีที่ 1 เสมอ

สถานที่ตั้ง
ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
คลินิกสุขภาพสตรี ให้บริการตรวจด้านสุขภาพสตรีแบบครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษาทางสูติกรรม นรีเวช การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก การผ่าตัด การฝากครรภ์ การคลอด รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการวางแผนครอบครัว การบริการตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน

▪ บริการทางสูติกรรม
▪ บริการทางนรีเวช
▪ บริการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 – 19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00 – 16.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
ให้บริการคำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชด้านต่างๆ โดยคณะแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวช และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เช่น กลุ่มอาการทางจิต ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม ปัญหาการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น และปัญหาการเรียน เป็นต้น

การบริการและการรักษา
โรคทางโรคจิต เช่น หูแว่ว หลงผิด หวาดระแวง
โรคทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า หรือ มีอารมณ์ร่าเริงจนผิดปกติ
โรควิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ แพนิค
ปัญหาการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์
โรคนอนไม่หลับ หรือความผิดปกติด้านการนอน
ปัญหาอาการทางจิต อารมณ์ และพฤติกรรมจากโรคทางสมอง/สมองเสื่อม
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น
โรคสมาธิสั้น (ADHD) และปัญหาการเรียน
ปัญหาการปรับตัวด้านต่างๆ

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.
อาทิตย์ เวลา 07.00 – 13.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
ให้บริการถ่ายภาพเอกซเรย์กระดูกทั่วร่างกาย รวมไปถึง เอกซเรย์ปอด และเอกซเรย์ช่องท้อง (Abdomen) ในปัจจุบันเครื่องเอกซเรย์เป็นระบบ Digital ที่สามารถเห็นภาพได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาในการรอล้างฟิล์มเหมือนอดีต ทำให้ประหยัดเวลา และเพิ่มความเร็วในการทำงานมากขึ้น

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-อาทิตย์
เวลา 07.30 – 19.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ชั้น 5 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
More info view site
ให้บริการภาพเอกซเรย์ทั่วไป (เหมือนห้องเอกซเรย์ทั่วไป) และการตรวจพิเศษด้วยสารทึบรังสี ทั้งแบบฉีดเข้าร่างกายที่เรียกว่า “ฉีดสี” และแบบใช้เคลือบผนังลำไส้โดยการกลืนหรือสวนที่เรียกว่า “แป้ง” ซึ่งมีวิธีการตรวจและวิธีเตรียมตัวที่หลากหลาย

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-อาทิตย์
เวลา 07.30 – 19.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 5 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
More info view site
 
 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2512 โดยได้รับการสนับสนุนด้านที่ดิน  เงินทุน รวมทั้งการก่อสร้างจาก คุณสมพร บุณยคุปต์ โดยได้ตั้งชื่อสถานพยาบาล เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านเจ้าของที่ดิน คือ “พล.ท.พระวิชัยยุทธเดชาคนี” โดยมีนายรังษี รัตนปราการ เป็นกรรมการผู้จัดการ  และมีคณะแพทย์และกรรมการผู้ก่อตั้งทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้
 
นพ.สมพนธ์ บุณยคุปต์
นพ.เสริมศักดิ์ เพ็ญชาติ
นพ.บุญเกตุ เหล่าวานิช
นพ.อัศวิน เทพาคำ
นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
นพ.ชวลิต ปรียาสมบัติ
นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์
 
ในช่วงเริ่มแรก “วิชัยยุทธคลินิก” มีห้องตรวจโรค 5 ห้อง ห้องผ่าตัด 1 ห้อง ห้องคลอด 1 ห้อง ห้องให้การพยาบาล 1 ห้อง และเตียงรับผู้ป่วยใน จำนวน 10 เตียง
 
พ.ศ.2522 ได้ก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 และเพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยในเป็น 60 เตียง พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลวิชัยยุทธ”
พ.ศ.2532 ได้ก่อสร้างอาคารหลังที่ 3 และเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยอีก 54 เตียง ทำให้โรงพยาบาลขณะนั้น มีเตียงรับผู้ป่วยในได้ทั้งหมด 114 เตียง
พ.ศ. 2539 ได้ก่อสร้างอาคาร “วิชัยยุทธเหนือ” และเพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยในอีก 236 เตียง ทำให้จำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยในได้ทั้ง 2 อาคาร มีทั้งหมด 350 เตียง
พ.ศ. 2547 ได้ก่อสร้างอาคาร “ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ” มุ่งเน้นการให้บริการผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษาโรคเฉพาะทางด้านต่างๆ โดยมีห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก 75 ห้อง และเพิ่มจำนวนเตียงรับผู้ป่วยในอีก 114 เตียง อีกทั้งยังมีห้องประชุมใหญ่ขนาด 1,000 ที่นั่ง เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล
 
การแพทย์เพื่อคุณภาพและคุณธรรม
“เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง
โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด”
 เลือกคลินิก
ฉุกเฉิน
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือประสบอุบัติเหตุ โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง
 
 
เด็ก
เพราะเด็กเป็นวัยที่ต้องการการปกป้องและดูแล สังเกตลูก หลาน ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยแพทย์เฉพาะทาง
 
 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ตรวจวินิจฉัยโรค ประเมิน ระบบประสาทและสมอง ให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติ
 
 
แพทย์แผนไทย
ให้บริการนวดแผนไทย ทั้งเพื่อการรักษาและผ่อนคลาย การวินิจฉัยและรักษาโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
 
 
โรคไตและไตเทียม
ให้บริการ การฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียม อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
 
 
กระดูกและข้อ
ให้บริการตรวจวิเคราะห์รักษาโรคที่ทันสมัยของโรคข้ออักเสบ โรคแพ้ภูมิตัวเอง โรคเก๊าท์ โรคกล้ามเนื้ออักเสบ
 
 
ประสาทและสมอง
ให้บริการตรวจและรักษาด้วยการตรวจพิเศษทางระบบประสาท
 
 
ภูมิแพ้
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
 
 
ผิวหนังและศัลยกรรม
รักษาปัญหาด้านสุขภาพผิวหนัง เส้นผม เล็บ รวมถึงศัลยกรรมผิวหนังและความงาม ให้คุณกลับมามั่นใจ
 
 
เบาหวาน ต่อมไร้ท่อ
ให้บริการตรวจและรักษาโรคเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อและเบาหวาน เช่น โรคไทรอยด์เป็นพิษ โรคคอพอก และโรคเบาหวาน
 
 
ทางเดินหายใจและปอด
ให้บริการตรวจและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจและปอด
 
 
หัวใจและหลอดเลือด
ให้บริการตรวจและรักษาโรคหัวใจครบวงจร
 
 
โลหิตวิทยาและเคมีบำบัด
ให้บริการตรวจและรักษาด้านโรคเลือดและโรคมะเร็งทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
 
 
ตา
ให้การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก หรือก่อนที่ผู้ป่วยจะแสดงอาการ
 
 
ทันตกรรม
ให้บริการด้านทันตกรรม ทั้งการป้องกัน การบูรณะ และการรักษาช่องฟันและปาก
 
 
ทางเดินอาหารและตับ
ให้บริการตรวจ และรักษาปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับ
 
 
หู คอ จมูก
ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางหู คอ จมูก ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยินและอาการนอนกรน
 
 
อายุรศาสตร์
ตรวจสุขภาพและดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน
 
 
ทางเดินปัสสาวะ
ตรวจและรักษาด้านโรคทางเดินปัสสาวะ เช่น กระเพาะปัสสาวะ กรวยไตอักเสบ
 
 
สุขภาพสตรี
ให้บริการตรวจด้านสุขภาพสตรีแบบครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษาทางสูติกรรม นรีเวช การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก
 
 
สุขภาพจิต
ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชด้านต่างๆ ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม ปัญหาการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น และปัญหาการเรียน
 
 
 

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ร่วมงานกับวิชัยยุทธ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานคุณภาพกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
• ธุรการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
• นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำห้องปฏิบัติการกลาง)
• ผู้ช่วยทันตกรรม
• พยาบาล (ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ)
• อายุรแพทย์ทั่วไป
• แพทย์ตรวจสุขภาพ
• แพทย์อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ


ติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่
อาคารวิชัยยุทธเหนือ ชั้น 20
โทร 02-265-7777 ต่อ 32063-32067
อีเมล: st@vichaiyut.com

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

ร่วมงานกับวิชัยยุทธ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานคุณภาพกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

กลุ่มบุคลากรสนับสนุน
• เจ้าหน้าที่นิติกร (ประจำสำนักงาน)
• เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง
• เจ้าหน้าที่หน่วยออกแบบตกแต่งภายใน


ติดต่อสอบถามและสมัครงานได้ที่
อาคารวิชัยยุทธเหนือ ชั้น 20
โทร 02-265-7777 ต่อ 32063-32067
อีเมล: st@vichaiyut.com
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com