โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์
12 หมู่ 15 วิจารณ์รังสรรค์
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู 39000
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

เดิมสถานพยาบาลวีระพลการแพทย์30ต

การก่อตั้ง / การขยายตัว
     โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาด 50 เตียง ตั้งอยู่ที่ 12 ถนนวิจารณ์รังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ทั้งหมด 200 ตารางวา เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 โดย นายแพทย์ วีระพล และคุณ ณัฎธิกา พจน์จลองศิลป์ ในชื่อการค้า บริษัท หนองบัวเวชการจำกัด โดยเรื่มต้น ขออนุญาตดำเนินการเป็นสถานพยาบาลขนาด 10 เตียง และขยายตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และรองรับนโยบายของรัฐบาลในการประกันคุณภาพ เป็น 30 เตียง และ 50 เตียง ตามลำดับ
     ในด้านการบริการทางโรงพยาบาลได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันต่างๆ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการตกลงเป็นคู่สัญญาเพื่อให้บริการทางการแพทย์กับลูกค้าของบริษัท นอกจากนี้ ในปี 2544 ทางโรงพยาบาลยังได้ตกลงทำสัญญากับสำนักงานหลักประกันสุภาพแห่งชาติ เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพ 30 บาท รักษาทุกโรค ตามนโยบายของรัฐบาล
     ในด้านคุณภาพการบริการ ทางโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ จนกระทั่งปี 2543 ได้มีการเตรียมการพัฒนาคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ระบบ ISO 9001 : 2000 และ ในปี 2544 จนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ( Hospital Accreditation ) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาและบริการทางด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพทุกหน่วยงาน เพื่อส่งผลให้เกิดระบบบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้รับบริการและประชาชน
 
วิสัยทัศน์
     โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานทั้งด้านการรักษาพยาบาลและบริการ
 
พันธกิจ
ให้การรักษาพยาบาลแบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการ และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
พัฒนาระบบบริการให้ได้มาตรฐาน เกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com