โรงพยาบาลศรีสะเกษ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ
859 ถนน กสิกรรม Tambon Muengtai, อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
Facebook | Youtube | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ประกาศจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ เรื่องการปรับให้บริการผู้ป่วย
1.งดให้บริการผู้ป่วยนอก ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ
2.งดบริการผ่าตัดและหัตถการทั่วไปที่ไม่เร่งด่วน
3.กรณีผู้ป่วยนัดให้ติดต่อห้องตรวจ ตามเบอร์โทรศัพท์ในบัตรนัด
ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เมษายน 2564
 
 

ประวัติความเป็นมา

จังหวัดศรีสะเกษ หรือเมืองขุขันธ์ในอดีต เป็นเมืองหนึ่งทางภาคอิสาน ขึ้นกับมณฑลอุบลราชธานี มีเจ้าเมืองหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมาหลายท่าน ภายหลัง ได้มีการย้ายเมืองขุขันธ์จาก ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ มาตั้งเมืองใหม่ที่ ต.เมืองเก่า อ.เมือง (ปัจจุบันคือตำบลเมืองเหนือ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ )
 
ปีพุทธศักราช 2451 การสาธารณสุขของจังหวัดขุขันธ์ได้เริ่มวางรูปแบบขึ้น โดยขุนเวชการบริรักษ์ สาธารณสุขจังหวัดขุขันธ์ จนกระทั่งปี 2455 จึงได้มีการปลูกสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขขุขันธ์ขึ้นที่บริเวณมุมถนนปลัดมณฑล และถนนศรีวิเศษ ( บริเวณบ้านพักนายแพทย์สาธารณสุขในปัจจุบัน)เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว
 
 ปีพุทธศักราช 2468 เริ่มมีการก่อสร้างทางรถไฟและสะพานข้ามห้วยสำราญในบริเวณใกล้กับท่าลี่ ( เดิมคือโรงสีเอี่ยมเส็กหรือโรงสีท่าลี่ อันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลศรีสะเกษในปัจจุบัน) แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2472
 
ปีพุทธศักราช 2477 ขุนสุขวิชวรการ ได้มารับตำแหน่งสาธารณสุขขุขันธ์ ได้ดำเนินการก่อสร้างสุขศาลาชั้นหนึ่งขึ้น เพื่อขยายบริการด้านสาธารณสุขในบริเวณวังเจ้าเมืองเดิมท่าลี่ ที่ปล่อยรกร้างมานานกว่า 20 ปี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 24 ไร่ สุขศาลาแห่งนี้สร้างเสร็จมีลักษณะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูง มีห้องทำงานรวม 6 ห้อง เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งในครั้งแรกนั้นไม่เป็นที่นิยมเท่าใดนัก เพราะรอบๆสุขศาลาป็นป่ารก ตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน
 
ปีพุทธศักราช 2481 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างปีพ.ศ. 2484-2485 เกิดสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพา จังหวัดศรีสะเกษได้ถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง จึงได้มีการก่อสร้างฐานบินขึ้น และบริเวณสุขศาลาจังหวัดศรีสะเกษได้เป็นสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงของกองทัพอากาศและที่พักของทหาร สุขศาลา จึงมีบทบาทมากขึ้นเป็นลำดับในการรักษาผู้เจ็บป่วยทั้งทางทหารและพลเรือนจนตลอดภาวะสงคราม
 
ปีพุทธศักราช 2491 นายแพทย์ขุนวิชิตภัยพยาธิ ( น.พ.วิชิต โพธิปักษ์ ) ได้ย้ายมารับราชการที่จังหวัดศรีสะเกษ และได้แบ่งส่วนงานสาธารณสุขออกเป็นกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำหรับขุนสุขวิชวรการไปดำรงตำแหน่งอนามัยจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดกรมอนามัย จึงนับได้ว่า โรงพยาบาลศรีสะเกษได้ก่อกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2491 มีนายแพทย์วิชิต โพธิปักษ์ เป็นนายแพทย์ผู้อำนวยการคนแรกของโรงพยาบาลแห่งนี้ หลังจากนั้น การให้บริการทางด้านสาธารณสุขก็เจริญรุดหน้ามาเรื่อยๆ ทั้งทางด้านบุคลากร อาคารสถานที่ อุปกรณ์เทคโนโลยี ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นลำดับ
 
จากปี พ.ศ.2491จนถึงปี พ.ศ.2551 โรงพยาบาลศรีสะเกษได้ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง จากผู้บริหารคนแล้วคนเล่า ถึงแม้ว่าสมัยแรกๆ แห่งการพัฒนา จะไม่ได้เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปเท่าใดนัก ความมุ่งมั่น ความเอาใจใส่ เสียสละต่อหน้าที่ ที่ทำอย่างเต็มความสามารถ ของผู้บริหารและเหล่าเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จนทำให้การสาธารณสุขและโรงพยาบาลศรีสะเกษได้เจริญรุดหน้ามาเรื่อยๆ ด้วยเป็นเพราะปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการของท่านทั้งหลายเหล่านี้ ดังรายนามต่อไปนี้
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลศรีสะเกษเป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง ที่ให้บริการเกี่ยวกับ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ฟื้นฟู และรักษาโรค แก่พี่น้องชาวศรีสะเกษและประชาชนจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะได้ครอบคลุมเครือข่ายบริการสุขภาพทั้งในเขตอำเภอเมืองและอำเภอพยุห์ ด้วยความแร้นแค้นของพี่น้องบวกกับสภาวะทางเศรษฐกิจ ทำให้โรงพยาบาลต้องรับภาระหลายๆอย่าง แต่ด้วยความตั้งใจจริงของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์ชาย ธีระสุต และรองผู้อำนวยการทุกท่านตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเราหนึ่งพันกว่าชีวิต ต่างก็ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจหวังเพียงเพื่อให้พี่น้องชาวศรีสะเกษมีสุขภาพที่ดีขึ้น

ปัจจุบันโรงพยาบาลศรีสะเกษได้นำนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยที่สุด มาให้บริการแก่พี่น้องชาวศรีสะเกษ อาทิเช่น
  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN เป็นการใช้เทคโนโลยีที่สูงสุด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมากกว่า สามารถตรวจดูความผิดปกติของอวัยวะทุกๆส่วนด้วยระบบดิจิตอลความเร็วสูง
  • เครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่นช็อค SHOCK WAVE เป็นการรักษานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะแทนการผ่าตัด โดยการปล่อยคลื่นผ่านผิวหนังเข้าไปกระแทกก้อนนิ่วให้แตกเป็นผงเล็กแล้วหลุดออกมาพร้อมปัสสาวะโดยไม่ทำให้เกิดบาดแผล
  • เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ MAMMOGRAM เป็นเครื่องเอ็กซเรย์พิเศษ ที่สามารถวินิจฉัยก้อนเนื้อที่เกิดบริเวณเต้านนมในระยะเริ่มแรกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
  • การตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท EMG เป็นการตรวจความผิดปกติของกล้ามเนื้อลายและเส้นประสาท เช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อฝ่อลีบ กล้ามเนื้อหดแข็งและคลายตัวได้ยาก บอกตำแหน่ง ความรุนแรง การบาดเจ็บ การคืนตัวจากการบาดเจ็บของเส้นประสาท
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com