โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพฯ

44 ซอย อารีย์ 1 แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพฯ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ใน พ.ศ. 2529 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคมะเร็งได้รวมตัวจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งร้อยละ 70 ต้องพึ่งการฉายรังสี ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอคิวนานจากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนใดๆ มีเครื่องฉายรังสีอยู่เลย โดยจุดประสงค์หลักให้เป็นเพียงที่ฉายรังสี แต่เนื่องจากได้รับการส่งเสริมจาก BOI จึงได้จัดสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง โดยมีบริการฉายรังสี, เคมีบำบัด และการรักษาโดย Radioisotope เช่น I-131 เป็นต้น และเปิดทำการรักษาผู้ป่วยใน พ.ศ. 2532
 
ต่อมาใน พ.ศ. 2549 เนื่องจากการรักษาเน้นหนักทางด้านการฉายรังสีแบบผู้ป่วยภายนอก ประกอบกับผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลต่างๆ ส่งมารับการรักษาต่อ จึงได้ลดจำนวนเตียงเหลือ 30 เตียงและได้เพิ่มศักยภาพของเครื่องฉายรังสีมีทั้ง Linear accelerator 2 เครื่อง และ Superficial X-ray รวมทั้ง High dose rate intracavitary radiotherapy ในปัจจุบันมีเครื่องฉายรังสีเป็นเครื่อง high end ที่สามารถทำ IGRT, IMRT, VMAT ได้และมีทั้ง digital simulator และ CT simulator การรักษานอกจากจะมีรังสีรักษาแพทย์ พร้อมนักฟิสิกส์การแพทย์ รังสีการแพทย์ แล้วยังมีอายุรแพทย์สาขาเคมีบำบัด โลหิตวิทยา พยาบาลเคมีบำบัด เภสัชกรเคมีบำบัด เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งและโรคเลือด และแพทย์สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อให้การรักษาโรคของต่อมธัยรอยด์ทั้งแบบเป็นพิษและมะเร็งต่อมธัยรอยด์
 
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพขนาดเล็ก มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้หายขาด หากยังอยู่ในระยะของโรคที่หายขาดได้ แต่หากผู้ป่วยมารับการรักษาในระยะท้ายๆ ของโรคซึ่งรักษาให้หายขาดไม่ได้ ทางโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามิให้ผู้ป่วยต้องทนทุกข์ทรมาน ทั้งจากโรคและจากการรักษา โดยมุ่งเน้นรักษาตามอาการและตามความจำเป็น และเห็นคุณค่าของการตายอย่างสมศักดิ์ศรี
 
ทีมงานของโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพขนาดเล็ก มีความมุ่งมั่น และมีความรู้ ความชำนาญ จะรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและอื่นๆ ที่มิใช่มะเร็ง แต่ต้องใช้รังสีหรือเคมีบำบัดในการบำบัดรักษา และเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลมีประสบการณ์มายาวนานถึง 30 ปี โดยปราศจากการโฆษณาจากสื่อใดๆ ทั้งสิ้น แต่เราประสบความสำเร็จจากการบอกต่อจากปากต่อปาก ซึ่งสำคัญกว่าการโฆษณาทางธุรกิจมากมาย นอกจากนี้เราเป็นโรงพยาบาลเล็กๆ ที่รวบรวมเฉพาะแพทย์ทางรังสีและเคมีบำบัด โดยตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา เหลือเท่าที่จำเป็น ดังนั้นค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลจึงสมเหตุสมผลจนผู้ป่วยและญาติอาจคิดว่าคุณภาพด้อยลงตามราคา ซึ่งไม่ใช่ความจริง ทุกท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องมือ, เทคนิค, ยา และเวชภัณฑ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรค เป็นไปตามมาตรฐานทั้งสิ้น แม้แต่บุคลากรก็พิจารณารับแต่บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ
 
โรงพยาบาลฯ จึงมั่นใจและแน่ใจว่าเมื่อผู้ป่วยทั้งมะเร็งและมิใช่มะเร็งมาหาเราจะมีความประทับใจ และกล้าที่จะแนะนำผู้อื่นมารับการรักษาจากโรงพยาบาลของเราอีกต่อไป
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]