โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
รับประกันสังคม
ถนน กาญจนวนิช ซอย 15 ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ติดต่อแผนกฉุกเฉิน (ER) โทร.074-451-700
- ติดต่อโรงพยาบาล(โอเปอเรเตอร์) โทร.074-285-000,
074-455-000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ข้อมูลบริการ

เป็นศูนย์ที่รวมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจให้บริการด้านการวินิจฉัยและรักษา ถูกจัดตั้งครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2543
ด้วยความกรุณาของผู้บริหารกองสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล(นายชัยวัฒน์
พสกภักดี) ที่ให้งบประมาณจำนวน 180 ล้านบาท ทำให้โรงพยาบาลสามารถจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนี้ได้
และเปิดให้บริการวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ระดับเดียวกับโรงเรียนแพทย์ขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีขีดความสามารถรักษาโรคหัวใจได้ทุกชนิดรวมทั้งการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด
ซึ่งผู้ป่วยประมาณ 500 ราย ได้รับการผ่าตัดในปีงบประมาณ 2548 ที่ผ่านมา
More info view site
เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยงบบริจาคจากคหบดี ผู้มีจิตศรัทธาและเลื่อมใสการทำงาน
ของแพทย์ได้มอบเงินจำนวน 100 ล้าน เพื่อจัดตั้งศูนย์รักษาโรคทางเดินอาหารและตับที่ดีที่สุดของประเทศ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคสามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่
วันที่ 2 สิงหาคม 2547 ขณะนี้ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนี้เป็นศูนย์ที่มีความทันสมัยระดับชั้นนำของเอเชีย
ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลชั้นเลิศของประเทศญี่ปุ่น ตัวอย่าง ความทันสมัย ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยโรคใน
ลำไส้เล็กด้วยวิธีการกลืนแคปซูลซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุด ศูนย์แห่งความเป็นเลิศแห่งนี้ยังให้การฝึกอบรม
ระยะสั้นแก่คณะแพทย์จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยจากส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศมารักษาที่ศูนย์แห่งนี้
โดยเฉพาะโรคตับนอกจากนี้ศูนย์แห่งนี้ยังทำหน้าที่ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญต่อยอดด้านทางเดินอาหาร / เว็บไซต์ http://www.nkc-psu.org/new/
More info view site
มะเร็งเป็นโรคสำคัญและมีอัตราตายสูงเป็นหนึ่งในสามของอัตราตายของประชาชนคนไทย โรคมะเร็งเกิดในทุก
อวัยวะโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้เห็นความสำคัญของโรคนี้ และเนื่องจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านรักษาโรคมะเร็งเป็นจำนวนมากทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยต่อการรักษา
โรคมะเร็งจึงดำเนินจัดตั้งศูนย์โรคมะเร็งในรูปแบบกรรรมการโรคมะเร็ง โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาโรคมะเร็งร่วมพิจารณาการดำเนินงานเกี่ยวกับมะเร็งใน หน่วยทะเบียนมะเร็งของโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์มีข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งต่างๆที่ดีและน่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย
More info view site
อุบัติเหตุเป็นโรคหนึ่งในสามที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดของทั้งหมดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้ง
ศูนย์อุบัติเหตุในรูปแบบเดียวกับศูนย์โรคมะเร็ง เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุให้ได้รับมาตรฐานที่ดีที่สุด
More info view site
เป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ทั้งกาย และจิตวิญญาณ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่างๆ
มากมายจากองค์กรในประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่โดดเด่นของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และต้นแบบใน
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในระดับประเทศ
More info view site
คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451752,074-451759
สถานที่ : คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น2 อาคารรัตนชีวรักษ์
การจองคิวล่วงหน้า : รับจองคิวล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์หรือจองด้วยตนเอง
ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา14.00 - 16.00 น.
โทร 074 - 451752 , 074 - 451759
** นอกเวลาราชการ ให้บริการชั้น2 อาคารรัตนชีวรักษ์ **
More info view site
คลินิกตาทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451770-1
สถานที่ : อาคาร 100 ปี
การจองคิวล่วงหน้า : รับจองคิวล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์หรือจองด้วยตนเอง
ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา14.00 - 16.00 น.
More info view site
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451760-1
สถานที่ : คลินิกศัลยกรรม
การจองคิวล่วงหน้า : รับจองล่วงหน้า
รับจองผ่านโทรศัพท์หรือจองด้วยตนเอง
วันจันทร์-วันศุกร์เวลา14.00-16.00น. โทรศัพท์074-451760-1
More info view site
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 083-1919317, 083-1919374
สถานที่ :
การจองคิวล่วงหน้า : รับจองคิวล่วงหน้า
รับจองผ่านโทรศัพท์ หรือจองด้วยตนเอง
ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 14.00-16.00 น.
โทรศัพท์ 083-1919317, 083-1919374
More info view site
ลินิกตาทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451770-1
สถานที่ : อาคาร 100 ปี
การจองคิวล่วงหน้า : รับจองคิวล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์หรือจองด้วยตนเอง
ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา14.00 - 16.00 น.
โทร 074 - 451770-1
More info view site
คลินิกผิวหนังทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451755
สถานที่ : ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล
More info view site
คลินิกนรีเวชทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451762
สถานที่ : คลินิกนรีเวช (ในเวลาราชการ), คลินิกฝากครรภ์(นอกเวลาราชการ)
การจองคิวล่วงหน้า : จองคิวล่วงหน้าได้ทุกวันราชการ เวลา 14.00-16.00น.
โทรศัพท์ 074-451762
More info view site
คลินิกวางแผนครอบครัวทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451762,074-451764
สถานที่ : สถานที่ตรวจ : คลินิกนรีเวช ยกเว้นวันอังคาร เวลา 13.00-15.00น. ที่หน่วยวางแผนครอบครัวชั้น2
More info view site
คลินิกฝากครรภ์ทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451763
สถานที่ : คลินิกฝากครรภ์
More info view site
คลินิกปฐมภูมิทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451767
สถานที่ : คลินิกปฐมภูมิ
More info view site
คลินิกเวชปฎิบัติทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451765,074-451768
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระบารมี
การจองคิวล่วงหน้า : รับจองล่วงหน้า
รับจองคิวผ่านโทรศัพท์ หรือจองด้วยตนเอง
วันจันทร์ - วันศุกร์เวลา 14.00-16.00 น.
โทรศัพท์ 074-451765 , 074 - 451768
More info view site
คลินิกหู คอ จมูกทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451775-6
สถานที่ : คลินิกหู คอ จมูก
การจองคิวล่วงหน้า : รับจองคิวล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์หรือจองด้วยตนเอง
ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา14.00 - 16.00 น.
โทร 074 - 451775 - 6
ผู้ป่วยที่จะเข้าตรวจคลินิกเฉพาะโรค จะต้องผ่านการตรวจจากคลินิก หู คอ จมูก ทั่วไปก่อน
More info view site
คลินิกจิตเวชผู้ใหญ่
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451766
สถานที่ : คลินิกจิตเวช
หมายเหตุ : ผู้ป่วยใหม่เปิดบริการวันจันทร์,วันพุธเวลา09.00-12.00น.
การจองคิวล่วงหน้า : รับจองล่วงหน้า
รับจองผ่านโทรศัพท์หรือจองด้วยตนเอง
วันจันทร์-วันศุกร์เวลา14.00-16.00น.
วันอาทิตย์เวลา09.00-12.00น.
โทรศัพท์074-451766
More info view site
คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451766
สถานที่ : คลินิกจิตเวช
หมายเหตุ : ผู้ป่วยใหม่-เปิดบริการวันอังคารเวลา08.30-12.00น.
การจองคิวล่วงหน้า :
- รับจองล่วงหน้า
- รับจองผ่านโทรศัพท์ หรือ จองด้วยตนเอง
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา14.00-16.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.
โทรศัพท์ 074-451766
More info view site
คลินิกระงับปวดทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451756
สถานที่ :
|| คลินิกในเวลาราชการ
วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-12.00น.
พญ. ศศิกานต์ นิมมานรัชต์
หมายเหตุ : ผู้ป่วยคลินิกระงับปวด จะต้องผ่านการตรวจจากแพทย์เฉพาะทางอื่นๆก่อน หรือเป็นผู้ป่วยนัดเท่านั้น
More info view site
คลินิกฝังเข็มทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451756
สถานที่ : คลินิกฝังเข็ม
หมายเหตุ : ผู้ป่วยที่ต้องการฝังเข็ม ไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งจากแพทย์ ผู้ป่วยใหม่ฝังเข็มให้มาพบแพทย์ในวันพุธตอนเช้า
More info view site
คลินิกทันตกรรมทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451322
สถานที่ : คลินิกทันตกรรมชั้น1อาคารโรงพยาบาล
หมายเหตุ : ทั้งในและนอกเวลาให้บริการเฉพาะช่วงเช้า ช่วงบ่ายเป็นคิวคนไข้นัด
การจองคิวล่วงหน้า : รับจองคิวล่วงหน้าผ่านโทรศัพท์ หรือจองด้วยตนเอง
วันจันทร์ - วันพุธ เวลา 13.30-16.00 น.
วันพฤหัสบดี - วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.
ยื่นบัตรก่อนเวลาตรวจ 30 นาที
โทรศัพท์ 074-451322
More info view site
NKC
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451965-6
สถานที่ : ชั้น8 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
More info view site
ศูนย์ถันย์เวชฯ
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451948-9
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น5 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
More info view site
ศูนย์โรคหัวใจ
หมายเลขโทรศัพท์ : 074-451970-1
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น9 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
More info view site
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
การให้บริการคลินิกในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ

คลินิก
 1. คลินิกเด็กทั่วไป
 2. คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป
 3. คลินิกตาทั่วไป
 4. คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
 5. คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
 6. คลินิกตา
 7. คลินิกผิวหนังทั่วไป
 8. คลินิกนรีเวชทั่วไป
 9. คลินิกวางแผนครอบครัวทั่วไป
 10. คลินิกฝากครรภ์ทั่วไป
 11. คลินิกปฐมภูมิทั่วไป
 12. คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป
 13. คลินิกหู คอ จมูกทั่วไป
 14. คลินิกจิตเวชผู้ใหญ่
 15. คลินิกจิตเวชเด็ก
 16. คลินิกระงับปวดทั่วไป
 17. คลินิกฝังเข็มทั่วไป
 18. คลินิกทันตกรรมทั่วไป
 19. ศูนย์ NKC
 20. ศูนย์ถันยเวชช์ฯ
 21. ศูนย์โรคหัวใจ

นอกจากการแบ่งแยกความเชี่ยวชาญตามสาขาต่างๆแล้ว โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้คัดเลือกสาขาวิชาที่
บุคลากรของโรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญระดับสูงที่โรงพยาบาลมีความโดดเด่นจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพการรักษาโรคที่สลับซับซ้อนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยตั้งความหวังไว้ว่าศูนย์ความเป็นเลิศเหล่านี้ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยในภาคใต้ได้มีโอกาสรับการรักษาที่ดีที่สุดในระดับสากลไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรักษาต่อในส่วนกลางหรือต่างประเทศ
 
ศูนย์ความเป็นเลิศที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งแล้ว จำนวน 6 ศูนย์ คือ
 1. ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดนราธิวาสราชนครินทร์
 2. สถาบันโรคทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธ์
 3. ศูนย์โรคมะเร็ง
 4. ศูนย์อุบัติเหตุ
 5. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 6. หน่วยชีวันตภิบาล
 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ยังได้มีหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศทั้งหลายอีกหลายหน่วยงาน เช่น
หน่วยควบคุมโรคติดเชื้อ งานเวชภัณฑ์กลาง เป็นต้น ซึ่งแต่ละศูนย์แห่งความเป็นเลิศเหล่านี้เป็นต้นแบบ
ที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วทั้งประเทศให้ความสนใจและขอศึกษาดูงานปีละหลายสิบคณะ
ขั้นตอนการรับบริการผู้ป่วยนอก
การติดต่อยื่นบัตร เป็นการติดต่อเพื่อขอคิวตรวจ ดังนี้
 
ผู้ป่วยใหม่
 1. ติดต่อแผนกเวชระเบียน ช่อง 2 เพื่อจัดทำแฟ้มประวัติและบัตรประจำตัว โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้าน
 2. ยื่นบัตรประจำตัวโรงพยาบาลที่คลินิกเพื่อขอคิวและเวลาตรวจ
 
หมายเหตุ :
 • บริการการทำบัตรโรงพยาบาลทางไลน์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ทุกวันราชการ ID LINE : @PSU2525 สามารถส่งข้อมูลไว้ได้ ทางเจ้าหน้าที่จะตอบกลับให้เร็วที่สุด (กรณีที่ส่งข้อมูลทำบัตร มาหลังเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่จะตอบกลับในวันถัดไป)
 • ทางโทรศัพท์ 074-451051-2
                 
ผู้ป่วยเก่า
 1. ยื่นบัตรโรงพยาบาล ( บัตรเขียว ) ที่คลินิก
 2. กรณีลืมบัตรประจำตัวโรงพยาบาล หรือบัตรหาย สามารถแจ้งชื่อ – นามสกุล พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ที่ห้องบัตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ค้น หมายเลขบัตรประจำตัวโรงพยาบาลเดิมให้
ผู้ป่วยนัด
 1. ยื่นบัตรนัดที่คลินิก ก่อนเวลานัด 30 นาที
 2. กรณีผู้ป่วยมีการตรวจเลือด หรือ เอ็กซเรย์ก่อนพบแพทย์ ให้ปฏิบัติดังนี้
  2.1   ติดต่อหน่วยการเงินผู้ป่วยนอก เพื่อชำระเงิน หรือยื่นเอกสารสิทธิ์
  2.2   นำใบเสร็จไปเจาะเลือด หรือเอ็กซเรย์ ซึ่งผลอาจจะต้องใช้เวลาในการรอผลประมาณ 2 ชั่วโมง
  2.3   ยื่นบัตรนัดที่คลินิก
 
ผู้ป่วยเปลี่ยนแปลงชื่อ...นามสกุล.... และประวัติพื้นฐานให้เป็นปัจจุบัน
กรณีเปลี่ยนชื่อ....นามสกุล....หรือปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูล
 
เอกสารที่ต้องนำมาแสดง
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาทะเบียนหย่า
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
การปฎิบัติ
 • ติดต่อแผนกเวชระเบียนช่อง 2 เพื่อขอปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
 • ยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ยื่นบัตรประจำตัวโรงพยาบาลสงขลานครินทร์


การนัดตรวจล่วงหน้า
คลินิกในเวลา
สามารถนัดตรวจล่วงหน้าได้ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น .
ในวันราชการ
•  ติดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ ได้ที่ คลินิกที่ท่านต้องการนัดตรวจ (คลิกที่นี่)
 
คลินิกนอกเวลา
 
บริการทำบัตรประจำตัวทางโทรศัพท์
 1. ผู้ป่วยใหม่สามารถโทรศัพท์แจ้งข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำบัตรประจำตัวโรงพยาบาลทางโทรศัพท์ ได้ที่งานเวชระเบียน (ห้องบัตร) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-451051, 074-451052 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.00 น. ในวันราชการ (เสาร์- อาทิตย์ งดรับจองคิวตรวจล่วงหน้า)
 2. บริการการทำบัตรโรงพยาบาลทางไลน์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น.ทุกวันราชการ
   ID LINE : @PSU2525
   ทางโทรศัพท์ 074-451051-2
   e-mail : psu_2500@hotmail.com
  ท่านจะได้รับหมายเลข HN(หมายเลขบัตรโรงพยาบาล) อย่างน้อย 2 วัน
ประวัติ
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 27 ด้านตะวันออกของถนนกาญจนวนิชมีเนื้อที่ประมาณ120,000 ตารางเมตร และเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานนามโรงพยาบาลว่า "โรงพยาบาลสงขลานครินทร์" มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า " SONGKLANAGARIND HOSPITAL"
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ
4 ประการ คือ
 • เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
 • เพื่อให้บริการด้านรักษาพยาบาล การบำบัดโรคและการป้องกันโรคให้แก่ประชาชนในจังหวัดภาคใต
 • เพื่อให้บริการตรวจพิเศษและตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่โรงพยาบาลใกล้เคียง
 • เพื่อใช้เป็นสถานที่ค้นคว้าและวิจัยอันที่จะนำไปแก้ปัญหาสาธารณสุขของภาคใต้
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ประสงค์ให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยระดับตติยภูมิ(โรคยากและซับซ้อน) สำหรับประชากรใน 14 จังหวัดภาคใต้
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด853 เตียง ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ปวยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในสาขาต่างๆ ได้แก่ เวชปฏิบัติทั่วไป สูตินรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด ตา หูคอจมูก จิตเวช นอกจากนี้ยังให้บริการคลินิกระงับปวดและฝังเข็ม รังสีรักษาและผ่าตัด แบบผู้ป่วยนอก นอกจากนี้ยังมีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน หัวใจ มะเร็ง ทางเดินอาหารและตับ
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ ตลอดจนเป็นแหล่งวิจัยของบุคลากร สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆ
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ใช้กลไกการส่งมอบบริการต่างๆให้กับผู้รับบริการทางการแพทย์ผ่านแผนก
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยฉุกเฉิน ในลักษณะทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่วประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล
เภสัชกร ทันตแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ เพื่อให้สามารถประสานบริการในการให้บริการผู้ป่วยได้
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีอาคารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลทั้งสิ้น 8 หลัง อาคารทุกหลังเชื่อมต่อกันเพื่อรองรับภารกิจหลักของโรงพยาบาล ด้านผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและฉุกเฉินมีห้องผ่าตัด หออภิบาลผู้ป่วย
ศูนย์ความเป็นเลิศ และแผนกตรวจวินิจฉัยโรค
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com