โรงพยาบาลสตูล

โรงพยาบาลสตูล
55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
0 - 7472 - 3500 - 13
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสตูล

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โควิด-19 สตูล @covidsatun สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ร่วมกับ สนง.สาธารณสุขตังหวัดสตูล ภายใต้การกำกับของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อเผยแะร่ข้อมูล ข่าวสาร
โควิดจังหวัดสตูล สถานการณ์โควิดสตูล สอบถามเพิ่มเติมที่ 093-634-3357 , 093-639-4113 , 098-723-8362 , 098-681-2742 , 093-635-1182, 08-6396-2085
คลินิกพิเศษดเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสตูล
ติดต่อสอบถามจองคิวล่วงหน้าโทร 074-723500-9

           โรงพยาบาลคุณภาพยั่งยืน ภาคีเครือข่ายร่วมใจ ประชาชนมีสุขภาพดี

           โรงพยาบาลสตูล เปิดให้บริการ การรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิแก่ผู้ป่วยทุกระดับ ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยมีแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา ได้แก่ ผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม จักษุ-โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ทันตกรรม กายภาพบำบัด การล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)
 
           บริการต่างๆ ที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการ ได้แก่ บริการตรวจผูป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง บริการดูแลผู้ป่วยหนัก บริการดูแลทารกแรกคลอด บริการกายภาพบำบัด บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ บริการคลังเลือด บริการเอกซเรย์วินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เครื่องถ่ายภาพคลื่นความถี่สูง เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพอวัยวะภายใน


โรงพยาบาลสตูล โทรศัพท์   074-72-3-500-13
กลุ่มงานประกันสุขภาพ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โทรศัพท์  074-721-634
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
โทรศัพท์   074-711-071
โทรสาร    074-721-523
 
 
 
 
โรงพยาบาลสตูล เดิมเป็นสุขศาลา ชั้น 1 ได้รับโอนจากกรมอนามัยเมื่อ พ.ศ. 2493 เปิดรับบริการผู้ป่วยนอก ที่สุขศาลานี้ซึ่งเป็นเรือนไม้ และได้เปลี่ยนชื่อจากสุขศาลาเป็นโรงพยาบาลสตูล ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยในขนาด 25 เตียง บ้านพ้กแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โดยได้สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2496 จึงได้ย้ายมาตรวจผู้ป่วยที่อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2496
 
  พ.ศ.2496 โรงพยาบาลสตูลเปิดรับคนไข้ ในขณะนั้นจังหวัดยังไม่มีไฟฟ้า จึงต้องใช้ตะเกียง พ่อค้าประชาชน ข้าราชการ เห็นว่าสมควรจะมีไฟฟ้า จึงได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลเปิดรับคนไข้สามัญ 25 เตียง และได้ดัดแปลงหอผู้ป่วยสามัญอีก 1 หอ เป็นหอพิเศษในปีนี้
 
           พ.ศ.2504 สร้างอาคารอำนวยการหลังใหม่  โดยรื้ออาคารอำนวยการเดิมออก
 
           พ.ศ.2505 สร้างตึกคนไข้สามัญ โดยรื้ออาคารหอผูป่วยใน เดิม 2 หลังออก
 
          พ.ศ.2520 ได้สร้างอาคารผู้ป่วยนอกขึ้นใหม่บริเวณฝั่งตรงข้าม (ขณะนั้นโรงพยาบาลแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยมี ถนนหัตถกรรมศึกษาคั่นกลาง) เป็นอาคาร คสล. ขนาด 2 ชั้น สร้างเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2521 และเปิดใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2522
 
           16 ตุลาคม 2534 สร้างเตาเผาขยะ แล้วเสร็จ 25 ธันวาคม 2535
 
           16 มกราคม 2535 สร้างระบบประปา แล้วเสรจ 13 กรกฎาคม 2535
 
           2 กุมภาพันธ์ 2535 สร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ขนาด 4 ชั้น แล้วเสร็จ 24 กันยายน 2536
 
           29 มิถุนายน 2535 สร้างแฟลตพักแพทย์ 10 ยูนิต 4 ชั้น แล้วเสร็จ 30 เมษายน 2536
 
           7 กรกฎาคม 2535 สร้างระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ 9 กรกฎาคม 2536
 
           25 สิงหาคม 2536 ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยพิเศษ จาก 16 ห้องเป็น 20 ห้อง แล้วเสร็จ 21 ตุลาคม 2536 เปิดใช้ 5 มกราคม 2537
 
           30 กันยายน 2538 สร้างอาคารผู้ป่วยใน 4 ชั้น 120 เตียง (ตึกสิรินธร) แล้วเสร็จ 7 ตุลาคม 2540
 
           พ.ศ.2541 สร้างแฟลตพักพยาบาล ขนาด 5 ชั้น 32 ยูนิต ,อาคารจ่ายกลาง ขนาด 2 ชั้น และอาคารเภสัชกรรม ขนาด 2 ชั้น
 
           โรงพยาบาลสตูลปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 186 เตียง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 55/1 ถนนหัตถกรรมศึกษา ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้ทำการแลกเปลี่ยนที่ดินและสิ่งก่อสร้างกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลเพื่อให้มีที่ดินเป็นผืนเดียวกันโดยมีเนื้อที่ 25 ไร่ 52.8 ตารางวา มีบุคลากรทั้งสิ้นประมาณ 700 คนเศษ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว)
 
           โรงพยาบาลสตูล เปิดให้บริการ การรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิแก่ผู้ป่วยทุกระดับ ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยมีแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะสาขา ได้แก่ ผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม จักษุ-โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ทันตกรรม กายภาพบำบัด การล้างไตทางช่องท้อง (CAPD)
 
           บริการต่างๆ ที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการ ได้แก่ บริการตรวจผูป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง บริการดูแลผู้ป่วยหนัก บริการดูแลทารกแรกคลอด บริการกายภาพบำบัด บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ บริการคลังเลือด บริการเอกซเรย์วินิจฉัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เครื่องถ่ายภาพคลื่นความถี่สูง เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพอวัยวะภายใน
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com