โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
เลขที่ 8/99 ถนนพญาไท, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-765-3000

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

แพคเกจโปรแกรมโปรโมชั่น

ข้อมูลบริการ

 
การให้บริการของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
 
 • ตรวจสุขภาพและคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้องรัง
 • ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคไตเรื้องรัง เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และไขมันในเส้นเลือดสูง เป็นต้น
 • มีบริการตรวจรักษาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • ห้องฉุกเฉินเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • ห้องตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 20 ห้อง
 • ห้องสำหรับผู้ป่วยทั้งห้องพิเศษ ห้องเดี่ยว ห้องคู่ รองรับผู้ป่วยในได้ 128 เตียง
 • ห้องไอซียู (Intensive Care Unit) สำหรับดูแลผู้ป่วยหนัก รองรับได้ 12 เตียง
 • เครื่องไตเทียม 50 เครื่อง
 • ห้องผ่าตัด 6 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ (Laboratory)
 • เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เครื่อง CT SCAN, Ultra Sound
โรงพยาบาลพร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง
 • เปิดให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)
 • บริการปลูกถ่ายไตโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลูกถ่ายอวัยวะ
 • การผ่าตัดทำเส้นเลือดเทียม หรือแก้ปัญหาเส้นเลือดอุดตัน ในผู้ป่วยที่เคยทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง
" เรื่องค่าใช้จ่ายนั้นของที่นี่จะเหมือนหรือเรียกว่าใกล้เคียงกับโรงพยาบาลรัฐ เช่น รามา ศิริราช จุฬาฯ สิ่งที่แตกต่างกันก็มีอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองว่า เนื่องจากตรงนี้เราไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ เพราะฉะนั้นคุณหมอที่มาทำงานให้เรา เราก็ต้องให้ค่าตอบแทนที่พอเหมาะ ก็เรียกได้ว่าเกือบเท่ากับเอกชนเลย ก็มีค่าบริการทางการแพทย์ แต่ทุกรอบที่ฟอกเลือดจะมีแพทย์เยี่ยมทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ เพื่อให้การฟอกเลือดได้ผลดีที่สุดที่สำคัญตรงนี้กรมบัญชีกลางถือว่าโรงพยาบาลนี้เหมือนโรงพยาบาลของรัฐ เพราะฉะนั้นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ฉะนั้นถ้าเผื่อมาในกลุ่มนี้เขาแทบจะไม่ต้องเสียส่วนเกินเลย ส่วนเกินที่จะต้องจ่ายเท่ากับคนอื่น มูลนิธิสนับสนุน "
-- naewna 


 ความเป็นมา
     เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในปี พ.ศ. 2550 คุณหญิงวรรณา และ คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี มีความประสงค์ที่จะสร้างสิ่งที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป
 
    เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในวโรกาสดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการปรึกษาหารือกับแพทย์หลายสถาบัน และเห็นพ้องต้องกันว่า โรคไตเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โรคหนึ่งในประชาชนไทยและ เป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยเป็นอย่างมาก
 
    โดยได้ข้อสรุปว่าจะก่อตั้งสถาบันโรคไต เป็นสถาบันเฉพาะทางเพื่อทำการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอย่างครบวงจร ตลอดจนมีการวิจัย และ พัฒนาเพื่อที่จะป้องกันการเกิดภาวะไตวายเรื้อรัง ในประชาชนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้  คณะผู้ดำเนินการได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระราชทานชื่อ  สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และ ได้ก่อตั้ง  มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ขึ้นเมื่อวันที่ 28  กันยายน พ.ศ.2550 เพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินการของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ที่กำลังจะจัดตั้งขึ้น 
วัตถุประสงค์
 
    ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย การฝึกอบรมและค้นคว้าวิจัยของแพทย์โรคไต ส่งเสริมและสนับสนุนการให้คำปรึกษาด้านการพยาบาลผู้ป่วยของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์   สร้างและทำนุบำรุงอาคารสถานที่ของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ดำเนินการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ตำแหน่งงาน

งานด้านแพทย์ พยาบาล

ตำแหน่งเปิดรับสมัครงาน
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ติดต่อแผนกงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4
เลขที่ 8/99 ถนนพญาไท, เขตราชเทวี, กรุงเทพฯ 10400


1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ OPD-ER,IPD,ICU และ OR (รับหลายอัตรา)
คุณสมบัติ:
- สัญชาติไทย เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์จากสภาพยาบาล
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และการสื่อสารดี
- มีบุคลิกภาพดี และมีพฤติกรรมการบริการดี
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประกาศนียบัตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ, การบริหารทางการพยาบาล, การพยาบาลผู้ใหญ่ ฯลฯ เป็นต้น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทางานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

รายละเอียดหน้าที่ :
- ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
- สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการสมัครงาน
ติดต่อ กรภัทร งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-765-3373
ติดต่อเวลาทำการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 08:00 น.-17:00 น.
E-Mail : korrapat.t@brkidney.org

งานด้านอื่นๆ (บริการ/สำนักงาน)

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการไตเทียม (*ด่วนที่สุด พร้อมเริ่มงานทันที*) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ:
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า (ปวช./ปวส.)
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ อย่างน้อย 0-2 ปี
- มีความระเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน และตรงต่อเวลา
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ( Microsoft Word , Excel)
- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการของโรงพยาบาล โรงแรม หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะ (เข้างานเช้าได้)

รายละเอียดหน้าที่ :
- คียร์ / บันทึกข้อมูลลงระบบ
- จัดเก็บข้อมูลลงระบบ
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานทั้งภายใน – ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลฯ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :
- ค่าตอบแทนพิเศษประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี ปีละ 2 ครั้ง
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสังคม
- การตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนประจำปี
- ค่ารักพยาบาลสำหรับพนักงาน และส่วนลดสำหรับครอบครัว
- เครื่องแบบพยาบาล, ยูนิฟอร์มพนักงานตามตำแหน่งงาน
- มีหอพักสวัสดิการ


2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีแพทย์และ AP จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ:
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี สาขาบัญชี
- เพศ หญิงอายุ 25 - 35 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านสายโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมและเข้ากับผู้อื่นได้
- ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทกงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีความกระตือรือล้น ติดตามงาน ประสานงานได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ อุปกรณ์สำนักงาน และโปรแกรมสำเร็จรูปเฉพาะของทางโรงพยาบาล

รายละเอียดหน้าที่ :
- จัดทำเอกสาร การตั้งหนี้เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์
- จัดทำใบสำคัญจ่ายของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแพทย์ทั้งหมด
- จัดทำรายงานภาษีของแพทย์ทั้งหมด 40(6) , 40(2) จัดเก็บเอกสารแพทย์ทั้งหมด
- นำส่ง ภ.ง.ด. 1 ภ.ง.ด.1ก. ของแพทย์ประจำเดือน ประจำปี
- ตัดเช็คในระบบเมือเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารแล้ว งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ตำแหน่งพนักงานขับรถ Ambulance จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ:
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
- เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีใบขับขี่
- มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา

รายละเอียดหน้าที่ :
- บริการต้อนรับผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล
- สามารถปฏิบัติการงานทางการพยาบาลด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
- ดูแลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน เช่น รถเข็นนั่ง รถเข็นนอน เปลตัก และจานวนอ๊อกซิเจนเป็นต้น
- สามารถขับรถ Ambulance เพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้
- หากมีประสบการณ์ด้านการขับรถ เช่น รถตู้โดยสาร และมีความรู้เส้นทางใน กทม.และปริมณฑล จะได้รับการพิจารณา
- มีประสบการณ์ขับรถ Ambulance โรงพยาบาลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

-------

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการสมัครงาน
ติดต่อ กรภัทร งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-765-3373
ติดต่อเวลาทำการ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ 08:00 น.-17:00 น.
E-Mail : korrapat.t@brkidney.org
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com